Algemene Beschouwingen 2016

Kompasdinsdag 21 juni 2016 20:54

In de kadernota geeft het college een aantal grote lijnen aan voor de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 - 2020, zowel inhoudelijk als financieel. In de raadsvergadering van 16 juni hielden de fracties algemene beschouwingen waarin ze hun beleidsprioriteiten naar voren brengen, gevolgd door een discussie. De conclusies van die discussie vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming, die in november worden vastgesteld.

De Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie:

Terugblik op 2015: 

'Appingedam wordt steeds mooier vinden wij. Ook in 2015 zijn belangrijke projecten opgestart en/of uitgevoerd. Denk daarbij aan het appartementencomplex aan de Paardewasch. De verplaatsing van een aantal winkels naar de Dijkstraat. De aankoop van het Post-NL pand en de voorgenomen ontwikkeling daarvan. De behoorlijke metamorfose van Het Wapen van Leiden en haar omgeving. De aanpak van het stationsgebied met een prachtig eindresultaat. Zaken waardoor onze stad en ook de entree mooier is geworden.

Op de rol staat nu eindelijk de Tjamsweersterbrug en daardoor zal de route vanaf die kant ook beter worden, met name voor zwaarder verkeer dat we nu nog te vaak door het centrum zien rijden.

Op het Eendrachtterrein is een groep vrijwilligers enthousiast gestart met de Stadstuin en door de recente ontsluiting van het terrein middels een wandel-fietsroute is het nu weer een beetje van ons allemaal.

De Burgertop, die inmiddels geweest is en al een vervolg heeft gekregen afgelopen zaterdag, heeft bewezen dat Damsters trots zijn op hun stad en zich ook daadwerkelijk willen inzetten op diverse terreinen. Het is geweldig om te zien dat burgerparticipatie meer kan zijn dan een holle kreet.

Bij dit onderwerp memoreren we ook even de pensionering van griffier Liesje Faber, die onze steun en toeverlaat is geweest bij de eerste zes jaar van ons raadslidmaatschap en die de motor is geweest achter de burgertop.

Heel belangrijk voor de ChristenUnie is in het afgelopen jaar de vaststelling van het nieuwe armoedebeleid geweest met daarin goede regelingen voor de doelgroep en eindelijk structurele bijdragen aan de Voedselbank, St. Leergeld en SUN en dat is hard nodig in een gemeente die hoog scoort als het om gezinnen in armoede gaat.

 De decentralisaties hebben het afgelopen jaar voor veel onrust en spanning gezorgd bij alle betrokkenen. Het is een moeilijk jaar geweest voor de zorgsector, een jaar waarin veel mensen hun baan hebben verloren, hun thuiszorg zagen afnemen en ook sommigen hun veilige, vertrouwde  plek in het verpleeg- of verzorgingshuis zijn kwijtgeraakt of weten dat dat gaat gebeuren. Overbelaste mantelzorgers. PGB-ellende. Onbegrip voor situaties. We hopen met heel ons hart dat de zaken de komende jaren beter en soepeler zullen verlopen en dat de Damsters de weg naar de Zorgbalie weten te vinden en vandaar goede begeleiding krijgen.

We zijn trots op de manier waarop onze inwoners hebben gereageerd op de komst van een asielzoekerscentrum in onze stad.

 

De toekomst, 2017 en verder:

Herindeling

 In het afgelopen jaar zijn er drie onderwerpen veelvuldig aan de orde geweest en ook in de Kadernota van 2016 zijn ze weer prominent aanwezig. Allereerst de herindeling. Hij lijkt wel verder weg dan ooit en we komen financieel in de problemen door het uitstel. In de begroting voor de komende jaren zien we de gevolgen van onvermogen en besluiteloosheid op dit dossier. Als er nu niet snel doorgepakt wordt bij de gemeenten en de provincie, als er geen duidelijkheid is voor de komende verkiezingen, kunnen we na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw beginnen vrezen wij en is er veel geld en tijd verloren gegaan.

In de Kadernota vraagt u ons om voor de komende vier jaren bijna een miljoen euro uit de reserves te halen om ons ambtenarenapparaat op sterkte te houden voor de grote uitdagingen die er liggen voor een kleine gemeente als de onze. Wat een enorm bedrag en wat als het nog niet genoeg is.

 

Gaswinning

 Een ander onderwerp dat de gemoederen al jaren bezig houdt is de gaswinning. Ook dit zorgt voor veel werkdruk bij de gemeente. Als we lezen dat bij VTH-DEAL 439.000 euro aan rekeningen van de NAM onder dubieuze debiteuren staat, vinden wij dat onverteerbaar.

De ChristenUnie blijft erbij dat alle kosten voortvloeiend uit de gaswinning door de NAM betaald moeten worden. Voor particulieren, maar ook voor de gemeente.

De gevolgen van de gaswinning zijn en blijven groot. Je zult maar aan de Jonkerslaan wonen en nu je huis uit moeten omdat het versterkt wordt. Je zult maar al jarenlang tegen houten of ijzeren versterkingsbalken aankijken omdat je er met het Centrum Veilig Wonen  niet uit komt. De aardbevingen lijken in onze regio wat af te nemen in aantal en sterkte, maar de gevolgen nemen niet af. De gaswinning moet omlaag, zo laag dat onze veiligheid gegarandeerd is en er geen nieuwe schade ontstaat. De versterkingsopgave is zo enorm dat het haast niet voor te stellen is. En gaan we daar vanuit Den Haag genoeg geld voor krijgen?

 

Walbeschoeiing

 Het derde grote onderwerp van de afgelopen tijd is de walbeschoeiing, ook wel boordvoorzieningen genoemd. Appingedam, stad aan het water en stad met veel boordvoorzieningen in verschillende vormen en verschillende staten van onderhoud. Hartelijk dank voor de overzichten die we eindelijk gekregen hebben. Nu kunnen we ons een voorstelling maken van de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten.

De eerste vraag die bij ons opkomt bij het lezen van de stukken is: waarom zijn we niet al jaren geld aan het reserveren voor vervanging van onze beschoeiingen?

Tot 2020 is er 2,5 miljoen nodig. Dat komt toch niet uit de lucht vallen. We reserveren toch ook voor wegen en bruggen. In de pot reserve waterstaatkundige infrastructuur zit naast het geld voor vervanging van de Tjamsweersterbrug haast niets. 

De vervanging van de walbeschoeiing in de Solwerderstraat-Oost deels betalen met geld dat over is gebleven binnen het sociaal domein gaat wat de Christen-Unie betreft niet gebeuren. We gaan graag de discussie hierover aan.

 

Bezuinigingen

 In het algemeen kunnen wij de voorstellen in de Kadernota steunen. Wij maken ons wel zorgen over het onderhoud van wegen en groen en willen een blijvende waarborg van u dat veiligheid het kader blijft, veiligheid voor alle weggebruikers.

De bezuinigingsvoorstellen kunnen wij ten dele steunen. Bezuinigen op het CJG vinden wij heel erg onverstandig temeer daar hier ook preventie mee getroffen wordt en dat druist in tegen wat we proberen te bereiken in het sociaal domein nl. aan de voorkant ingrijpen om erger te voorkomen.

Subsidies voor de Molukse en Turkse Verenigingen ineens verminderen met meer dan 30 tot 40% vinden wij te rigoreus vandaar ook een amendement bij dit punt. Bij de bezuinigingen onder 5.22 WTCG/CER merken wij op dit alleen te steunen als de nieuwe regeling volledig de oude compenseerd voor iedereen eventueel mag wat ons betreft hiervoor geld uit het sociaal domein gebruikt worden en dat geld ook voor 5.23 Woningaanpassingen.

We zijn blij dat onze motie over het instellen van een blijverslening is gehonoreerd. In een regio waar huizen steeds moeilijker verkocht worden en de vergrijzing toeneemt is het goed een dergelijke voorziening te kunnen aanbieden.

Twee blaadjes Algemene Beschouwingen zijn zo volgeschreven. Misschien moeten we het voortaan Enige Beschouwingen noemen. Wij gaan er vanuit dat de ChristenUnie door haar hele beleid heen, ook in het afgelopen jaar,  zich goed heeft laten kennen en we zijn verder altijd bereid om vragen te beantwoorden over onze standpunten.

 

Ten slotte

We hebben het kunnen lezen. De druk op ons ambtenarenapparaat neemt toe. Er komen steeds meer werkzaamheden door de grote dossiers zoals het sociaal domein en de gaswinning.

Hoe flexibel en creatief kun je zijn als de werkdruk toeneemt en hoe lang houd je dat vol.  

Van onze kant willen wij alle ambtenaren, maar ook het college en onze mede raadsleden kracht en gezondheid toewensen en bovenal Gods Zegen op uw werk.

 

Ina Schenkel-Zandvoort. 

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.