Berichten uit de raadscommissie van 6 februari 2017 (griffier)

WAPENkleinvrijdag 24 februari 2017 19:54

Op de agenda voor de commissie stond een informatieve presentatie over de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Dit was een vervolg op de presentatie in de commissie van 12 januari. Verder stonden op de agenda ter voorbereiding op de raadsvergadering van 16 februari: het haalbaarheidsonderzoek onderwijscampus Appingedam-Delfzijl en het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021.

 

Harmonisatie peuteropvang in Appingedam

Op 12 januari gaf Yvonne Roseboom (gemeente Appingedam) in de commissievergadering uitleg over het doel en wijze waarop de harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang in Appingedam zou kunnen plaatsvinden. De gemeente heeft overleg gevoerd met ASWA en Kids2B over de harmonisatie en vanavond wordt de commissie geïnformeerd over de uitkomsten hiervan.

Roseboom vertelt dat de overeenkomst en het draaiboek voor de harmonisatie klaar zijn. Basis van de overeenkomst is dat ASWA stopt met peuterspeelzaalwerk onder de nieuwe regelgeving. Kids2B wil onder voorwaarden uitvoering geven aan geharmoniseerde peuteropvang naast kinderopvang in de beide kindcentra. De gemaakte afspraken zijn gericht op een zorgvuldige overgang voor ouders/kinderen, peuterleidsters/vrijwilligers en organisaties. De harmonisatie heeft wel consequenties voor ouders/kinderen en medewerkers. Zo worden er nieuwe kwaliteitseisen gesteld aan de peuteropvang, werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen voor opvang in een peuterspeelzaal bij de het rijk en het organiseren van een aanbod voor kinderen van alleenverdieners of niet-werkende ouders blijft de rol van de gemeente. De financiële consequenties van de harmonisatie kunnen vanuit de bestaande middelen gedekt worden. Daarmee kan de harmonisatie in Appingedam plaatsvinden per 1 april 2017.

 

Haalbaarheidsonderzoek onderwijscampus Appingedam-Delfzijl

Coen Weusthuis (bureau Weusthuis) leidde de commissie aan de hand van een presentatie door het haalbaarheidsonderzoek. Als aanleiding en oorzaken van het onderzoek noemde hij o.a.: aardbevingsbestendigheid, functionaliteit en toekomstbestendigheid van de huidige schoolgebouwen. Bestaande- en nieuwbouwlocaties zijn tegen elkaar afgewogen met als resultaat drie campusscenario's. Ten eerste een campusscenario volgens het één locatie model op de Pastorielaan en als tweede en derde scenario, twee duo-locatiemodellen op bestaande locaties. Van deze drie varianten is ruimtelijk en financieel de haalbaarheid onderzocht. Weusthuis geeft aan de hand van een aantal overzichten uitleg over de financiële consequenties van de drie scenario's. Ook schetst hij een beeld van mogelijke organisatiemodellen. Weusthuis zegt het doordecentralisatiemodel richting Eemsdeltacollege en Noorderpoort als meest wenselijk te zien. Ter afsluiting van de presentatie laat Weusthuis zien hoe de verplaatsing van de huidige scholen naar een campuslocatie eruit zou kunnen zien.

Corrie Wouters (CDA) vraagt of bij de verdere uitvoering meerdere ontwerpen van de campus worden gemaakt. "Zover is het nog niet", zegt Weusthuis. Wel is besloten een klankbordgroep in te richten en in samenspraak met deze hen daarover na te denken. Ina Schenkel (ChristenUnie) vraagt of in de parkachtige setting de financiering van de toegangswegen is meegenomen. Aangegeven wordt dat voor parkinrichting en infrastructurele dingen 2, 5 miljoen is begroot. Maurice Koops (SP) is benieuwd waarom het klassieke organisatiemodel niet de voorkeur heeft. Weusthuis geeft aan dat dit onder andere te maken heeft met het feit dat schoolbesturen wel kunnen schatkistbankieren en gemeenten niet. Jeanne Schoonhoven (Gemeentebelangen) geeft nog mee de ouders en leerlingen vooral ook te betrekken bij de ontwikkelingen. Wethouder Van Bostelen zegt er blij mee te zijn dat tot nu toe door alle betrokken partijen enthousiast wordt samengewerkt. Tot slot geeft burgemeester Pot op hoofdlijnen aan hoe het afstemmingsproces rondom de scholen er de komende periode uit zal zien.

De commissie acht het voorstel rijp voor beraad.

 

Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021 (WLP2)

Begin 2013 heeft de raad het Woon- en Leefbaarheidsplan Eemsdelta vastgesteld. Bij het vaststellen is de afspraak gemaakt deze in 2016 te actualiseren. Deze actualisatie heeft geleid tot het Woon- en Leefbaarheidsplan 2017-2021 (WLP2).

Ties Jan Zemering geeft in zijn presentatie aan hoe het geactualiseerde WLP(2) tot stand is gekomen en welke accenten worden gelegd. In 2016 is geconcludeerd dat de ontwikkeling van leefbaarheid na 2012 sterk is gedaald, de krimp in de regio doorzet en de combinatie krimp en aardbevingen, stagnatie op de woningmarkt tot gevolg heeft. Zemering laat aan de hand van foto's zien welke ontwikkelingen in Appingedam hebben plaatsgevonden op basis van het vorige WLP: het hart van Opwierde en het havengebied zijn aangepakt, de kindcentra in Opwierde en Oling zijn gerealiseerd evenals de Damster Zorgbalie en het stationsgebied is vernieuwd. In het WLP2 zijn vijf kernopgaven[1] genoemd waar de bevolkingsdaling en versterking als rode draad doorheen lopen. Per kernopgaven zijn uitvoeringsafspraken vastgelegd voor de komende jaren.

Harry Rozema (SP) vraagt wat nut en noodzaak is van het doen van woningmarktonderzoek en wil hiervan graag op de hoogte worden gehouden. Wethouder Usmany antwoordt dat de verhouding van huur- en koopwoningen wel bekend is maar dat het belangrijk is te blijven monitoren welke tendensen zich voordoen. Hierop kan dan tijdig worden geanticipeerd. Hilbrand Brantsma (PvdA) vraagt zich af hoe het plan zich verhoudt tot de clusters BMWE en DAL die nu zijn ontstaan en mist Tjamsweer in het verhaal. Usmany zegt dat er voor het totale gebied twee keer per jaar een overleg is, waarbij de beleidsontwikkeling en de belangenbehartiging op het gebied van krimp naar provincie en Rijk aan de orde komt. Het uitvoeringsprogramma gebeurt in twee clusters. Het uitvoeringsprogramma van het WLP2 wordt in DAL verband opgesteld juist ook omdat de versterking heel erg speelt in de DAL gemeenten. Ten aanzien van Tjamsweer zegt Usmany dat de versterking aan de Jonkerslaan is ingezet. Tjamsweer is meegenomen in de woningopgave en samen met het ASWA wordt gekeken of er meer focus nodig is op de zorgvraag in Tjamsweer. Bert Raangs (CDA) vraagt aandacht voor de voorspelling dat in 2026 circa 1000 gezinnen minder in de DAL gemeenten gevestigd zullen zijn. Usmany bevestigt deze forse krimpverwachting en benadrukt dan ook dat het hebben van een visie waarin dit soort ontwikkelingen zijn meegenomen van groot belang is.

De raad acht het voorstel rijp voor beraad.

 

Griffier

 

 

 

 [1] 1. Sociale vitaliteit, 2 Nieuwe kansen voor kinderen, 3 Van zorgstructuur naar zorgprestatie, 4 Wonen in de toekomst en 5. Krachtige kernen.

Labels
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Berichten uit de raadscommissie van 6 februari 2017 (griffier)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.