Berichten uit de raadscommissie van 10 april 2017 (griffier)

WAPENkleinwoensdag 19 april 2017 19:00

Drie onderwerpen op de commissieagenda deze avond. Twee informatieve, namelijk de webshop Kans voor uw Kind/kledingbank Maxima en overdracht park Ekenstein. En één ter voorbereiding op de raadsvergadering van 20 april: de kredietaanvraag voor de herinrichting van het Prof. Cleveringa-plein.

 

Webshop Kans voor uw Kind en Kledingbank Maxima

Mevrouw Schaafsma (manager Werkplein Fivelingo) introduceert de webshop 'Kans voor uw Kind' aan de commissieleden. Eind 2014 heeft de raad besloten via de webshop jaarlijks het kindpakket aan te bieden ter waarde van €290 voor kinderen tot en met het basisonderwijs en € 350 voor kinderen op het voortgezet onderwijs. Het voordeel van de webshop is dat sport, muziek, schoolreisjes, laptops rechtstreeks kunnen worden aangeschaft en het kindpakket in natura bij de kinderen terecht komt. De website is in 2015 gebouwd  via de beroepsorganisatie Stimulansz . Dat kon toen gratis. In de praktijk bleek gratis niet goedkoop omdat medewerkers van Werkplein veel aanpassingen hebben moeten plegen om de webshop daadwerkelijk in gebruik te kunnen nemen.

In het najaar van 2015 is een test uitgevoerd met 300 gezinnen. Vanaf 2016 zijn alle ouders/verzorgers met een inkomen tot maximaal 110% van het bijstandsniveau benaderd. Inmiddels hebben 600 ouders een account. Het aantal aangesloten verenigingen is uitgebreid en ook de dienstverlening van het webshop team is verder geprofessionaliseerd. Ouders die niet digitaal zijn of geen computer bezitten, worden door medewerkers van het Werkplein op weg geholpen tijdens het dagelijkse spreekuur. Gebruikers van de webshop ontvangen regelmatig een nieuwsbrief over het actuele aanbod van de webshop.  In 2015 bedroegen de uitgaven voor het kind pakket €35598. In 2016 is dit opgelopen naar ruim € 75 000. Dit betekent dat ouders/verzorgers de weg naar de webshop goed weten te vinden. Dit komt ook omdat Werkplein alle ouders die niet uit zichzelf gebruik hebben gemaakt van de webshop heeft gebeld en indien nodig heeft geholpen met het gebruik.

Ook het instellen van een kledingbank voor mensen met een laag inkomen was een wens van de raad. Kledingbank Maxima is in maart 2016 gevestigd boven de bibliotheek in Delfzijl en wordt gesteund door de DAL gemeenten. Een jaar na de opening heeft de kledingbank 1000 gebruikers. Gebruikers van de kledingbank ontvangen twee keer per jaar een kledingvoucher waarvoor ze een zomer- of winterpakket van 10 kledingstukken kunnen halen. Mw. Schaafsma geeft aan dat de kledingbank nog sponsoren zoekt en doet een oproep aan kledingzaken om kleding dat over is te doneren aan de kledingbank. Er is vooral vraag naar jongens- en herenkleding. De heer Wiersema (communicatieadviseur Werkplein Fivelingo) geeft een impressie van de site, de beschikbare producten en het bestelproces. Hij vertelt  dat de webshop geheel is vernieuwd en technisch nu beter werkt.  De vragen van de commissieleden worden beantwoord door wethouder Usmany.

 

Overdracht park Ekenstein

Jan Hoekstra (teamleider BOR) geeft een toelichting op de memo 'Overdracht park Ekenstein'. Hij vertelt dat het park Ekenstein een rijksmonument is en cultuurhistorisch erg waardevol. De taakstellende bezuiniging is voor een groot deel gerealiseerd maar met de nog te realiseren bezuiniging is het park in eigen beheer niet meer op een verantwoorde wijze te onderhouden. Hoekstra geeft aan dat met verschillende organisaties verkennende gesprekken zijn gevoerd over de overdracht. Doel van de overdracht is behoud van het park en het verbeteren van de cultuurhistorische waarde.

Het college heeft met het Groninger Landschap een principe besluit tot overname genomen. Er wordt een onderzoek uitgevoerd naar de definitieve mogelijkheden. De kosten van het onderzoek worden gedeeld.  Het Groninger Landschap heeft als beheerder de mogelijkheid fondsen aan te aan te schrijven voor subsidie; dit kan de gemeente niet. Dries Zwart (Gemeentebelangen) vraagt of het park wel open blijft na overdracht. Dat bevestigt Hoekstra. Cees van Ekelenburg wil weten of de speeltuin en kinderboerderij bij de overdracht horen. Deze zijn in eigendom van de hoteleigenaar en worden op dit moment geëxploiteerd door de NOVO en Eemsdelta.  Harry Rozema (SP) uit zijn bedenking bij de overdracht. "Dan heeft de gemeente geen zeggenschap meer over de toekomst van Ekenstein", aldus Rozema. Hoekstra antwoordt dat als het allemaal doorgaat de gemeente wel jaarlijks een bijdrage moet doen voor instandhouding. Portefeuillehouder Van Bostelen sluit af met te zeggen dat het overleg tussen beide partijen in goede harmonie verloopt en het college de uitkomsten van het onderzoek vol vertrouwen afwacht.

 

Kredietaanvraag herinrichting Prof. Cleveringaplein

Wethouder Usmany geeft een korte toelichting op het voorstel. Het Cleveringaplein is het laatste bronpunt  in het centrum dat nog moet worden aangepakt. Het wordt een plan met veel groen-, water- en parkeervoorzieningen, zegt Usmany en de financiering is in grote lijnen rond.

Peter Dost (coördinator realisatie) legt aan de hand van een situatieschets uit hoe de herinrichting eruit gaat zien. Ten behoeve van een goede verkeerscirculatie wordt de inleiding naar de Molenweg verbeterd. Joop van der Lei (PvdA) vraagt hoe gestimuleerd wordt dat mensen daar gaan parkeren en of er aandacht is voor de veiligheid van voetgangers en langzaam verkeer.  Usmany antwoordt dat zichtbaar wordt gemaakt dat deze parkeermogelijkheid er is en Dost vult aan dat fietsers op de rijbaan moeten en voetgangers op het voetpad. Corrie Wouters (CDA) vraagt of het plein ruimte biedt voor evenementen en of er een mogelijkheid is een plaats te creëren waar touroperators kunnen parkeren. Het plan voorziet niet in een busvoorziening. Met touroperators is afgesproken dat bussen geparkeerd kunnen worden op het Qbuzz terrein en in- en uitstappen, kan op het Overdiep. Op de vraag van Cees van Ekelenburg (D66) of de parkeerplaatsen blauwe zone zijn, reageert Dost bevestigend. Van der Lei (PvdA) wil nog weten of de 300 000 euro investeringsruimte wordt verkapitaliseerd. Usmany zegt toe dit nog aan de raadsleden te laten weten.

De commissie acht het voorstel rijp voor beraad.

 

 

 

Griffier

 

 

Labels
Commissie

« Terug