Algemene Beschouwingen 2017

Kompaszaterdag 17 juni 2017 20:23

En dan zijn we al weer bezig met de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Een raadsperiode waarin veel is gebeurd, zowel met personen als met de stad Appingedam. Andere gezichten op vertrouwde plekken. Een andere burgemeester, gemeentesecretaris, wethouder, griffier, nieuwe gezichten in de raad en bij het ambtenarenapparaat. Er is veel veranderd in vier jaar tijd. Wat niet is veranderd zijn de grote opgaven waar we als gemeente voor staan. Ik las mijn algemene beschouwingen van 2013 nog eens door en ook toen ging het over herindeling, centrumontwikkeling, werkloosheid, toerisme enz. alleen hing toen over alles de donkere lucht van crisis en enorme bezuinigingen en die lucht is nu wat opgeklaard.

 

Versterkingsopgave

Helaas is er wel een enorme nieuwe donkere wolk verschenen in de vorm van de gevolgen van de gaswinning, daarvan hadden we in 2013 nog geen idee en nu komen we het overal tegen en zet het hele wijken van Appingedam de komende jaren op de kop. De gaswinning moet naar beneden en de huizen moeten versterkt worden en de combinatie van deze twee zaken moet zorgen voor absolute veiligheid voor de inwoners van onze stad.

Natuurlijk moeten we als gemeente de koppelkansen die zich voordoen oppakken. Wat we niet moeten doen is inleveren op het karakter van huizen en monumenten omdat het dan makkelijker of goedkoper is om ze te versterken. Ons erfgoed moet beschermd worden. De opgaven die er liggen zijn enorm en nog nooit eerder vertoond. Hele wijken gaan op de schop en dat zal grote invloed hebben op de leefbaarheid.

De ChristenUnie wil door middel van een motie aandacht vragen voor de bewoners die dit overkomt en erdoor heen moeten. Onze motie “versterken mensen” roept op om een plek temidden van het versterkingsgeweld te creeren waar mensen onder het genot van een kopje koffie of thee hun hart kunnen luchten, even rust vinden en elkaar kunnen ontmoeten. We stellen ons voor dat partijen als “Stut en Steun”; platform “Kerk en Aardbeving”; de wijkteams van de ASWA, maar ook raadsleden en bewoners uit de wijk hierbij een rol kunnen spelen. En misschien zijn er nog andere partijen. Omdat aardbevingen zich niet aan gemeentegrenzen houden dienen we ook een motie in over het zogenaamde buitengebied.

 

Participatie

In Appingedam komt veel beleid tot stand na uitvoerig overleg met burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en regionale samenwerkingspartners en dat is wat de ChristenUnie bereft de enige juiste manier. De Burgertop heeft een goed vervolg gekregen in de stuurgroep en de themagroepen. Het is nu zaak om deze groepen daadwerkelijk in te zetten bij de thema’s als ze ergens aan de orde zijn, dus haal ze erbij als het gaat over : Zorg en Wonen; Cultuur, Recreatie en Toerisme; Duurzaamheid en Energie of Burgerkracht en Burgerparticipatie en ondersteun de ontwikkeling van het Digitaal Communicatie Platform. Dan kan er een verdiepingsslag gemaakt worden met besturen nieuwe stijl.

Hoe staat het trouwens met de commissie burgerparticipatie van de gemeenteraad, misschien moeten we het daar ook eens over hebben.

 

 

Stadsontwikkeling

In de stad is veel veranderd in deze raadsperiode, we noemden het al. Als de aanpak van het Cleveringaplein is voltooid hebben we de centrumaanpak grotendeels afgerond, rotte plekken aangepakt, mooie parkeerplekken gecreeerd en het water beter zichtbaar gemaakt. We hebben de kansen gegrepen, moed getoond en mooie dingen gerealiseerd.

Helaas is ook het centrum van Appingedam de dupe van een andere manier van winkelen. Kopen via internet heeft een enorme vlucht genomen en fysiek winkelen moet vooral beleven zijn. Naar onze mening kun je met zo’n soort winkel alleen in een hele drukke stad een goede boterham verdienen. Mensen naar de stad trekken is belangrijker dan ooit en Appingedam met haar toerisme en vele evenementen doet het op dat gebied goed, maar wat merken de winkeliers hiervan? Neemt de omzet in de winkels toe door evenementen? Is daar onderzoek naar gedaan? De ondernemers betalen immers de reclamebelasting waarmee de evenementen grotendeels betaald worden. Verplaatsen van winkels en verminderen leegstand blijft dweilen met de kraan open en we zien nieuwe bedrijven verschijnen aan de randen terwijl de Dijkstraat veel leegstand kent. Jammer. Kunnen we daar iets aan veranderen?

 

Sociaal domein

In het sociaal domein zijn de afgelopen jaren veel veranderingen geweest en na de overgangsjaren van decentralisatie en transitie moet nu de kanteling komen en moeten mensen de regie over hun leven nemen. Dat is lastig want hoe doe je dat precies? De Damster Zorgbalie is een geweldig hulpmiddel voor mensen bij het vinden van wegen hierin en deze toegang kan wat de ChristenUnie betreft niet breed genoeg zijn.

Na wat opstartperikelen komen de huishoudelijke ondersteuning en de PGB’s in wat rustiger vaarwater gelukkig. De ASWA is voor Appingedam heel belangrijk als het gaat om preventie. Hier aan de voorkant moeten de door het rijk opgelegde bezuinigingen binnengehaald worden. De dagopvang haalt mensen uit hun isolement en helpt ze bij het krijgen van een netwerk. Vraagje. Kunnen we de vreemde regel 328 in de bezuiniging van het ASWA er uit halen? 25.000 plus op oud beleid en 25.000 min op nieuw beleid? Ik snap hem niet.

Ondersteuning van mantelzorgers ook door het aanbieden van respijtzorg en logeerbedden is heel belangrijk en helpt hen om hun zware taak vol te houden. Door huisartsenbedden te organiseren wordt voorkomen dat mensen te vroeg weer op zichzelf zijn aangewezen na een opname, met alle risico’s van dien. Met een ziekenhuis verder weg is dit een goed alternatief.      

Het beleid voor gezinnen in armoede is voortdurend in beweging en we zien goede ontwikkelingen hierin. St. Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds geven samen met het kindpakket kinderen de kans om mee te doen. Er is nog wat ruimte voor nieuw beleid en misschien moeten we in dat kader de kinderen zelf eens vragen wat ze graag willen.

 

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid in onze regio blijft hoog. De Campus is een kans om economie, onderwijs en arbeidsmarkt zo te verbinden dat er opleidingen mogelijk worden met baangarantie en die kunnen heus ook nog wel op MBO 2 en 3 niveau liggen. Denk aan de bouw en onderhoud windmolens en ook in de zorg blijven op dit niveau mensen nodig. Ook door omscholing kunnen mensen weer aan een baan komen. Heel goed om loket werk en inkomen te integreren in de Damster Zorgbalie. Hoe staat het trouwens met het 1000 banenplan?

Als ChristenUnie willen we natuurlijk opnieuw pleiten voor het inzetten van kleine plaatselijke ondernemers bij herstel en versterking van woningen met mijnbouwschade.

 

Herindeling

Eigenlijk willen we het daar helemaal niet meer over hebben maar helaas…..We lezen in de Kadernota dat er veel onzekerheid is en dat dit grote gevolgen heeft dus daarvoor is maar een oplossing en dat is tempo maken met de herindeling. De ChristenUnie heeft zich na de soap van G7 direct al uitgesproken. Neem je verlies en ga voor DAL en daar blijven we bij.

 

Financiën

Een sluitende begroting, geen nieuwe bezuinigingsronde. Gelukkig. We dienen een amendement in op de punten 3 en 4 van het besluit omdat we daarover eerst meer duidelijkheid willen. De lucht is wat opgeklaard maar er liggen nog dure projecten op de plank dus het blijft oppassen geblazen met de uitgaven en we willen de vinger aan de pols houden.

 

Het is weer bijna gelukt op twee A4 tjes. Rest ons nog u allen, bestuurders en ambtenaren te bedanken voor de inzet in de afgelopen periode en u veel sterkte, creativiteit en flexibiliteit toe te wensen bij uw werk en bovenal Gods onmisbare Zegen.

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractie-voorzitter ChristenUnie Appingedam        

 

 

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 2017'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.