Berichten uit de raadscommissie van 30 oktober 2017 (griffier)

WAPENkleinzaterdag 04 november 2017 19:28

Na een toelichting van de heer Alders op het Meerjarenprogramma van de NCG startte de commissievergadering met als enige onderwerp de begroting 2018 en meerjarenperspectief 2018-2021 van de gemeente Appingedam.

 

Begroting 2018 gemeente Appingedam

Portefeuillehouder Usmany trapt af met een korte samenvatting over de begroting. Ze geeft aan dat het college blij is, een sluitende begroting en Meerjarenperspectief voor te kunnen leggen aan de raad. Vervolgens kunnen technische vragen worden gesteld over de aanbiedingsbrief en het boekwerk. Onderstaand een impressie van de gestelde vragen.

 

Algemeen

De heer Van der Lei (PvdA) is benieuwd naar het proces van totstandkoming van de begroting en de doorwerking van het regeerakkoord in de begroting. Wethouder Usmany geeft uitleg over de procedure en zegt dat de doorwerking van het regeerakkoord in de begroting nu nog onduidelijk is, ze hoopt dat er meer duidelijkheid komt bij de decembercirculaire.

 

Zorg en participatie

De heer Poucki (GB) vraagt naar de stand van zaken van de gesprekken tussen Appingedam en Delfzijl in het kader van de realisatie van de 1,5 lijns zorg. Wethouder Usmany zegt dat er een stuurgroep is ingesteld die in 2018 met een visie komt hoe de zorg er voor dit gebied uit moet gaan zien.

 

Veiligheid en participatie

Mevrouw Schenkel (ChristenUnie) en mevrouw Schoonhoven (GB) willen graag weten wat het college gaat doen met de € 30 000 voor het versterken van jongerenwerk en of er een relatie is tussen het jongerenwerk en Jimmy's. Burgemeester Hiemstra antwoordt dat er een jongerenwerker wordt ingezet die specifiek als taak krijgt de overlast gevende jongeren en hun ouders (pro)actief te benaderen en te komen tot oplossingen voor de overlast. Er is wel afstemming en samenspraak tussen de jongerenwerker en Jimmy's maar de rollen van de jongerenwerkers zijn verschillend.

 

Wonen en participatie

De heer Van Ekelenburg (D66) vraagt uit welk budget de aanleg van kunstgrasvelden gedekt wordt. Wethouder Usmany geeft aan dat de voetbalvereniging met experts onderzoek doet naar welk soort kunstgrasveld het meest geschikt en veilig is. De dekking is nog niet rond. Usmany verwacht dat in december/ januari aan de raad een separaat raadsvoorstel kan worden voorgelegd over de financiering. De heer Raangs (CDA) merkt hierbij op dat zijn fractie blij is met de aandacht voor de veiligheid bij dit onderzoek.

 

Bijzondere ontwikkelingen

Naar aanleiding van een vraag van de heer Van Ekelenburg over het 1000 banen plan geeft wethouder Usmany uitleg over de stand van zaken.  Mevrouw Schoonhoven vraagt of de locatie al bekend is waar de noodlokalen voor de basisscholen geplaatst gaan worden. Burgemeester Hiemstra zegt dat er een aantal locaties in beeld zijn en deze binnenkort in het college worden besproken. 

Van der Lei en Van Ekelenburg merken op dat de lokale economische groei hoger is dan de landelijke groei. Burgemeester Hiemstra legt uit dat deze cijfers door het CBS worden aangeleverd en de groei vooral komt door de haven van Delfzijl. De cijfers zijn echter niet terug te zien in een daling van de werkloosheid. Hiemstra zegt dat onze kansen zitten in het om- en bijscholen van mensen.

 

Waterwerken

De heer van Ekelenburg (D66) mist de aanpak van de Tjamweersterbrug in deze paragraaf. Wethouder Usmany antwoordt daarop dat de raad hierover een apart raadsvoorstel ontvangt.

 

Bezuinigingen

Mevrouw Schenkel vraagt of de bezuiniging van € 25 000 op de ASWA doorgaat. Wethouder Usmany antwoordt dat de vraag bij de ASWA sterk groeiende is. ASWA heeft een belangrijke taak binnen de 0-de lijns zorg en binnen het verhaal van de versterkingsopgave. Het college heeft daarom gemeend dat deze bezuiniging nu niet aan ASWA kan worden opgelegd. Omdat een sluitende begroting moet worden opgeleverd stelt het college voor € 25 000 uit de reserve van het sociaal domein te halen en daarmee het gat van de voorgestelde bezuiniging te dichten.

 

Investeringen

De heer Rozema (SP) wil graag uitleg over de investeringen bij het GemCC en vraagt of dit te maken heeft met verhoogde inzet op sociale media. Burgemeester Hiemstra geeft aan dat de investering niet te maken heeft met inzet op sociale inzet maar het nieuwe software betreft dat waarschijnlijk te maken heeft met het van kracht worden van nieuwe wetgeving op het gebied van informatieveiligheid volgend jaar.

 

Overige

De heer Boerema (SP) vraagt naar de tarieven van afvalinzameling. De heer Raangs vraagt welk monument bedoeld wordt op blz. 23 van de begroting en wil graag uitleg over de bedragen voor bestuursondersteuning. De heer Van Ekelenburg merkt op dat hij een nieuw budget voor de burgertop mist in de begroting. Ook deze vragen worden door mevrouw Usmany beantwoord.

Aansluitend beslist de commissie dat het voorstel rijp voor behandeling in de raad is en sluit voorzitter Brantsma de vergadering.

 

 

Griffier

 

 

Labels
Gemeentelijke activiteiten

« Terug

Reacties op 'Berichten uit de raadscommissie van 30 oktober 2017 (griffier)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.