Raadsvergadering 14 november 2019 (laatste) Begroting 2020

IMG_9167.JPGvrijdag 15 november 2019 14:55

Het gemeentefonds moet veel ruimhartiger want op deze manier gaan veel gemeentes hun taken niet meer volhouden en we horen dat er zelfs al moet worden bezuinigd op het armoedebeleid bij sommige gemeenten. Dit is volstrekt onacceptabel en we eisen een herijking van het gemeentefonds...

Vandaag mag de ChristenUnie Appingedam voor de tiende keer in haar raadslidmaatschap een reactie op de begroting geven. Deze tiende keer is ook de laatste keer als ChristenUnie Appingedam want wat voor ligt is de laatste begroting van de gemeente Appingedam. Een sluitende begroting met nog € 4.000,00 over. In uw aanbiedingsbrief kijkt u terug op alles wat in de afgelopen jaren tot stand is gekomen in onze mooie stad, en dat is veel en daar mogen we met recht trots op zijn. Na jaren van zwaar bezuinigen is gelukkig een betere tijd aangebroken en is er in Appingedam gebouwd, opgeknapt, verplaatst en herontwikkeld. Helaas is Appingedam nog steeds een krimpgebied met vergrijzing en wegtrekkende jongeren. Daar is op ingespeeld door het bouwen van appartementen en levensloopbestendige woningen. De basisscholen zijn samengevoegd in twee mooie, moderne kindcentra en door de bouw van een grote regionale campus wordt ook in het voortgezet onderwijs een grote stap gemaakt.

Voor de financiën zijn we grotendeels afhankelijk van de algemene uitkering van het rijk en over hoe die tot stand komt zijn we zeer ontevreden. Het gemeentefonds moet veel ruimhartiger want op deze manier gaan veel gemeentes hun taken niet meer volhouden en we horen dat er zelfs al moet worden bezuinigd op het armoedebeleid bij sommige gemeenten. Dit is volstrekt onacceptabel en we eisen een herijking van het gemeentefonds. Vandaar de raadsbrede motie hierover.

De gevolgen van de gaswinning drukken zwaar op de gemeente, maar nog veel zwaarder op onze inwoners. De eerste ronde van de sloop/nieuwbouw gaat beginnen en we blijven aandacht vragen voor de gezinnen voor wie het leven aan de ene kant op de kop staat door alles wat er gebeurt en aan de andere kant stil staat omdat ze nog, misschien wel jaren, moeten wachten tot hun huis aan de beurt is in de versterking. We horen verhalen van mensen die het niet meer trekken en willen verhuizen. Als plaatselijke overheid hebben we ook daarin een verantwoordelijkheid. Hoe dan ook. 

In het Sociale Domein zien we grote tekorten op de Jeugdhulp en bij de Participatiewet. De door de overheid bedachte oplossing voor Jeugdzorg zal voor ons niet veel uitmaken omdat we de Jeugdzorg al deels in provincieverband geregeld hebben. Of ziet de wethouder daar toch wel positieve gevolgen?
De enorme tekorten bij het Werkplein Fivelingo hebben laten zien dat we in een kwetsbaar gebied leven. Uitstroom naar werk is moeilijk en blijft ver achter bij de beoogde doelstelling. 40% van de werknemers van Fivelingo is afkomstig uit onze stad en daardoor moet een kleine gemeente als de onze opdraaien voor grote tekorten. Ook hierin zit iets wat niet goed geregeld is vanuit Den Haag. We blijven de ontwikkelingen bij het Werkplein intensief volgen en hopen dat de nieuwe aanpak tot verbetering zal leiden. 

Al jaren proberen we door ons armoedebeleid minstens op het landelijk niveau te komen en voor de ChristenUnie is het uiterst frustrerend dat dit maar niet wil lukken. De beleidsindicatoren op pagina 35 en 36 van het Programmaplan spreken een duidelijke taal. Elke maatregel die goed is voor onze kinderen in armoede willen we aangrijpen, vandaar de twee moties die gaan over hulp aan kinderen. 

De OZB gaat in Appingedam met 2% omhoog, de reclamebelasting blijft gelijk. Zoals we hebben afgesproken in de Kadernota. Ondanks extra aandacht op de gemeentepagina gaat de hoeveelheid afval per inwoner van Appingedam omhoog en daardoor ook de afvalstoffenheffing met 3,7%. Onbegrijpelijk dat het niet doordringt dat we met z’n allen echt minder afval moeten produceren en beter moeten scheiden. 100 kilo per persoon moet toch mogelijk zijn. De aanschaf van nieuwe afvalcontainers kost veel geld maar is nodig en kunnen wij ondersteunen.  

Naar aanleiding van onze motie is er meer geld vrijgemaakt voor het onderhoud van de begraafplaatsen. Het bevreemd ons dat waar wij vragen om een structureel bedrag er toch weer voor een incidenteel bedrag wordt gekozen en dat daarbij alleen extra geld voor Rusthof wordt gereserveerd. Waarom?

In de afgelopen jaren zijn onze algemene reserves behoorlijk afgenomen, zo zijn we de zware jaren doorgekomen maar de bodem is aardig in zicht, toch is het nog genoeg om de risico’s op te vangen schrijft u in uw aanbiedingsbrief. Wij denken dat er misschien toch grotere risico’s zijn dan genoemd omdat er veel onduidelijk is omtrent het eigenaarschap van de walbeschoeiingen in onze binnenstad. Regeren is vooruitzien en daarom ondersteunen wij de motie om duidelijkheid te krijgen omtrent het eigenaarschap en de risico’s die wij als gemeente daarbij lopen. De meerjarenbegroting laat wat meer ruimte zien dan die van 2020 maar aangezien we op 1 januari 2021 een nieuwe gemeente gaan vormen met Delfzijl en Loppersum lijkt me die berekening niet erg relevant. In 2021 is er een nieuwe werkelijkheid, de gemeente Eemsdelta en de begrotingen daarvan zijn aan de nieuwe raad hoewel de meerjarenbegroting daarin wel meegenomen zal worden.

Het komende jaar zal in het teken staan van de herindeling en de versterking en dat zijn grote opgaven. Door de gelden van het NPG kan alles wat er gebeurt een extra plus krijgen en kunnen koppelkansen aangegrepen worden. Het wordt een spannend jaar en een zwaar en druk jaar voor ons allemaal.
Wij spreken onze dank uit richting onze ambtenaren voor het maken van deze begroting en wensen hen veel creativiteit, flexibiliteit en toch ook plezier en voldoening toe bij hun werk toe.

Twee moties "Lachgas is niet om te lachen" en "Alliantie kinderarmoede" werden unaniem aangenomen. De moties staan in de documenten hieronder.

Deze bijdrage van Ina Schenkel-Zandvoort is hier terug te zien en te luisteren. 

Tijdens deze vergadering zijn ook fotos gemaakt door Jan van Heerde. Die kunt u hier bekijken.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Alliantie kinderarmoede.jpeg474,0 kBimage/jpegdownload
Lachgas is niet om te lachen.jpeg428,8 kBimage/jpegdownload
Labels

« Terug