Berichten uit de raadsvergadering van 19 december 2013

vrijdag 03 januari 2014 19:42

In de laatste raadsvergadering van 2013 stelde de raad een krediet beschikbaar voor de renovatie van de Solwerderbrug, werd de nieuwe Drank- en Horecaverordening vastgesteld en werd afscheid genomen van bode Jurrien ten Hove.

Damster voorafje

Een bijzondere invulling deze keer: bode Jurrien ten Hove, die na een dienstverband van bijna 40 jaar bij de gemeente Appingedam met pensioen ging, werd geïnterviewd door de raadsleden Joop van der Lei en Henk Dijkstra. Ze vroegen hem naar zijn ervaringen als gemeentetimmerman en als gemeentebode. Ten Hove was nauw bij de raad betrokken omdat hij de laatste 20 jaar bij vrijwel alle raadsvergaderingen als bode aanwezig was. Het interview is te bekijken via www.appingedam.nl (klikken op foto raadszaal).

Spreekrecht burgers

Namens buurtvereniging Opwierde II sprak de heer Van der Tuin in over de Drank- en Horecaverordening. Hij wilde graag voor buurthuizen de mogelijkheid om op vrijdag en zaterdag alcohol schenken tot 1.30 uur in plaats van tot 12.00 uur, zoals in het voorstel staat. Kaartavonden zijn nog niet om 12.00 afgelopen, zei hij, en veel klaverjassers drinken graag een borreltje. Door deze verruiming ontstaat volgens hem geen oneerlijke concurrentie met de horeca.

Vragen raadsleden

Jeanne Schoonhoven (Gemeentebelangen) vroeg of het college op de hoogte is van de zeer slechte staat van een deel van de Fokko Ukenalaan. Wat gaat het college hieraan doen, ook met het oog op winterse neerslag, wilde ze weten. Wethouder Usmany zei dat de weg volgend jaar (2014) wordt aangepakt. Ze zegde toe waarschuwingsborden te zullen plaatsen en te zullen bekijken of extra strooien mogelijk is.

Ina Schenkel (ChristenUnie)vroeg wanneer de nieuwe fietsenstalling op de Ossendrift wordt geplaatst. Wethouder Usmany antwoordde dat er in januari 6 fietsbeugels worden geplaatst, ongeveer op dezelfde plek waar de oude fietsenstalling stond.

Renovatie Solwerderbrug

De Solwerderbrug ('Jan Bronsbrug') is gebouwd in 1966. In 1992 werd de brug overgedragen aan de gemeente. De Solwerderbrug verkeert in een slechte staat van onderhoud en moet gerenoveerd worden. De werkzaamheden duren van juli 2014 tot december 2015. De brug ligt er een half jaar uit: van juli 2014 tot januari 2015. Voor fietsers en voetgangers komt er een noodbrug; het gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid. De raad werd gevraagd geld beschikbaar te stellen voor deze groot-onderhoudsbeurt.

Ferdi Uuldriks (PvdA) vroeg of het college al heeft overlegd met LTO-Noord over de omleiding van het landbouwverkeer. Nog niet, antwoordde wethouder Usmany. Op hoofdlijnen kunnen alle partijen zich in de omleidingsroute vinden, maar er moeten nog wat details worden ingevuld. Na de kerstperiode overleggen we met onder meer LTO-Noord en Qbuzz, zei ze. Ina Schenkel (ChristenUnie) maakte zich zorgen over de veiligheid op de Farmsumerweg, evenals Henk Perdok (Gemeentebelangen). Als het snelverkeer wordt omgeleid ontstaat er veel meer drukte op kleinere wegen, waar ook fietsers en voetgangers gebruik van maken, zei Perdok. Hij vroeg om evaluatie en rapportage aan de raad voor en na de zomer van 2014. Die zegde de wethouder toe. Roy Wils (D66) vroeg of de renovatie tot een duurzame oplossing leidt. Hij wees op de Tjamsweersterbrug, die een aantal jaren na renovatie al weer ‘total loss’ is doordat de fundering slecht is. Wethouder Usmany was daar niet zo bang voor: het gaat om een grondige renovatie, zei ze, maar een garantie zei ze nog niet te kunnen geven. Eerst moet de brug eruit. Yang Soo Kloosterhof (CDA) vond dat er onvoldoende gekeken is naar de mogelijkheid om de rijrichting van Kniestraat, Sint Annastraat en Gouden Pand om te draaien. Daar is al vaak naar gekeken, antwoordde de wethouder; uit diverse onderzoeken is gebleken dat dat niet verstandig is. Ferdi Uuldriks wilde ook weten of een andere dekking is overwogen, nl. uit de algemene reserve. Dat geeft lucht in de begroting, en die kunnen we wel gebruiken vanwege de noodzakelijke bezuinigingen, vond hij. De wethouder zei daarop dat de dekking net zo is als anders: voor een deel heeft de gemeente voor de renovatie van de brug gespaard, voor een ander deel wordt de investering afgeschreven. Ze vond echter dat Uuldriks wel een punt had en zegde toe bij volgende investeringsvoorstellen de voor- en nadelen van dekken uit de algemene reserve in beeld te zullen brengen. Bij de bezuinigingsdiscussie in februari kan dit ook aan de orde komen, besloot zij.

De raad stelde vervolgens unaniem het gevraagde krediet beschikbaar.

Nieuwe Drank- en Horecaverordening

In juli besprak de raad een startnotitie over de nieuwe Drank- en Horecawet. Raadsbreed werd uitgesproken dat in ieder geval moet worden ingezet op voorkomen van alcoholmisbruik door jongeren. Ook het tegengaan van oneerlijke concurrentie met de horeca is een uitgangspunt. Nu lag de verordening voor. Er wordt alleen in geregeld wat verplicht is en wat nu ook al in de verordening staat (dus geen extra regelgeving). De verordening is in DEAL-verband ontwikkeld, maar wel met lokaal maatwerk. De verordening is opgesteld na overleg met de belanghebbenden. De raad werd voorgesteld de verordening vast te stellen.

Cees van Ekelenburg (D66) verliet de vergadering bij dit agendapunt omdat hij vond dat hij als horecaondernemer een direct persoonlijk belang heeft bij de verordening.

Wettelijke verhoging leeftijdsgrens tot 18 jaar met ingang van 2014

Roy Wils (D66) maakte zich zorgen over de handhaving van het verbod op drankgebruik in de horeca tot 18 jaar en de gevolgen voor het drankgebruik in de openbare ruimte. Hij vroeg om monitoring gedurende eerste zes maanden en terugkoppeling van de ervaringen naar de raad. Henk Dijkstra (VVD) vroeg om een soepele overgangsperiode, evenals Dries Zwart (Gemeentebelangen). Bert Raangs (CDA) wees erop dat jongeren tot 18 jaar straks de kans lopen te worden geweerd uit horecagelegenheden en vroeg daar aandacht voor.

Burgemeester Pot beaamde dat dit kan leiden tot problemen in de openbare ruimte. Ze zei dat met alle betrokkenen (zoals horeca, politie, sociaal-cultureel werk) samen wordt gekeken hoe hier het beste mee om kan worden gegaan. Verschillende fracties (PvdA, CDA, VVD) vonden dat ook de ouders een rol hebben. De burgemeester was het daarmee eens. De jongeren krijgen in januari een persoonlijke brief, zei ze. Ze zei samen met de betrokken organisaties nauw de vinger aan de pols te zullen houden om na zes maanden te evalueren hoe het is gegaan.

Verordening

Bert Raangs (CDA) vond dat de verordening goed is voorbereid: alle belanghebbenden hebben ruimschoots gelegenheid gehad hun belang te bepleiten. Hilbrand Brantsma (PvdA) stelde vast dat er eigenlijk niet zo veel verandert: de regels die er al waren blijven in stand. Wel wordt nu de burgemeester verantwoordelijk. De wens van de buurthuizen wilde hij niet honoreren: het is niet zo dat de klaverjassers om 12.00 uur het gebouw uit worden gezet, ze krijgen alleen geen drank meer geschonken, zei hij. Dries Zwart zat ook op die lijn en dacht dat dit in de praktijk weinig problemen zal geven.

Amendement van PvdA en Gemeentebelangen op de verordening

In een amendement (wijzigingsvoorstel) stelden de beide fracties voor om voor buurthuizen en verenigingsgebouwen (niet voor sport- en jeugdinstellingen) via ontheffing ‘bijeenkomsten van persoonlijke aard’ (feestjes en dergelijke) mogelijk te maken. De ontheffing moet worden aangevraagd bij de burgemeester en kan maximaal zes keer per jaar worden verleend. Dit amendement komt tegemoet aan een andere wens van de buurthuizen, die zeggen de extra inkomsten van dit soort bijeenkomsten niet te kunnen missen. Van oneerlijke concurrentie met de horeca is weinig sprake, omdat het hier om een categorie mensen gaat die niet snel naar een horecagelegenheid gaan om een feestje te houden, betoogde Hilbrand Brantsma. Ina Schenkel (ChristenUnie)  vond dat ook. Ze zei vertrouwen te hebben in de buurt- en verenigingsgebouwen dat ze zich wat dit betreft aan de regels zullen houden, aangezien de gemeente weinig handhavingscapaciteit kan inzetten. Dries Zwart (Gemeentebelangen) benadrukte dat op deze wijze de buurt- en verenigingsgebouwen ook zelf geld binnen kunnen halen.

Burgemeester Pot onderstreepte dat er een patroon is ontstaan van gedogen. Er worden nu namelijk ook feestjes in buurthuizen en dergelijke georganiseerd. De huidige regels verbieden dit wel, maar er wordt niet op gecontroleerd. Met het amendement zei ze te kunnen leven, omdat het maatwerk en een goede afweging mogelijk maakt.

Ina Schenkel, Bert Raangs en Henk Dijkstra konden zich in het amendement vinden. Roy Wils zei daar niet in mee te gaan. De horeca heeft het al niet makkelijk en het voorstel van het college is een goede middenweg, vond hij.

Besluitvorming

Het amendement werd met 13 tegen 1 stem aangenomen: Gemeentebelangen, PvdA, CDA, VVD en ChristenUnie stemden voor en D66 stemde tegen.

De verordening werd vervolgens met algemene stemmen geamendeerd vastgesteld.

Herinrichting Dijkstraat

Na de herinrichting van de Ossedrift is nu de Dijkstraat aan de beurt. De hoofdwinkelstraat van Appingedam krijgt een mooiere en meer eigentijdse uitstraling, waarbij recht wordt gedaan aan het historische karakter. De beloopbaarheid wordt verbeterd, evenals de verlichting en de riolering. Er wordt aandacht besteed aan de uitstallingen en de reclame-uitingen. Het is de bedoeling dat de herinrichting in mei 2014 wordt gestart. Voor de voorbereiding van het plan en voor de renovatie van de riolering werd de raad een krediet gevraagd.

Henk Dijkstra (VVD) waarschuwde voor afwateringsproblemen en Ferdi Uuldriks (PvdA) drong erop aan dat de ondernemers bereikbaar moeten blijven. Dries Zwart (Gemeentebelangen) onderstreepte deze opmerkingen. Ferdi Uuldriks (PvdA) vroeg of bij het uitvoeringskrediet gekeken kan worden naar de wijze van financieren die hij aangaf bij de Solwerderbrug.   

Wethouder Usmany zei de opmerking over de afwatering mee te nemen. De herinrichting gebeurt in drie stukken, zei ze, zodat de winkels bereikbaar blijven. In januari komt het uitvoeringskrediet in de raad. Ze zei daarbij naar een andere wijze van financieren te zullen kijken.

Damster Stadsmunt voor bode Jurrien ten Hove

Vanwege zijn grote betrokkenheid bij de stad Appingedam en de Damsters, en zijn niet aflatende zorg voor oude gebouwen, speciaal het raadhuis, kreeg de scheidende bode van de burgemeester de Stadsmunt uitgereikt, met draagspeld.

 

Griffier

Labels
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Berichten uit de raadsvergadering van 19 december 2013'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.