Algemene Beschouwingen 2014

vrijdag 20 juni 2014 12:37

Gisteravond besprak de raad de kadernota. Deze nota geeft de richting aan voor het beleid en de begroting van 2015. De bespreking ervan is een belangrijk jaarlijks terugkerend 'event', waarop alle partijen gelegenheid krijgen voor zgn. Algemene Beschouwingen. Onderstaand de beschouwingen van de ChristenUnie.

 "Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. We heb het al eens eerder genoemd. De afgelopen vier jaar hebben wij niets anders gedaan voor ons gevoel. Maar toch, ondanks al die bezuinigingen krijgen de Brede Scholen vorm, vordert het opnieuw bestraten en inrichten van het centrum, het stationsgebied en de wijk Opwierde, ligt de kerkencarrousel op schema, wordt de eerste brug aangepakt en bruist het van activiteiten op allerlei gebied. Appingedam wordt steeds mooier en aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.

Herindeling

In het afgelopen jaar is het Woon- en Leefbaarheidsplan vastgesteld en de Ontwikkelingvisie Eemsdelta. Er is stevig doorgepraat over de herindeling en de plaats van Appingedam daarin. Minimaal DEAL en misschien wel een grote Waddengemeente. Dit jaar zal het besluit genomen worden en dat moet wat de ChristenUnie betreft zo snel mogelijk gebeuren zodat er duidelijkheid komt en we gezamenlijk onze toekomstplannen kunnen invullen en de samenwerking in het grote verband al kan beginnen.

Aardbevingen

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben ons het afgelopen jaar ook stevig beziggehouden. Er ligt een gasbesluit en er is veel geld te verdelen. Natuurlijk moet Appingedam daarvan meeprofiteren en aanvragen doen voor subsidie uit deze pot in het kader van leefbaarheid, maar wij pleiten ervoor om ook de individuele gedupeerde woningeigenaren te compenseren en roepen het college op zich hiervoor in te zetten bij de dialoogtafel.

Centrum

Wij steunen de centrumontwikkeling, maar willen onze ogen niet sluiten voor wat er achter de mooie foto’s op de winkels zit. De leegstand in het centrum is erger dan ooit en alleen stevige ingrepen zullen dit tij kunnen keren. Daarom steunen wij de akties waarbij met veel geld een herontwikkeling plaats kan vinden. Ons centrum heeft het nodig en is het waard. Natuurlijk helpt het als er geld verkregen wordt door subsidies, zonder dat geld kan het niet.

Bij alle aanpak van wegen in deze stad moet het niet alleen gaan om het mooi, maar ook om het veilig voor weggebruikers en daarom zijn wij voor een autoluw centrum, maar ook voor duidelijke en veilige voetgangers- en fietsersoversteekplekken.

Nieuwe zorgtaken gemeente

De decentralisaties zijn aanstaande en er is veel onrust onder de mensen die het aangaat. Wij zijn blij met het besluit om overgangsregelingen te treffen zodat er voor mensen die nu zorg krijgen volgend jaar ook nog dezelfde zorg zal zijn.

Het college verzekert ons telkens weer dat er een vangnet zal zijn voor schrijnende gevallen, maar wij pleiten toch voor een bufferfonds om ook werkelijk geld hiervoor te hebben, ook als het budget is uitgeput, vandaar het amendement bij het vorige agendapunt dat wij mede ingediend hebben. Zie ook hier.

Onze overheid moet er ook goed van doordrongen worden dat zeker in onze gemeente de verhoudingen in de zorg uit balans zijn en dat extra geld nodig is om dit te compenseren.

Werkgelegenheid

Met de werkgelegenheid in onze regio is het slecht gesteld. Er zijn in het afgelopen jaar veel mensen ontslagen en we merken nog geen aantrekken van de werkgelegenheid.

Wel liggen er kansen voor dit gebied in de off-shore. Belangrijk hierbij is dat er opleidingen in deze regio zijn en blijven voor dit specifieke werk. Het mobiliteitscentrum, opgericht voor voormalige Aldel-medewerkers en toeleveranciers moet een veel bredere doelgroep krijgen en alle werkzoekenden in onze regio ondersteunen samen met de ISD.

Financiën

Bezuinigingen, we begonnen deze algemene beschouwingen ermee en uit de kadernota blijkt wel dat we er nog lang niet klaar mee zijn. In uw kadernota worden zeven risicogebieden genoemd nl. de decentralisaties, walbeschoeiingen, Fivelingo, IVAK, onderwijshuisvesting, herverdeeleffecten rijksuitkeringen en niet haalbare bezuinigingen bij GR’s.

Bij deze risico’s gaat het over grote zaken, grote bedragen, grote onzekerheden en uiteindelijk over mensen die er mee te maken hebben en die de uitwerkingen van wat wij doen of laten persoonlijk gaan voelen. Ons reservebedrag mag wel veel lijken, maar er komt ook veel op ons af.

De ChristenUnie stoort zich aan de grote GR’s die niet bereid zijn de opgelegde bezuinigingen door te voeren en is voorstander van een stevige gezamenlijke aanpak in dezen. Samen trap op en samen trap af toch. Graag een reactie van de andere fracties hierover.

Door de aanhoudende crisis, de hoge werkloosheid, de vergrijzing en de ontgroening nemen de problemen in onze regio toe en dat heeft invloed op de mensen die er wonen. We hebben het gisteren in de krant kunnen lezen dat dit ook gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen. Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners van Appingedam en zullen ons hard maken voor het behoud van armoedebeleid op het huidige niveau en het behoud van goede voorzieningen.

Met de voorgestelde kaders en de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting kunnen wij  in grote lijnen meegaan, de specifieke uitwerking zien wij tegemoet en zullen wij dan beoordelen.

Ten slotte

Een compliment naar de bestuurders en ambtenaren die de werkdruk zien toenemen en flexibeler en creatiever moeten zijn dan ooit met steeds minder geld en steeds meer onzekerheden.

Wij wensen u van harte Gods Zegen toe bij het werk dat u doet voor deze stad en haar inwoners."

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractievoorzitter ChristenUnie

 

  

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Algemene Beschouwingen 2014'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.