Geen extra buffer voor de nieuwe zorgtaken in 2015

vrijdag 27 juni 2014 10:13

In 2015 staan er een hoop veranderingen te gebeuren voor de gemeenten. Zij krijgen er grote zorgtaken bij via de nieuwe Jeugdwet, de nieuwe Participatiewet en de veranderingen in de AWBZ. Taken die eerst door de provincie of het rijk gedaan en gefinancierd werden, komen nu bij de gemeenten terecht. Zij krijgen hiervoor ook budget, maar wel minder dan waarvoor de taken voorheen gedaan werden.

Nu is dat op zich niet erg, gemeenten hebben er zelfs zelf om gevraagd en zijn blij met de taken. De zorg, preventie en signalering komt dichter bij de mensen, wanneer dit door gemeenten gedaan wordt. Zij kunnen ook met minder geld toe, doordat de taken in kortere lijnen opgepakt kunnen worden. Maar de bezuiniging vanuit het rijk is behoorlijk fors en dat baart zorgen.

De jaarrekening van de gemeente Appingedam voor 2013 gaf een positief saldo aan van €250.000,--. Bij de bespreking van de jaarrekening in de raad van 19 juni heeft daarom de ChristenUnie een amendement mee-ingediend, om van een gedeelte van dit geld een buffer (Fonds Schrijnende gevallen) te creëren waarmee tegenslagen bij de nieuwe zorgtaken opgevangen kunnen worden.

Bij de bespreking van het coalitieakkoord in mei heeft de ChristenUnie al aangegeven de voornemens rond de financiering van decentralisaties niet te waarderen. De coalitie gaf daarin aan dat zij de zorg 'in beginsel binnen de rijksbudgetten' wil regelen. Zij zegt daarbij wel dat de gemeente voor de allerkwetsbaarsten een vangnet moet bieden. Maar mocht blijken dat er te weinig geld is binnen de gekregen rijksbudgetten dan 'zullen we het beleid moeten versoberen'.

De ChristenUnie had daarom graag gezien dat er een buffer kwam. De grootte van de taken, de grootte van de bezuiniging daarbinnen, de onzekerheden waarmee een overgangssituatie altijd gepaard gaat èn de krapte in de gehele begroting maken dat risico's de komende jaren veel groter zijn dan voorheen. We willen voorkomen dat er straks te weinig geld blijkt te zijn om in alle nodige zorg en hulp te voorzien. Het collegeakkoord spreekt wel van een vangnet, maar wij zien dat niet omgezet in maatregelen om ook echt een vangnet te hebben als het erop aankomt. Een buffer zou risico's aanmerkelijk verminderen.

Het amendement van PvdA, SP, D'66 en ChristenUnie (de tekst vindt u hier) voorziet in zo'n buffer. Het kreeg echter niet voldoende steun: 5 stemmen voor (de indienende partijen), 8 tegen (CDA, Gemeentebelangen). Er waren 2 raadsleden afwezig.

Hoewel veel gemeenten zo'n buffer kennen, gaf het college aan dat, mochten zich problemen voordoen en mocht er meer geld nodig zijn, zij in de lopende begroting te willen zoeken naar een oplossing. Gezien de al genoemde krapte en risico's vinden wij dit erg onverstandig.

tekst: Elfriede Kooi - fractieassistent

Labels
Gemeenteraad
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Geen extra buffer voor de nieuwe zorgtaken in 2015'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.