Ook de ChristenUnie kiest voor één grote G7-gemeente

Herindelingwoensdag 08 april 2015 20:35

Dinsdagavond 31 maart 2015 nam de raad een intentiebesluit voor herindeling. Het voorstel van het college hield een G7-herindeling in: het samenvoegen van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Eemsmond, Bedum, Winsum en De Marne. Op deze grote herindeling zijn varianten denkbaar, die dezelfde gemeenten betreffen maar deze verdeeld in twee gemeenten. De ChristenUnie is een voorstander van één grote G7-gemeente. Onderstaand de reactie van de ChristenUnie op het voorstel, zoals uitgesproken tijdens de raadsvergadering:

"Ook de ChristenUnie realiseert zich dat dit een historische vergadering is. Appingedam is altijd een zelfstandige gemeente geweest en als we dit intentiebesluit aannemen, gaat hier in de toekomst een eind aan komen. Maar we willen wat het beste is voor onze stad en daarom zijn we vóór herindeling.

In ons verkiezingsprogramma laten we er geen enkele twijfel over bestaan dat de ChristenUnie de noodzaak ziet van een herindeling. We hebben altijd gezegd dat dit MINIMAAL met Delfzijl, Eemsmond en Loppersum zal moeten zijn. De enorme opgaven waar deze regio voor staat vragen om een grote, slagkrachtige, invloedrijke gemeente waar naar geluisterd wordt in de gemeenten rondom, de provincie en het rijk. De onderzoeken die gedaan zijn om tot een vergelijk te komen tussen een nieuwe gemeente waarin drie, vier of zeven oude gemeenten samengaan, hebben ons ervan overtuigd dat de grootste dus G7 de beste optie is voor de toekomst.

De zeven gemeenten hebben veel gemeenschappelijke doelen en uitdagingen. Versterking van de bestuurlijke- en ambtelijke kwaliteit, de professionaliteit en de efficiency zijn nodig voor de grote opgaven waar we samen voor staan zoals:

  • Het aantrekken van bedrijven voor meer werkgelegenheid in een gebied met hoge werkloosheid, waar het besteedbaar inkomen onder het landelijk gemiddelde ligt en waar veel mensen werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening. Een gebied met drie zeehavens waar al volop bedrijvigheid is, maar er kan en moet nog veel meer werkgelegenheid bij komen.
  • Het gebied meer bekendheid geven om meer recreatie en toerisme te realiseren - en daardoor meer werk - is ook een gezamenlijke opgave. Samen grenzen we aan de prachtige Waddenzee die, staand op de werelderfgoedlijst een toeristische trekker van formaat zou moeten zijn. Samen vormen we het Groningse deel van het oudste cultuurlandschap van Nederland, het Wierdenlandschap, en samen moeten we dat koesteren en beschermen.  
  • De veranderende bevolkingssamenstelling in het gebied door krimp, ontgroening en vergrijzing vraagt om een gezamenlijke aanpak. Het aantal mensen boven de tachtig zal de komende twintig jaar verdubbelen en het aantal kinderen onder de twaalf jaar fors afnemen. Dit betekent op tijd nadenken en reageren voor onderwijs- en zorginstellingen, samen met een besluitkrachtige gemeente.
  • De gevolgen van de aardbevingen zijn ook een gezamenlijke grote uitdaging, waarbij de macht van het getal al duidelijk is gebleken. Een grote gemeente is beter in staat de gevolgen van de aardbevingen onder de aandacht van de regering te brengen en zo de ingrijpende maatregelen op het gebied van huizen bouwen en versterken, het behouden van ons culturele erfgoed, het binnenhalen van geld voor versterking en reparatie en garanties voor de toekomst te realiseren.

Een grote sterke gemeente is een duidelijke en besluitvaardige gesprekspartner voor provincie en rijk, voor waterschappen, onderwijs- en kennisinstellingen, zorgorganisaties en het bedrijfsleven vanwege de schaal en de gelijkwaardige verhoudingen.

Veel van de huidige gemeenschappelijke regelingen komen in één gemeente en daar gaat dan, zoals het hoort, één raad over en zo is er transparante besluitvorming mogelijk. Natuurlijk zullen er samenwerkingsverbanden blijven, maar ook daarvoor geldt dat we een grote speler zullen zijn met meer invloed en zeggenskracht.

De ChristenUnie wil graag een nieuwe gemeente die klaar is voor de toekomst. Een herindeling is, in elke vorm en grootte, een enorme verandering voor het ambtelijke apparaat en het zal de nodige tijd vergen om alles in elkaar te schuiven en tot een nieuw geheel te maken en daarom moet de nieuwe gemeente er één voor vele jaren zijn en niet leiden tot weer een herindeling op termijn. In één keer goed dus.

In DAL, DEAL en in G7 verband wordt ook nu al op verschillende gebieden samengewerkt en dat is een voordeel. Voor de DEAL-gebieden ligt er een toekomstvisie en die zien we graag als uitgangspunt voor de herindeling naar de G7.

Voor de financien is DEAL de rijkste variant vanwege de Eemshaven en voor sommigen is dat de  reden om voor DEAL te kiezen, maar wij vinden dat er dan geen recht wordt gedaan aan de principes van grenzenloos GUNNEN en evenwichtige regionale verhoudingen.

Er is geen verschil in lastendruk voor de inwoners bij de diverse varianten. Het rijk komt met acht miljoen over de brug bij een G7, heel terecht, en wij verwachten van onze provincie ook een bijdrage voor een herindeling van deze omvang; een herindeling die we overigens graag zelf in de hand willen houden en we hopen dat daarvoor genoeg draagvlak is.

Als gemeenteraad hebben wij diverse mogelijkheden geboden aan onze inwoners om hun mening te geven over de op handen zijnde herindeling. De opkomst en de reacties waren in aantal minimaal en de voorkeuren liepen ver uiteen van,  tegen elke herindeling naar de grootste variant en alles daartussenin. Wij concluderen daaruit dat men, enkele uitzonderingen daargelaten, niet erg bezig is met deze materie ondanks vele krantenartikelen enz.

Zelf geloven we dat er voor de inwoners van Appingedam ook niet veel zal veranderen na een herindeling. Zoals ook in het voorstel staat zullen wij onze stad goed positioneren en gaan voor het behoud van onze goede voorzieningen en onze eigen identiteit. Als het gaat om overheidsnabijheid en burgerparticipatie in de nieuwe grote gemeente hebben wij vele ideeen en we gaan in de volgende fase graag in gesprek met college en raadsleden om die verder uit te werken ten gunste van onze inwoners. Wij geloven dat het kan. Maatwerk in het kleine vanuit het grote. Er zijn goede voorbeelden genoeg. 

Tenslotte citeer ik uit ons verkiezingsprogramma:

De ChristenUnie is ervan overtuigd dat het eigene van Appingedam niet verdwijnt. Het eigen karakter wordt niet gemaakt vanuit een grotere bestuurlijke gemeente, maar door de Damsters zelf.

En zo is’t.

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractie-voorzitter ChristenUnie Appingedam  

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad
Herindeling

« Terug

Reacties op 'Ook de ChristenUnie kiest voor één grote G7-gemeente'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.