Herindeling opnieuw besproken in gemeenteraad

Herindelingdonderdag 29 oktober 2015 18:30

In maart 2015 hebben alle 7 raden van de betrokken gemeente hun voorkeur uitgesproken, waarbij het tot een 4-3 uitslag kwam: vier gemeenten waren vóór herindeling tot één grote gemeente, drie gemeenten gaven de voorkeur voor kleinere herindeling. Naar aanleiding van het advies van onafhankelijk procesvoorzitter Van Geel hebben alle partijen uit de 7 betrokken gemeenten hun keuze nog eens heroverwogen en alle 7 raden hebben op 15 oktober de gemeentelijke herindeling opnieuw besproken. 

Reactie ChristenUnie bij agendapunt 7, Gemeentelijke herindeling.

Op 31 maart van dit jaar heeft u van de ChristenUnie een duidelijk standpunt gehoord over de aanstaande herindeling. Ook in ons verkiezingsprogramma laten we er geen enkele twijfel over bestaan dat de ChristenUnie de noodzaak ziet van een herindeling. De enorme opgaven waar deze regio voor staat vragen om een grote, slagkrachtige, invloedrijke gemeente waar naar geluisterd wordt in de gemeenten rondom, de provincie en het rijk.

De onderzoeken die gedaan zijn om tot een vergelijk te komen tussen een nieuwe gemeente waarin drie, vier of zeven oude gemeenten samengaan, hebben ons ervan overtuigd dat de grootste - dus G7 - de beste optie is voor de toekomst.

De zeven gemeenten hebben veel gemeenschappelijke doelen en uitdagingen. Versterking van de bestuurlijke- en ambtelijke kwaliteit, de professionaliteit en de efficiency zijn nodig voor de grote opgaven waar we samen voor staan, zoals: de hoge werkloosheid; de krimp; de vergrijzing en ontgroening; de aardbevingen; de decentralisaties enz.

Een grote sterke gemeente is een duidelijke en besluitvaardige gesprekspartner voor provincie en rijk, voor waterschappen, onderwijs- en kennisinstellingen, zorgorganisaties en het bedrijfsleven vanwege de schaal en de gelijkwaardige verhoudingen.

Veel van de huidige gemeenschappelijke regelingen komen in één gemeente en daar gaat dan, zoals het hoort, één raad over en zo is er transparante besluitvorming mogelijk en kunnen wij als raad onze controlerende en kaderstellende rol beter uitvoeren. Natuurlijk zullen er samenwerkingsverbanden blijven, maar ook daarvoor geldt dat we een grote speler zullen zijn met meer invloed en zeggenskracht. 

De ChristenUnie wil graag een nieuwe gemeente die klaar is voor de toekomst

Een herindeling is, in elke vorm en grootte, een enorme verandering voor het ambtelijke apparaat en het zal de nodige tijd vergen om alles in elkaar te schuiven en tot een nieuw geheel te maken en daarom moet de nieuwe gemeente er één voor vele jaren zijn en niet leiden tot weer een herindeling op termijn. In één keer goed dus.

Wij voelen ons verantwoordelijk voor goed bestuur en in onze visie zal dat het beste kunnen in G7-verband. Elke kleinere variant zal ten koste van andere gemeenten gaan en wij willen het principe van grenzenloos GUNNEN niet loslaten.

Als het gaat om overheidsnabijheid en burgerparticipatie in de nieuwe grote gemeente zijn er vele goede voorbeelden te noemen en met onze te organiseren burgertop zetten wij hier al stevig op in.

Tenslotte. Zodra de uitslagen van alle gemeenten bekend zijn willen we graag nog tijd voor een finaal gesprek hebben over de te volgen koers voordat we het in handen van de provincie geven. Het blijft voor ons wel belangrijk om de vaart erin te houden. Dit jaar moet het tot een afronding komen wat ons betreft.

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam.   

Zie ook onze bijdrage aan de raadsvergadering van 31 maart over dit onderwerp.

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad
Herindeling

« Terug

Reacties op 'Herindeling opnieuw besproken in gemeenteraad'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.