Begroting 2016

calculator2maandag 23 november 2015 08:22

Donderdag 12 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2016 behandeld en vastgesteld. Onderstaand de reactie van de ChristenUnie op het voorstel.

'Allereerst willen wij het college feliciteren met het aanleveren van een sluitende begroting. Van invloed hierop is natuurlijk de gunstige uitwerking van de septemberbrief geweest, maar met alle onzekerheden omtrent decentralisaties en kortingen is het toch weer een hele prestatie. De meerjarenbegroting vraagt nog om bezuinigingen, maar wij hebben er alle vertrouwen in dat die gevonden gaan worden.

Onzekerheden langere termijn

Er zijn wel een paar onzekere factoren die een rol gaan spelen in de komende jaren. De ChristenUnie wil daar graag zoveel mogelijk helderheid over hebben, vandaar de motie over de risico’s van de walbeschoeingen en de motie over vergoeding van de kosten die de gemeente maakt in het kader van de aardbevingsproblematiek. De veranderingen bij het IVAK gaan ook kosten met zich meebrengen die wij nu nog niet kunnen overzien.

Een andere - inmiddels ook onzekere - factor is de herindeling. Als die niet per 1 januari 2018 plaats gaat vinden, zal er ook extra geld gevonden moeten worden voor de personeelskosten die tot dan uit de reserves komen. Wij roepen de provincie op om de regierol op te pakken en het proces weer vlot te trekken samen met de raden.

Centrum

Waar wij eerst wat moeite hadden met de storting van 300.000 euro (inmiddels veranderd in 250.000 euro) uit de algemene reserves in het Fonds Centrumontwikkeling, gaan wij nu toch akkoord met deze uitname, met daarbij de opmerking dat dit fonds wel eindig is. Wij horen graag de mening van de andere fracties hierover.

De ontwikkelingen in het centrum gaan gestaag door en tot onze opluchting gaat de aanpak van de Temptation locatie ook plaatsvinden. Weer een upgrade van ons oude centrum en een mooie overgang naar het nieuwe. Op dit moment wordt het Stationsgebied aangepakt en daarna dan eindelijk de Tjamweersterweg en de Tjamsweersterbrug.

Sociale domein

De gemeentelijke belastingen worden aangepast conform de kadernota, de bijdrage aan de voedselbank wordt structureel zoals beloofd, en vorige maand hebben wij het armoedebeleidsplan vastgesteld. De beste manier om uit de armoede te komen is door het vinden van werk. In dat kader dienen wij de motie werkgelegenheid door aardbevingen mede in. Hier liggen kansen voor onze regio die we moeten grijpen.

In het kader van Burgerparticipatie gaan wij vanuit de raad een burgertop organiseren om onze inwoners te horen en te betrekken bij onze plannen voor nu en morgen. 

De realisatie van een loket in samenwerking met de EZA (= St. Eerstelijnszorg Appingedam) waar mensen toegang krijgen tot het sociaal domein is een goede ontwikkeling en wij gaan akkoord met de financiering daarvan.

Dit jaar zijn de decentralisaties ingegaan en uitgangspunt bij de decentralisaties is dat alles binnen de beschikbare budgetten moet gebeuren. Dat is begrijpelijk, maar wij zien problemen ontstaan bij de nuldelijnzorg. De ASWA richt zich op deze groep en verruiming van hun budget ondersteunen wij van harte zodat ze nog meer voor deze doelgroep kunnen doen.

Wij willen het toch even hebben over de mantelzorgers en de vrijwilligers, waar wij veel bij neerleggen en van wie wij veel verwachten. Ons bereiken signalen dat we teveel uitgaan van de eigen kracht van mensen en dat mensen overbelast raken door kortingen op de huishoudelijke hulp. Wij willen pleiten voor meer maatwerk en aanbieden van respijtzorg. De bezuinigingen in de zorg moeten deels gerealiseerd worden aan de voorkant, door preventie en bij de nuldelijn, dat begrijpen we. Maar we hebben een verantwoordelijkheid naar onze inwoners.

Ten slotte

De ChristenUnie gaat akkoord met het voorstel en kan instemmen met de begroting voor 2016. Wij wachten uw voorstellen met betrekking tot de volgende ronde bezuingingen af en danken het ambtelijke apparaat voor het vele werk weer gedaan.

 

Namens de ChristenUnie Appingedam

Ina Schenkel-Zandvoort

    

 

 

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Begroting 2016'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.