Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen

Huis1vrijdag 27 november 2015 08:58

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders heeft begin november een concept-programma uitgebracht, het 'Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'. Het bevat maatregelen en voorzieningen voor de drieslag schadeherstel, versterking en verduurzaming in Groningen. De raad heeft in een extra raadsvergadering van 19 november zienswijzen kunnen meegeven aan het college. In december belsuiten colleges, Gedeputeerde Staten en de ministerraad hierover.

Bijdrage van de ChristenUnie:

'In december willen de colleges, Gedeputeerde Staten en de ministerraad besluiten over het meerjarenprogramma van Nationaal Coordinator Hans Alders. Het college heeft een reactie gegeven op het meerjarenplan en vanavond krijgen wij als gemeenteraad de mogelijkheid om hierop te reageren en aan te vullen. 

Wij lezen in de reactie van het college veel belangrijke toevoegingen betreffende de situatie in Appingedam en we kunnen ze onderschrijven. Het meerjarenprogramma dat hier voor ligt is nieuw, ongekend, uniek, nooit eerder gedaan en van een omvang die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen.

Onze eerste reactie is danook dat het programma niet dichtgetimmerd moet worden en dat er ruimte moet blijven voor veranderingen en nieuwe inzichten gaandeweg het proces.

De NAM moet op afstand blijven.

De gaswinning moet wat de ChristenUnie betreft naar 22 miljard kuub per jaar.

Schade door bodemdaling en veranderend waterpeil hoort ook bij schade door gaswinning.

Veiligheid staat voorop, daar is iedereen het over eens. Vertrouwen hoort daar onlosmakelijk bij. Vertrouwen dat mensen voorop staan en niet de financien. Vertrouwen dat het plan ook echt tot uitvoering komt en dat we hier net zo veilig zullen zijn als in de rest van Nederland. Vertrouwen dat we inspraak hebben en dat er niet over ons maar met ons wordt beslist.

Het is logisch dat het versterken van woningen begint in het meest kwetsbare gebied, maar waar het buiten dit gebied gevaarlijk is moet ook onmiddellijk ingegrepen worden. Gebouwen waar mensen samenkomen moeten gecontroleerd zijn op veiligheid, ongeacht waar ze staan, en aangepakt worden waar nodig. Schade moet overal hersteld worden. Hoe zit het met de dijken bij het Eemskanaal?

Normen en regelingen moeten duidelijk zijn voor iedereen en ook wie waarvoor aanspreekpunt is. Communicatie moet helder zijn en elkaar niet tegenspreken.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat de gemeente de regie krijgt over de lokale uitvoering en hier verantwoordelijkheid voor draagt, uiteraard op alle nodige terreinen gefaciliteerd door de NCG.

Het is goed dat er tempo gemaakt wordt, maar als het gaat om je eigen woonomgeving en je eigen huis, moet er ruimte zijn voor gesprek en overleg en de diverse regelingen moeten duidelijk zijn en doorgesproken worden met de belanghebbende om te komen tot individueel maatwerk. De aardbevingen geven veel stress en onrust bij onze inwoners. Allemaal hebben we ermee te maken en schadeherstel keer op keer zet niet alleen je huis maar ook je leven op de kop. Het is goed dat onderzoek wordt gedaan naar de emotionele gevolgen en dat er een plek komt waar je je zorgen kunt delen.

Een duidelijke uitkoopregeling voor probleemgevallen moet bespreekbaar zijn zodat mensen rust krijgen door de zekerheid dat er een nooduitgang is..

Bij het versterkingsprogramma moet  rekening gehouden worden met de leefbaarheid, maar ook de energietransitie en de versterking van de regionale economie zijn belangrijk. Wij als gemeenteraad hebben vorige maand over werkgelegenheid een motie aangenomen en ook vanavond zijn er moties betreffende deze onderwerpen. De inhoud van deze moties zien wij deels terug in uw reactie en voor zover ze er nog niet instaan gaan wij ervan uit dat we ze in de definitieve versie van de reactiebrief zullen zien.

 Het mag duidelijk zijn dat het versterkingsprogramma in lijn moet zijn met wat al gedaan wordt op het gebied van krimpaanpak, scholentransitie, zorgtransitie en arbeidsmarkt. In uw reactie bent u daar ook duidelijk over.

Ook de kwetsbare infrastructuur van onze oude binnenstad moet meegenomen worden.

Zowel boven als onder water is schade door aardbevingen en versterking van kademuren en boordvoorzieningen horen erbij en moet opgepakt worden.

Appingedam is een gemeente met veel monumenten, een beschermd stads- en dorpsgezicht en beeldbepalende bouwwerken, daar zijn we trots op, daar zijn we zuinig op en daar past een zorgvuldige aanpak.

Onze complimenten voor de pilot 'Omgevingsplan Appingedam' dat u op voorhand hebt uitgedacht en nu aanbiedt aan de NCG.

Ten slotte: Het concept versterkingsprogramma is een boekwerk van 274 pagina’s. De aardbevingsgemeenten zullen vele bladzijden vol reacties daarop schrijven. Natuurlijk beginnen plannen op papier, maar zoals ik aan het begin al heb gezegd, dit is van een ongekende omvang, ook financieel is het nauwelijks te overzien. Eén ding is echter zeker. De opbrengsten uit de gasvelden van Groningen hebben ons land veel voorspoed gebracht en leveren nog steeds jaarlijks miljarden op.

Dit is het moment voor de bestuurders van dit land en alle andere betrokkenen om te laten zien wat het hen waard is om het vertrouwen van de Groningers terug te winnen en hen het gevoel van veiligheid terug te geven, door voortvarend aan het werk te gaan met de uitvoering van het definitieve meerjarenplan om te komen tot een Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen.

 Ina Schenkel-Zandvoort.  

Labels
Bijdragen
Gemeenteraad

« Terug

Reacties op 'Meerjarenprogramma Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.