Algemene beschouwingen

Algemene Beschouwingen bij de kadernota 2018

Participatie en herindeling

De verkiezingen zijn geweest. Er is een nieuwe raad geinstalleerd die voelt als de oude raad omdat er weinig is veranderd. Misschien wel het beste voor Appingedam op dit moment.

Met de presentatie van het Plan van Aanpak is de weg naar de herindeling officieel ingezet en de ChristenUnie vindt dat de komende jaren dan ook in het teken en kader van de herindeling moeten staan. Voor de raden zijn er avonden om elkaar te ontmoeten en kennis te maken.

Voor onze inwoners moeten we ook nadenken over hoe we ontmoeting en betrokkenheid gaan organiseren en stimuleren. Ook belangrijk is dat er vormen gevonden en uitgewerkt worden om in de nieuwe gemeente de participatie van de inwoners van onze stad te waarborgen. Door de compactheid van onze huidige gemeente zijn de lijnen kort en kennen we elkaar en dat moeten we vasthouden in de nieuwe gemeente. Het is de wens van de ChristenUnie dat inwoners steeds meer betrokken worden bij de besluitvorming over hun omgeving, ook in een grotere gemeente.

 

Versterkingsopgave

“Een overheidsfalen van ongekende omvang”, ik citeer even minister Wiebes. En we zijn het helemaal met hem eens. De gaswinning naar nul is zijn oplossing en daarom nu alvast de versterking stopgezet en wachten op onderzoeken. Dat is meer dan de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Dat is de huid verkopen als je de beer nog niet eens gezien hebt. Terecht zijn we woedend en diep teleurgesteld over deze gang van zaken.

Een motie van treurnis, een open brief, mails naar kamerleden en persoonlijke gesprekken met hen, het haalt de teleurstelling over dit kabinetsbeleid niet weg en het gevoel van onmacht en onbegrip ook niet. We wachten vol spanning op 2 juli. Dan gaan we horen hoe het verder gaat.

 Wat we willen horen is dat de versterking van de 1588 geïnspecteerde woningen gewoon doorgaat en we willen de keiharde garantie dat wij hier in Groningen net zo veilig wonen als de mensen in de rest van ons land, wat het ook gaat kosten. Ondertussen gaan mensen er onderdoor en breken ze vanwege de aanhoudende onzekerheid en spanning. Met recht een overheidsfalen van ongekende omvang, meneer Wiebes. Doe er zo snel mogelijk wat aan en geef duidelijkheid aan de mensen in dit gebied. 

 

Sociaal Domein

Hoe lang gaan we het als gemeenten nog vol houden, de financiering van het sociaal domein? De jeugdzorg laat enorme onbegrijpelijke tekorten zien, het Werkplein Fivelingo vliegt door haar reserves heen. Het budget voor de uitkeringen is structureel veel te laag.

Toch worden er volop plannen uitgewerkt waarbij preventie zeer belangrijk is, maar ook zelfredzaamheid, gezondheid, bestrijden eenzaamheid, opbouwen netwerk enz. We zijn blij dat de door de ChristenUnie ingediende motie “Appingedam, dementievriendelijke stad” serieus wordt opgepakt, want ook dit is een toenemend probleem in onze vergrijzende stad. We blijven voorstander van zorg dichtbij de mensen waarom het gaat, maar er moet gewoon veel geld bij vanuit Den Haag.

Nog steeds scoort Appingedam onder het landelijk gemiddelde bij vrijwel alle beleidsindicatoren (blz.41). Is het nog steeds de ambitie van dit college om onze stad op het landelijk niveau te brengen. En hoe dan?

Stadsontwikkeling

Zoals ongetwijfeld bij u bekend geloven wij niet in het verplaatsen van winkels om winkelstraten vol te houden. Welke winkels dan nog? Winkelen 24/7 op internet heeft de toekomst en daar kan een stad als Appingedam niet tegenop boksen.

Wij geloven wel in toenemend toerisme. De vergrijzende samenleving blijft langer fit, heeft veel vrije tijd en ook wel wat te besteden dus geef ze een warm welkom in onze mooie stad en daar hoort een breed toegankelijk openbaar toilet bij. Zie onze motie. En ook gratis Wifi hoort daar bij. Zie motie.

Van de introductie van een Citypas begrijpen we niet veel. 200.000 euro per jaar moet dat kosten. Wat gaat dit opleveren? Hoeveel ondernemers gaan dit samen dragen? U wilt dat wij akkoord gaan met een bijdrage van 10% per jaar tot 2023 dus 120.000 euro. De ChristenUnie wil hierover eerst uitleg en een apart raadsvoorstel.

De nieuwe walbeschoeiing aan de Solwerderstraat-Oost is bijna klaar en we kunnen met recht trots zijn op het resultaat.

De verdubbeling van de N33 stelt ons voor grote problemen. Ook nu al is de Farmsumerweg een gevaarlijk drukke straat en wij willen ervoor pleiten dat er gesprekken met de omwonenden opgestart worden om samen tot oplossingen te komen los van de trajectkeuze.

Ook dit jaar wordt er veel geklaagd over de staat van onderhoud van het openbaar groen. In een motie vragen wij om een overzicht van de kosten bij een beter onderhoud zodat we kunnen nadenken over een voorstel tot verbetering.

 

Duurzaamheid

Geweldig nieuws dat de Stadscoöperatie Eendracht  zonnepanelen gaat plaatsen op het dak van het wooncomplex aan het Overdiep en zo zonne-energie bereikbaar maakt voor mensen zonder geschikt dak. In dit kader dienen wij een motie in om het aanzien van ons beschermd stadsgezicht te waarborgen.

 

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

Door de aantrekkende economie krijgen meer mensen een baan. De mis-match blijft een aandachtspunt en de nieuwe campus moet dit goed meenemen in haar programma. Het 1000-banenplan biedt kansen, ook voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan.  

De raad heeft een enorm bedrag uitgetrokken voor het op korte termijn realiseren van twee kunstgrasvelden. Zo kunnen de trainingen van DVC altijd doorgaan en wij gaan er vanuit dat dit gaat resulteren in deelname van Oranje bij het volgende WK.(grapje)

                                                                                                  

Ten slotte

Wij kunnen instemmen met de inhoud van de kadernota en de meerjarenbegroting 2019-2022 met uitzondering van de bijdrage voor de Citypas, waarover wij eerst uitleg en een raadsvoorstel willen zien.

Rest ons nog u allen, bestuurders en ambtenaren te bedanken voor de inzet in de afgelopen periode en u veel sterkte, flexibiliteit, maar ook plezier in uw werk toe te wensen en uiteraard bovenal Gods onmisbare Zegen bij dit alles.

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam

 

Algemene Beschouwingen bij de kadernota 2017

"En dan zijn we al weer bezig met de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode. Een raadsperiode waarin veel is gebeurd, zowel met personen als met de stad Appingedam. Andere gezichten op vertrouwde plekken. Een andere burgemeester, gemeentesecretaris, wethouder, griffier, nieuwe gezichten in de raad en bij het ambtenarenapparaat. Er is veel veranderd in vier jaar tijd. Wat niet is veranderd zijn de grote opgaven waar we als gemeente voor staan. Ik las mijn algemene beschouwingen van 2013 nog eens door en ook toen ging het over herindeling, centrumontwikkeling, werkloosheid, toerisme enz. alleen hing toen over alles de donkere lucht van crisis en enorme bezuinigingen en die lucht is nu wat opgeklaard.

 

Versterkingsopgave

Helaas is er wel een enorme nieuwe donkere wolk verschenen in de vorm van de gevolgen van de gaswinning, daarvan hadden we in 2013 nog geen idee en nu komen we het overal tegen en zet het hele wijken van Appingedam de komende jaren op de kop. De gaswinning moet naar beneden en de huizen moeten versterkt worden en de combinatie van deze twee zaken moet zorgen voor absolute veiligheid voor de inwoners van onze stad.

Natuurlijk moeten we als gemeente de koppelkansen die zich voordoen oppakken. Wat we niet moeten doen is inleveren op het karakter van huizen en monumenten omdat het dan makkelijker of goedkoper is om ze te versterken. Ons erfgoed moet beschermd worden. De opgaven die er liggen zijn enorm en nog nooit eerder vertoond. Hele wijken gaan op de schop en dat zal grote invloed hebben op de leefbaarheid.

De ChristenUnie wil door middel van een motie aandacht vragen voor de bewoners die dit overkomt en erdoor heen moeten. Onze motie “versterken mensen” roept op om een plek temidden van het versterkingsgeweld te creeren waar mensen onder het genot van een kopje koffie of thee hun hart kunnen luchten, even rust vinden en elkaar kunnen ontmoeten. We stellen ons voor dat partijen als “Stut en Steun”; platform “Kerk en Aardbeving”; de wijkteams van de ASWA, maar ook raadsleden en bewoners uit de wijk hierbij een rol kunnen spelen. En misschien zijn er nog andere partijen. Omdat aardbevingen zich niet aan gemeentegrenzen houden dienen we ook een motie in over het zogenaamde buitengebied.

 

Participatie

In Appingedam komt veel beleid tot stand na uitvoerig overleg met burgers, maatschappelijke organisaties, ondernemers en regionale samenwerkingspartners en dat is wat de ChristenUnie bereft de enige juiste manier. De Burgertop heeft een goed vervolg gekregen in de stuurgroep en de themagroepen. Het is nu zaak om deze groepen daadwerkelijk in te zetten bij de thema’s als ze ergens aan de orde zijn, dus haal ze erbij als het gaat over : Zorg en Wonen; Cultuur, Recreatie en Toerisme; Duurzaamheid en Energie of Burgerkracht en Burgerparticipatie en ondersteun de ontwikkeling van het Digitaal Communicatie Platform. Dan kan er een verdiepingsslag gemaakt worden met besturen nieuwe stijl.

Hoe staat het trouwens met de commissie burgerparticipatie van de gemeenteraad, misschien moeten we het daar ook eens over hebben.

 

 

Stadsontwikkeling

In de stad is veel veranderd in deze raadsperiode, we noemden het al. Als de aanpak van het Cleveringaplein is voltooid hebben we de centrumaanpak grotendeels afgerond, rotte plekken aangepakt, mooie parkeerplekken gecreeerd en het water beter zichtbaar gemaakt. We hebben de kansen gegrepen, moed getoond en mooie dingen gerealiseerd.

Helaas is ook het centrum van Appingedam de dupe van een andere manier van winkelen. Kopen via internet heeft een enorme vlucht genomen en fysiek winkelen moet vooral beleven zijn. Naar onze mening kun je met zo’n soort winkel alleen in een hele drukke stad een goede boterham verdienen. Mensen naar de stad trekken is belangrijker dan ooit en Appingedam met haar toerisme en vele evenementen doet het op dat gebied goed, maar wat merken de winkeliers hiervan? Neemt de omzet in de winkels toe door evenementen? Is daar onderzoek naar gedaan? De ondernemers betalen immers de reclamebelasting waarmee de evenementen grotendeels betaald worden. Verplaatsen van winkels en verminderen leegstand blijft dweilen met de kraan open en we zien nieuwe bedrijven verschijnen aan de randen terwijl de Dijkstraat veel leegstand kent. Jammer. Kunnen we daar iets aan veranderen?

 

Sociaal domein

In het sociaal domein zijn de afgelopen jaren veel veranderingen geweest en na de overgangsjaren van decentralisatie en transitie moet nu de kanteling komen en moeten mensen de regie over hun leven nemen. Dat is lastig want hoe doe je dat precies? De Damster Zorgbalie is een geweldig hulpmiddel voor mensen bij het vinden van wegen hierin en deze toegang kan wat de ChristenUnie betreft niet breed genoeg zijn.

Na wat opstartperikelen komen de huishoudelijke ondersteuning en de PGB’s in wat rustiger vaarwater gelukkig. De ASWA is voor Appingedam heel belangrijk als het gaat om preventie. Hier aan de voorkant moeten de door het rijk opgelegde bezuinigingen binnengehaald worden. De dagopvang haalt mensen uit hun isolement en helpt ze bij het krijgen van een netwerk. Vraagje. Kunnen we de vreemde regel 328 in de bezuiniging van het ASWA er uit halen? 25.000 plus op oud beleid en 25.000 min op nieuw beleid? Ik snap hem niet.

Ondersteuning van mantelzorgers ook door het aanbieden van respijtzorg en logeerbedden is heel belangrijk en helpt hen om hun zware taak vol te houden. Door huisartsenbedden te organiseren wordt voorkomen dat mensen te vroeg weer op zichzelf zijn aangewezen na een opname, met alle risico’s van dien. Met een ziekenhuis verder weg is dit een goed alternatief.      

Het beleid voor gezinnen in armoede is voortdurend in beweging en we zien goede ontwikkelingen hierin. St. Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds geven samen met het kindpakket kinderen de kans om mee te doen. Er is nog wat ruimte voor nieuw beleid en misschien moeten we in dat kader de kinderen zelf eens vragen wat ze graag willen.

 

Economie, onderwijs en arbeidsmarkt

De werkloosheid in onze regio blijft hoog. De Campus is een kans om economie, onderwijs en arbeidsmarkt zo te verbinden dat er opleidingen mogelijk worden met baangarantie en die kunnen heus ook nog wel op MBO 2 en 3 niveau liggen. Denk aan de bouw en onderhoud windmolens en ook in de zorg blijven op dit niveau mensen nodig. Ook door omscholing kunnen mensen weer aan een baan komen. Heel goed om loket werk en inkomen te integreren in de Damster Zorgbalie. Hoe staat het trouwens met het 1000 banenplan?

Als ChristenUnie willen we natuurlijk opnieuw pleiten voor het inzetten van kleine plaatselijke ondernemers bij herstel en versterking van woningen met mijnbouwschade.

 

Herindeling

Eigenlijk willen we het daar helemaal niet meer over hebben maar helaas…..We lezen in de Kadernota dat er veel onzekerheid is en dat dit grote gevolgen heeft dus daarvoor is maar een oplossing en dat is tempo maken met de herindeling. De ChristenUnie heeft zich na de soap van G7 direct al uitgesproken. Neem je verlies en ga voor DAL en daar blijven we bij.

 

Financiën

Een sluitende begroting, geen nieuwe bezuinigingsronde. Gelukkig. We dienen een amendement in op de punten 3 en 4 van het besluit omdat we daarover eerst meer duidelijkheid willen. De lucht is wat opgeklaard maar er liggen nog dure projecten op de plank dus het blijft oppassen geblazen met de uitgaven en we willen de vinger aan de pols houden.

 

Het is weer bijna gelukt op twee A4 tjes. Rest ons nog u allen, bestuurders en ambtenaren te bedanken voor de inzet in de afgelopen periode en u veel sterkte, creativiteit en flexibiliteit toe te wensen bij uw werk en bovenal Gods onmisbare Zegen.

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractie-voorzitter ChristenUnie Appingedam        

 

Algemene beschouwingen bij de kadernota 2016

In de kadernota geeft het college een aantal grote lijnen aan voor de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018 - 2020, zowel inhoudelijk als financieel. In de raadsvergadering van 16 juni hielden de fracties algemene beschouwingen waarin ze hun beleidsprioriteiten naar voren brengen, gevolgd door een discussie. De conclusies van die discussie vormen het uitgangspunt voor het opstellen van de begroting en de meerjarenraming, die in november worden vastgesteld.

De Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie:

Terugblik op 2015: 

'Appingedam wordt steeds mooier vinden wij. Ook in 2015 zijn belangrijke projecten opgestart en/of uitgevoerd. Denk daarbij aan het appartementencomplex aan de Paardewasch. De verplaatsing van een aantal winkels naar de Dijkstraat. De aankoop van het Post-NL pand en de voorgenomen ontwikkeling daarvan. De behoorlijke metamorfose van Het Wapen van Leiden en haar omgeving. De aanpak van het stationsgebied met een prachtig eindresultaat. Zaken waardoor onze stad en ook de entree mooier is geworden.

Op de rol staat nu eindelijk de Tjamsweersterbrug en daardoor zal de route vanaf die kant ook beter worden, met name voor zwaarder verkeer dat we nu nog te vaak door het centrum zien rijden.

Op het Eendrachtterrein is een groep vrijwilligers enthousiast gestart met de Stadstuin en door de recente ontsluiting van het terrein middels een wandel-fietsroute is het nu weer een beetje van ons allemaal.

De Burgertop, die inmiddels geweest is en al een vervolg heeft gekregen afgelopen zaterdag, heeft bewezen dat Damsters trots zijn op hun stad en zich ook daadwerkelijk willen inzetten op diverse terreinen. Het is geweldig om te zien dat burgerparticipatie meer kan zijn dan een holle kreet.

Bij dit onderwerp memoreren we ook even de pensionering van griffier Liesje Faber, die onze steun en toeverlaat is geweest bij de eerste zes jaar van ons raadslidmaatschap en die de motor is geweest achter de burgertop.

Heel belangrijk voor de ChristenUnie is in het afgelopen jaar de vaststelling van het nieuwe armoedebeleid geweest met daarin goede regelingen voor de doelgroep en eindelijk structurele bijdragen aan de Voedselbank, St. Leergeld en SUN en dat is hard nodig in een gemeente die hoog scoort als het om gezinnen in armoede gaat.

 De decentralisaties hebben het afgelopen jaar voor veel onrust en spanning gezorgd bij alle betrokkenen. Het is een moeilijk jaar geweest voor de zorgsector, een jaar waarin veel mensen hun baan hebben verloren, hun thuiszorg zagen afnemen en ook sommigen hun veilige, vertrouwde  plek in het verpleeg- of verzorgingshuis zijn kwijtgeraakt of weten dat dat gaat gebeuren. Overbelaste mantelzorgers. PGB-ellende. Onbegrip voor situaties. We hopen met heel ons hart dat de zaken de komende jaren beter en soepeler zullen verlopen en dat de Damsters de weg naar de Zorgbalie weten te vinden en vandaar goede begeleiding krijgen.

We zijn trots op de manier waarop onze inwoners hebben gereageerd op de komst van een asielzoekerscentrum in onze stad.

 

De toekomst, 2017 en verder:

Herindeling

 In het afgelopen jaar zijn er drie onderwerpen veelvuldig aan de orde geweest en ook in de Kadernota van 2016 zijn ze weer prominent aanwezig. Allereerst de herindeling. Hij lijkt wel verder weg dan ooit en we komen financieel in de problemen door het uitstel. In de begroting voor de komende jaren zien we de gevolgen van onvermogen en besluiteloosheid op dit dossier. Als er nu niet snel doorgepakt wordt bij de gemeenten en de provincie, als er geen duidelijkheid is voor de komende verkiezingen, kunnen we na de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw beginnen vrezen wij en is er veel geld en tijd verloren gegaan.

In de Kadernota vraagt u ons om voor de komende vier jaren bijna een miljoen euro uit de reserves te halen om ons ambtenarenapparaat op sterkte te houden voor de grote uitdagingen die er liggen voor een kleine gemeente als de onze. Wat een enorm bedrag en wat als het nog niet genoeg is.

 

Gaswinning

 Een ander onderwerp dat de gemoederen al jaren bezig houdt is de gaswinning. Ook dit zorgt voor veel werkdruk bij de gemeente. Als we lezen dat bij VTH-DEAL 439.000 euro aan rekeningen van de NAM onder dubieuze debiteuren staat, vinden wij dat onverteerbaar.

De ChristenUnie blijft erbij dat alle kosten voortvloeiend uit de gaswinning door de NAM betaald moeten worden. Voor particulieren, maar ook voor de gemeente.

De gevolgen van de gaswinning zijn en blijven groot. Je zult maar aan de Jonkerslaan wonen en nu je huis uit moeten omdat het versterkt wordt. Je zult maar al jarenlang tegen houten of ijzeren versterkingsbalken aankijken omdat je er met het Centrum Veilig Wonen  niet uit komt. De aardbevingen lijken in onze regio wat af te nemen in aantal en sterkte, maar de gevolgen nemen niet af. De gaswinning moet omlaag, zo laag dat onze veiligheid gegarandeerd is en er geen nieuwe schade ontstaat. De versterkingsopgave is zo enorm dat het haast niet voor te stellen is. En gaan we daar vanuit Den Haag genoeg geld voor krijgen?

 

Walbeschoeiing

 Het derde grote onderwerp van de afgelopen tijd is de walbeschoeiing, ook wel boordvoorzieningen genoemd. Appingedam, stad aan het water en stad met veel boordvoorzieningen in verschillende vormen en verschillende staten van onderhoud. Hartelijk dank voor de overzichten die we eindelijk gekregen hebben. Nu kunnen we ons een voorstelling maken van de werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten.

De eerste vraag die bij ons opkomt bij het lezen van de stukken is: waarom zijn we niet al jaren geld aan het reserveren voor vervanging van onze beschoeiingen?

Tot 2020 is er 2,5 miljoen nodig. Dat komt toch niet uit de lucht vallen. We reserveren toch ook voor wegen en bruggen. In de pot reserve waterstaatkundige infrastructuur zit naast het geld voor vervanging van de Tjamsweersterbrug haast niets. 

De vervanging van de walbeschoeiing in de Solwerderstraat-Oost deels betalen met geld dat over is gebleven binnen het sociaal domein gaat wat de Christen-Unie betreft niet gebeuren. We gaan graag de discussie hierover aan.

 

Bezuinigingen

 In het algemeen kunnen wij de voorstellen in de Kadernota steunen. Wij maken ons wel zorgen over het onderhoud van wegen en groen en willen een blijvende waarborg van u dat veiligheid het kader blijft, veiligheid voor alle weggebruikers.

De bezuinigingsvoorstellen kunnen wij ten dele steunen. Bezuinigen op het CJG vinden wij heel erg onverstandig temeer daar hier ook preventie mee getroffen wordt en dat druist in tegen wat we proberen te bereiken in het sociaal domein nl. aan de voorkant ingrijpen om erger te voorkomen.

Subsidies voor de Molukse en Turkse Verenigingen ineens verminderen met meer dan 30 tot 40% vinden wij te rigoreus vandaar ook een amendement bij dit punt. Bij de bezuinigingen onder 5.22 WTCG/CER merken wij op dit alleen te steunen als de nieuwe regeling volledig de oude compenseerd voor iedereen eventueel mag wat ons betreft hiervoor geld uit het sociaal domein gebruikt worden en dat geld ook voor 5.23 Woningaanpassingen.

We zijn blij dat onze motie over het instellen van een blijverslening is gehonoreerd. In een regio waar huizen steeds moeilijker verkocht worden en de vergrijzing toeneemt is het goed een dergelijke voorziening te kunnen aanbieden.

Twee blaadjes Algemene Beschouwingen zijn zo volgeschreven. Misschien moeten we het voortaan Enige Beschouwingen noemen. Wij gaan er vanuit dat de ChristenUnie door haar hele beleid heen, ook in het afgelopen jaar,  zich goed heeft laten kennen en we zijn verder altijd bereid om vragen te beantwoorden over onze standpunten.

 

Ten slotte

We hebben het kunnen lezen. De druk op ons ambtenarenapparaat neemt toe. Er komen steeds meer werkzaamheden door de grote dossiers zoals het sociaal domein en de gaswinning.

Hoe flexibel en creatief kun je zijn als de werkdruk toeneemt en hoe lang houd je dat vol.  

Van onze kant willen wij alle ambtenaren, maar ook het college en onze mede raadsleden kracht en gezondheid toewensen en bovenal Gods Zegen op uw werk.

 

Ina Schenkel-Zandvoort. 

Algemene Beschouwingen bij de kadernota 2015

Donderdagavond 18 juni gaven alle partijen hun Algemene Beschouwingen op het komende begrotingsjaar 2016. Onderstaand de tekst van ChristenUnie-raadslid Ina Schenkel.

"2014. Een jaar dat we niet snel zullen vergeten. Er zijn heftige dingen gebeurd, zowel veraf als dichtbij, die ons diep getroffen hebben. Maar de wereld draait nog door, het leven gaat verder en ook de politieke wereld is blijven draaien. Na de verkiezingen heeft het college een nieuw gezicht gekregen en inmiddels is dat gezicht al weer vervangen door een ander nieuw gezicht en zo worden leeggevallen plekken weer ingenomen, in het college en ook in de raad.

Herindeling

In de afgelopen jaren zijn we als raad druk geweest met de herindeling. Alle partijen hebben zich daarover uiteindelijk uitgesproken, ook omdat we voor grote uitdagingen staan in deze regio en doorpakken belangrijk is. Tot onze verbazing en ook irritatie lijkt het hele traject na de statenverkiezingen tot stilstand gekomen en dat is niet goed. Wij ondersteunen daarom de motie waarin Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om haar rol weer op te pakken teneinde te komen tot een herindeling op korte termijn. Het gemeentelijk beleid en de personele aanpak zijn in onze gemeente al gericht op die herindeling en we hoeven niemand te overtuigen van de grote noodzaak.

Decentralisaties

Met grote zorg zijn we dit jaar de wereld na de decentralisaties ingegaan. Als raad hebben we een werkgroep ingesteld om op de hoogte te blijven, de eerste signalen op te vangen en te bespreken. Door middel van de Lentebrief zijn wij op de hoogte gesteld van wat er allemaal gebeurt en dat is veel. Over de financiën kan nog niets met zekerheid gezegd worden. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wij vinden het wel heel stil op dit front. Via de media bereiken ons de meest schrijnende verhalen, maar wij horen ze niet en de vergadering van de commissie is zelfs afgeblazen wegens gebrek aan onderwerpen. Wat moeten of mogen wij hieruit concluderen? Gaat alles hier goed of weten mensen ons niet te vinden met hun klachten of zien ze door de bomen het bos niet meer en wachten ze lijdzaam af ? We zouden het graag weten. We zien wel goede initiatieven die aanslaan. Kijk bijvoorbeeld naar “Vraag Elkaar”. Mooi om te zien hoe mensen elkaar vinden en bereid zijn elkaar te helpen.

Financiën

Het flexibel budget blijft nodig, dus wij vinden het goed dat hier van het positief resultaat 35.000 naartoe gaat. Bij de walbeschoeiingen begrijpen wij dat het een risico is, maar waar is het plan gebleven om op zoek te gaan naar andere geldbronnen om de laatste twee ton te dekken?

De Stimuleringsverordening Detailhandel moet blijven en ook aangevuld worden als de bodem in zicht is, maar drie ton betekent zes winkelverplaatsingen. Komen er echt nog zoveel winkels in aanmerking voor deze voorziening? 

De bestuurlijke en ambtelijke kosten van het aardbevingsdossier moeten betaald worden door de NAM en niet door de gemeente Appingedam dus: claimen die extra kosten!

Onze gemeente wordt wel héél zwaar getroffen door kortingen op het gemeentefonds. Ook lopen we grote risico’s. Het is belangrijk en ook nodig dat we de overheid blijven vragen rekening te houden met de sociaal-economische omstandigheden in onze regio. Om de begroting voor de komende vier jaar sluitend te krijgen zullen we weer op zoek moeten naar bezuinigingen en weer vanwege minder rijksbijdrages. Leuk dat er in Den Haag gekraaid wordt dat het zo goed gaat allemaal, maar ook makkelijk als de pijn vervolgens bij de gemeenten wordt neergelegd en wij in de problemen komen vanwege steeds minder geld om onze taken uit te voeren.

De ChristenUnie ziet met belangstelling de Nota Armoede-/Minimabeleid tegemoet en zal deze kritisch toetsen. Steeds meer mensen redden het niet meer en moeten een beroep doen op de voorzieningen en daarin moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Positief is wat ons betreft in ieder geval dat u voorstelt structureel een regeling voor bijdragen aan de voedselbank te treffen, iets waarom wij in het verleden al gevraagd hebben. Natuurlijk steunen wij het voorstel om alvast 10.000 euro te reserveren.

Met zorg kijken wij naar de ontwikkelingen bij Fivelingo en de ISD. Waar moeten zij de banen vinden die nodig zijn en waar moeten wij het geld vandaan halen om de tekorten op te vangen? Onze algemene reserves slinken en wij zien de financiele toekomst somber tegemoet.

Er lijkt een kentering te komen in de economische malaise, maar voor onze regio spelen zaken die deze ontwikkeling in de weg staan.

Aardbevingen

En zo komen wij bij de aardbevingsproblematiek terecht, We hebben er allemaal mee te maken en hoewel er veel gedaan wordt door bijvoorbeeld de dialoogtafel blijft het gevoel overheersen dat er geen echte oplossingen komen. Huizen blijven moeilijk te verkopen en de schrijnende gevallen zitten helemaal in een impasse. Mooi voor Appingedam dat het Centrum Veilig Wonen hier is gekomen, maar het lijkt erop dat de vele meldingen ook hen over de schoenen lopen en nog steeds hebben we het gevoel dat de betreffende gemeenten samen niet echt een vuist kunnen maken. Misschien dat met de komst van een coördinator er wat meer eensgezindheid komt. De financiële gevolgen van de aardbevingen moeten neergelegd worden bij de veroorzaker, dus de NAM en niet bij de gedupeerden. De motie van de SP zullen wij daarom niet steunen. Hoewel wij het signaal begrijpen zullen zo de kosten indirect toch weer bij onze inwoners terug komen en daar zijn wij op tegen.

Centrum

De herstructurering van Opwierde nadert haar voltooiing en het ziet er goed uit. De Brede Scholen zijn volop in bedrijf, de kerkencarroussel is afgerond. Appingedam pakt haar projecten voortvarend op en de resultaten mogen er zijn. Ook op het gebied van de centrumontwikkeling zijn weer grote stappen gezet en knopen doorgehakt. Verplaatsingen van winkels en sanering van vele vierkante meters. Het opnieuw bestraten van de Dijkstraat en de invulling van de Wijkstraat maken het geheel nog aantrekkelijker. We gaan niet moeilijk doen over nieuwe stenen in de St. Annastraat, dit is belangrijk voor het totaalbeeld.

Het besluit om de winkels van het Cleveringaplein te saneren was nodig. Weet u trouwens wel wie Cleveringa was? Beslist een Damster om trots op te zijn. Wij zouden het toejuichen als er ergens op het nieuwe plein een verwijzing komt naar de naamgever. Dit even terzijde.

De ChristenUnie maakt zich zorgen over de leegstand van winkelpanden in de Dijkstraat. Wat we ook doen, al verplaatsen alle in aanmerking komende winkels uit het centrum zich naar het kerngebied, het zal niet genoeg zijn om de Dijkstraat gevuld te krijgen. We zullen moeten nadenken over andere opties willen we het geheel aantrekkelijk houden. Als een ondernemer geen droog brood kan verdienen met een winkel begint hij er niet aan. Betalende klanten moeten er zijn en de vraag is of die nog naar onze stad getrokken kunnen worden in deze tijd van internet en webshops en hoe dat dan moet.

Tot slot

De vele grote zaken sneeuwen onze stokpaardjes bijna onder, maar we noemen ze toch nog even: opruimen zwerfvuil; fleurige binnenstad; onderhoud grijs en groen; aanpak Tjamweersterbrug; veiligheid kwetsbare weggebruikers; goede communicatie met inwoners; invulling braakliggende terreinen, over deze onderwerpen houden wij de vinger aan de pols.

We kunnen het verhaal niet vrolijker maken dan het is. Appingedam zit financieel in zwaar weer en ieder jaar moet er uit de reserves geput worden om de boel draaiende te houden. De grote vragen zijn daarbij hoe lang we het nog vol gaan houden om op eigen benen te staan en waar ligt de grens van wat wij aankunnen.

Al deze zaken zorgen ervoor dat het college en het ambtenarenapparaat haar werk onder grote spanning moet doen en het uiterste moet geven op het gebied van flexibiliteit en creativiteit. Als ChristenUnie wensen wij hen daarbij veel wijsheid en Gods onmisbare Zegen toe."

Ina Schenkel-Zandvoort

   

Algemene Beschouwingen bij de kadernota van 2014

Bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. We heb het al eens eerder genoemd. De afgelopen vier jaar hebben wij niets anders gedaan voor ons gevoel. Maar toch, ondanks al die bezuinigingen krijgen de Brede Scholen vorm, vordert het opnieuw bestraten en inrichten van het centrum, het stationsgebied en de wijk Opwierde, ligt de kerkencarrousel op schema, wordt de eerste brug aangepakt en bruist het van activiteiten op allerlei gebied. Appingedam wordt steeds mooier en aantrekkelijker voor inwoners en bezoekers.

Herindeling

In het afgelopen jaar is het Woon- en Leefbaarheidsplan vastgesteld en de Ontwikkelingvisie Eemsdelta. Er is stevig doorgepraat over de herindeling en de plaats van Appingedam daarin. Minimaal DEAL en misschien wel een grote Waddengemeente. Dit jaar zal het besluit genomen worden en dat moet wat de ChristenUnie betreft zo snel mogelijk gebeuren zodat er duidelijkheid komt en we gezamenlijk onze toekomstplannen kunnen invullen en de samenwerking in het grote verband al kan beginnen.

Aardbevingen

De aardbevingen als gevolg van de gaswinning hebben ons het afgelopen jaar ook stevig beziggehouden. Er ligt een gasbesluit en er is veel geld te verdelen. Natuurlijk moet Appingedam daarvan meeprofiteren en aanvragen doen voor subsidie uit deze pot in het kader van leefbaarheid, maar wij pleiten ervoor om ook de individuele gedupeerde woningeigenaren te compenseren en roepen het college op zich hiervoor in te zetten bij de dialoogtafel.

Centrum

Wij steunen de centrumontwikkeling, maar willen onze ogen niet sluiten voor wat er achter de mooie foto’s op de winkels zit. De leegstand in het centrum is erger dan ooit en alleen stevige ingrepen zullen dit tij kunnen keren. Daarom steunen wij de akties waarbij met veel geld een herontwikkeling plaats kan vinden. Ons centrum heeft het nodig en is het waard. Natuurlijk helpt het als er geld verkregen wordt door subsidies, zonder dat geld kan het niet.

Bij alle aanpak van wegen in deze stad moet het niet alleen gaan om het mooi, maar ook om het veilig voor weggebruikers en daarom zijn wij voor een autoluw centrum, maar ook voor duidelijke en veilige voetgangers- en fietsersoversteekplekken.

Nieuwe zorgtaken gemeente

De decentralisaties zijn aanstaande en er is veel onrust onder de mensen die het aangaat. Wij zijn blij met het besluit om overgangsregelingen te treffen zodat er voor mensen die nu zorg krijgen volgend jaar ook nog dezelfde zorg zal zijn.

Het college verzekert ons telkens weer dat er een vangnet zal zijn voor schrijnende gevallen, maar wij pleiten toch voor een bufferfonds om ook werkelijk geld hiervoor te hebben, ook als het budget is uitgeput, vandaar het amendement bij het vorige agendapunt dat wij mede ingediend hebben. Zie ook hier.

Onze overheid moet er ook goed van doordrongen worden dat zeker in onze gemeente de verhoudingen in de zorg uit balans zijn en dat extra geld nodig is om dit te compenseren.

Werkgelegenheid

Met de werkgelegenheid in onze regio is het slecht gesteld. Er zijn in het afgelopen jaar veel mensen ontslagen en we merken nog geen aantrekken van de werkgelegenheid.

Wel liggen er kansen voor dit gebied in de off-shore. Belangrijk hierbij is dat er opleidingen in deze regio zijn en blijven voor dit specifieke werk. Het mobiliteitscentrum, opgericht voor voormalige Aldel-medewerkers en toeleveranciers moet een veel bredere doelgroep krijgen en alle werkzoekenden in onze regio ondersteunen samen met de ISD.

Financiën

Bezuinigingen, we begonnen deze algemene beschouwingen ermee en uit de kadernota blijkt wel dat we er nog lang niet klaar mee zijn. In uw kadernota worden zeven risicogebieden genoemd nl. de decentralisaties, walbeschoeiingen, Fivelingo, IVAK, onderwijshuisvesting, herverdeeleffecten rijksuitkeringen en niet haalbare bezuinigingen bij GR’s.

Bij deze risico’s gaat het over grote zaken, grote bedragen, grote onzekerheden en uiteindelijk over mensen die er mee te maken hebben en die de uitwerkingen van wat wij doen of laten persoonlijk gaan voelen. Ons reservebedrag mag wel veel lijken, maar er komt ook veel op ons af.

De ChristenUnie stoort zich aan de grote GR’s die niet bereid zijn de opgelegde bezuinigingen door te voeren en is voorstander van een stevige gezamenlijke aanpak in dezen. Samen trap op en samen trap af toch. Graag een reactie van de andere fracties hierover.

Door de aanhoudende crisis, de hoge werkloosheid, de vergrijzing en de ontgroening nemen de problemen in onze regio toe en dat heeft invloed op de mensen die er wonen. We hebben het gisteren in de krant kunnen lezen dat dit ook gevolgen heeft voor de gezondheid van mensen. Wij voelen ons mede verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners van Appingedam en zullen ons hard maken voor het behoud van armoedebeleid op het huidige niveau en het behoud van goede voorzieningen.

Met de voorgestelde kaders en de uitgangspunten voor de meerjarenbegroting kunnen wij  in grote lijnen meegaan, de specifieke uitwerking zien wij tegemoet en zullen wij dan beoordelen.

Ten slotte

Een compliment naar de bestuurders en ambtenaren die de werkdruk zien toenemen en flexibeler en creatiever moeten zijn dan ooit met steeds minder geld en steeds meer onzekerheden.

Wij wensen u van harte Gods Zegen toe bij het werk dat u doet voor deze stad en haar inwoners."

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Algemene beschouwingen bij de kadernota van 2013

Algemene Beschouwingen van de ChristenUnie bij de Kadernota van 2013.

En dan zijn het alweer de laatste algemene beschouwingen van deze raadsperiode.

De jaren zijn voorbij gevlogen en er is veel tot stand gekomen sinds 2010.

Afgelopen maandagmiddag stonden we nog in de stralende zonneschijn bij de officiële start van de bouw van de Brede School Opwierde. Een in alle opzichten geweldig project komt nu letterlijk van de grond. Op de achtergrond het nieuwe centrum van Opwierde, ook al klaar en in gebruik genomen. En toch is het nog steeds crisis en die heeft vele gezichten.

Aan de ene kant het gezin dat het huis van hun dromen nu kan kopen omdat de prijs behoorlijk gezakt is aan de andere kant de verkoper van hetzelfde huis, die met een behoorlijke restschuld blijft zitten en een beroep moet doen op de schuldhulpverlening, om maar een voorbeeld te noemen.

Ondanks het verlagen van de grondprijs worden er nauwelijks bouwkavels verkocht.

Toch is Appingedam nog steeds een stad in beweging. Op vele plaatsen is bedrijvigheid te zien en wordt er gewerkt aan verfraaiing van de stad.

Ik noem de Cornelis Albertstraat, waar gerenoveerd wordt, de Solwerderstraat waar mooi ingebouwd is, de renovatie van de Gereformeerde kerk die in volle gang is na de kerkencarrousel. De geplande aanpak van de Ossendrift en de Dijkstraat. De Fokko Ukenalaan waar de winkelpanden voor een deel al gesloopt zijn en de laatste panden spoedig zullen volgen. En ik zou nog veel meer kunnen opsommen.

Het Eendrachtterrein is toe aan een invulling. De Tip ligt bouwrijp en zo zijn er veel terreinen die braak liggen en voorlopig alleen een tijdelijke invulling zullen krijgen vanwege de aanhoudende crisis en natuurlijk de krimp.

Wij pleiten voor zoveel mogelijk toegankelijkheid en veiligheid op deze terreinen, laten we ze gebruiken als speelvelden, wandelgebieden, parkjes enz. in afwachting van betere tijden.

Met de start van De Top van Groningen hopen we nog meer het toerisme te bevorderen in onze regio, te voet op de fiets en per boot en met gebruik van nieuwe media.

Met centrumontwikkeling hopen we het centrum aantrekkelijk te houden en bezoekers te trekken, ook met het verduidelijken van de parkeer en verkeersroutes en informatieborden. Helaas gooit de crisis ook hier roet in het eten. Als mensen steeds minder te besteden hebben krijgen ondernemers het steeds moeilijker. Het is van groot belang om mensen naar de stad te trekken, door evenementen, maar ook door het winkelaanbod.

Als Appingedam haar regiofunctie als winkelplaats wil behouden moet er een divers en aantrekkelijk aanbod zijn in de stad en ook op de andere winkellocaties.

Geef ondernemers de ruimte. Zij zijn de motor van de economie ook hier in Appingedam.

De stad is afgelopen jaar weer iets veiliger geworden voor voetgangers. De Koningstraat is gerevitaliseerd, het trottoir in de bocht is verbreed. Wij missen alleen nog de zebrapaden, maar die gaan vast nog komen.

Ook dit jaar is onze vraag aan de andere fracties: Hoeveel geld willen we in de reserve houden, volgens ons is vier miljoen niet haalbaar met de enorme bezuinigingen die eraan komen en de uitgaven die nodig zijn om Appingedam aantrekkelijk en veilig te houden.

Hierbij denken wij ook aan het onderhoud van de wegen en trottoirs, het groenonderhoud en de vele meters walbeschoeiing.

Door de overhevelingen van grote zorgtaken naar de gemeenten toe moet er veel overleg plaatsvinden met de uitvoerende organisaties. Wij zijn hier als raad al mee bezig omdat dit ook voor ons grote veranderingen zijn.

De ChristenUnie wil hierin haar verantwoordelijkheid nemen en vindt het ook goed dat deze zorg, die onze inwoners betreft, dichtbij geregeld wordt, maar met de crisis en de vele kortingen en bezuinigingen vrezen we deze omslag ook, omdat er naar onze mening te weinig geld meekomt en er bij mensen een omslag in denken nodig is en daar is tijd voor nodig.

De jaarcijfers zijn hier nog niet aan de orde, maar de resultaten al wel bekend en nog maar net heeft de gemeente Appingedam het jaar 2012 positief kunnen afsluiten.

Enorme bezuinigingen wachtten ons nog. Er is nog geen lichtpuntje te zien voorlopig of het moet al de voorgenomen herindeling zijn.

De ChristenUnie omarmt een herindeling, het liefst met heel Eemsmond erbij, maar als ze dat niet willen dan doen we het zonder hen maar met de beide havens. We voelen niets voor een gemeente van Lauwerszee tot Dollard tou. Veel te uitgestrekt, veel te veel verschillen en te veel ver uit elkaar liggende kernplaatsen. Wel willen wij zo snel mogelijk duidelijkheid over de nieuwe grenzen, dan kunnen we de komende jaren daar al rekening mee houden bij de besluitvorming.

Ook willen we pleiten voor nog veel meer inzet van bedrijven en scholen om de enorme mismatch die er in deze regio is tussen opleiding en vraag aan te pakken. Het is zeer frustrerend te moeten horen dat in de toekomst honderden arbeidskrachten hier naartoe gehaald moeten worden terwijl de werkloosheid in de regio toeneemt.

Wij gaan voor krachtige wijken met levensloopbestendige woningen, waar mensen lang blijven wonen, hun buren kennen en voor elkaar kunnen zorgen als dat nodig is.

Vrijwilligers en mantelzorgers zijn op alle terreinen onmisbaar en als gemeente moeten we ze koesteren en ondersteunen waar dat kan.

We kunnen nog vele pagina’s vullen met beschrijvingen, verhalen en verlangens maar willen onze algemene beschouwingen besluiten met een reactie op de kaders die u aangeeft voor de begroting.

Wij kunnen instemmen met de inhoud van de kadernota en voor wat betreft de meerjarenbegroting hebben wij al een paar zaken genoemd; namelijk de route naar de herindeling, de hoogte van de reserves, de veranderingen in de zorg en verder zijn wat ons betreft het rijksbudget en veiligheid ook te noemen als kaders.

Wij gaan graag de gesprekken hierover aan met de andere fracties en met het college.

Alles is ter discussie ja, maar dat betekent niet dat wij alles maar goed vinden.

Als het over geld gaat, gaat het ook over de gevolgen voor onze inwoners en voor hen willen wij het beste wat mogelijk is op het gebied van welzijn, veiligheid, participatie en zorg.

Dat daarbij steeds meer uitgegaan wordt van hun eigen verantwoordelijkheid en kracht is een ChristenUnie standpunt en daar staan wij achter.

Wij besluiten ook deze algemene beschouwingen met het uitspreken van onze dank aan het college en het ambtenarenapparaat dat haar werk creatief, flexibel en enthousiast blijft doen ondanks de vele onzekerheden die ook op hen af komen.

Wij wensen het college, de ambtenaren maar ook onze collega’s van de andere fracties voor het komende verkiezingsjaar Gods Zegen toe bij al het werk dat verzet moet worden.

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam  

Algemene beschouwingen bij de kadernota van 2012

En weer is er een jaar voorbij gevlogen. En de crisis is alleen maar erger geworden en wordt door iedereen gevoeld in de portemonnee. Steeds meer mensen raken hun baan kwijt en hun huis niet en dat heeft steeds grotere gevolgen in de prive sfeer maar ook in de stad.

Ook als gemeente gaan we de crisis steeds meer voelen en de bezuinigingen worden steeds pijnlijker.

Gelukkig zijn diverse projecten in Appingedam afgerond.

Het Overdiep is officieel in gebruik genomen en door middel van een rode loper is de onlosmakelijke broodnodige verbinding gelegd met het oude centrum.

Wij hopen dat deze symbolische route gevonden zal worden door bezoekers en winkelend publiek.

Het nieuwe centrum van Opwierde is bijna af en de panden aan de Fokko Ukenalaan kunnen gesloopt worden zodat ook dit deel van Opwierde een beter aanzien krijgt.

De centrumontwikkeling is stevig opgepakt, de eerste resultaten zijn er, maar in crisistijd valt het ene faillissement na het andere,  met als gevolg nieuwe leegstand en dan lijkt het op dweilen met de kraan open helaas

Als we dan horen van leegstaande winkelpanden waar gegadigden voor zijn  die van de gemeente geen toestemming krijgen om zich hier te vestigen, zeggen wij: ga soepeler om met het vestigingsbeleid, iedere nieuwe zaak trekt nieuw winkelend publiek naar de stad.

Dankzij Het Groninger Huis vind er eindelijk inbreiding en renovatie plaats in de Cornelis Albertstraat.

De Brede Scholen zullen er komen mede dankzij Marenland. Onze gemeente treft het met zulke grote investeerders die in deze tijd toch nog veel mogelijk maken.

De grote opgaven die er nog liggen zoals de ontwikkeling van De Tip en het Eendrachtterrein zijn over een langere periode uitgezet en zullen ons de komende jaren zeker nog bezighouden, maar voor nu is het zaak deze terreinen te onderhouden en veilig en toegankelijk te maken.

Het afgelopen jaar zijn diverse straten en trottoirs veiliger gemaakt.

Het centrum wordt opgefleurd door steeds meer bloeiend groen.

Het potje voor een nieuwe Tjamsweersterbrug groeit gestaag en als deze brug er is zal het zware verkeer voor een deel een andere route nemen, minder door de stad.

Wij zien er naar uit, ook vanwege de verkeersveiligheid.

Er is duidelijkheid gekomen over het circulatieplan.

Allemaal zaken waar de ChristenUnie erg blij mee is.

In het jaarverslag van de ISD lezen we dat van het potje minimabeleid het beschikbare budget lang niet wordt opgebruikt. We stellen voor om nog meer persoonsgericht voorlichting te geven over de mogelijkheden van ondersteuning zodat het beschikbare bedrag ook beland bij de doelgroep, die het door alle bezuinigingen erg zwaar heeft.

Er is een convenant  woon en leefbaarheidsplan Eemsdelta. De regio realiseert zich dat ze samen aan de slag moet om dit gebied leefbaar te houden en aantrekkelijk voor inwoners en ondernemingen door goede voorzieningen en aantrekkelijke woningen, het stimuleren van economische ontwikkelingen en het behouden en versterken van het natuurlandschap en de cultuurhistorie.

Vanaf 2013 is er de Top van Groningen om dit gebied ook toeristisch nog meer te promoten.

We maken ons zorgen over het onderhoudsniveau van wegen en paden en het groenonderhoud. De wethouder heeft ons toegezegd dit op een niveau laag en wel 5.1 te zullen handhaven, maar er komen toch weer bezuinigingen op deze onderdelen en dan zal dit cijfer niet meer gehaald gaan worden met gevolgen voor de veiligheid, de aantrekkelijkheid en het aanzien van de stad.

Gelet op de enorme taken die van overheidswege op de gemeenten afkomen zal een zeer goede samenwerking met andere gemeenten nodig zijn, hoe eerder hoe beter.

Appingedam gaat het alleen niet redden en de andere DAL/DEAL gemeenten ook niet, maar dit lijkt maar moeilijk door te dringen bij sommigen.

We hebben kennis genomen van de uitwerking van de bezuinigingsopdracht ronde 2 en daar worden pijnlijke suggesties voor bezuinigen gedaan.

Veel van de voorgestelde bezuinigingen gaan regelrechte gevolgen hebben voor mensen en instellingen in onze stad en vooral daarom is het wrang te moeten constateren dat er heel veel geld opgaat aan vooroverleg en onderzoek naar samenwerking in een Shared Service Center  terwijl er slechts moeizaam vooruitgang wordt geboekt.

Ten slotte.

Met nieuwe verkiezingen in september is het op veel terreinen afwachten hoe de ontwikkelingen zullen zijn de komende tijd.

Door al deze onzekere factoren, wat gaat wel door en wat vervalt, hoeveel geld komt er mee met overhevelingen, wat gaat het Gemeentefonds doen en hoe gaat het verder na de verkiezingen….. is het voor de bestuurders en het ambtenarenapparaat van deze stad een hele opgave om positief te blijven en flexibel in te spelen op alle veranderingen..

Als ChristenUnie willen wij deze algemene beschouwingen dan ook besluiten met het uitspreken van onze waardering voor de inzet van alle bestuurders en ambtenaren van onze stad en wij wensen hen ook voor de komende tijd Gods zegen toe.

 

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam

Algemene Beschouwingen bij de kadernota van 2011

Wandelend door Appingedam vallen ons een aantal zaken op.

Steeds verder ontwikkelt zich het nieuwe hart van Appingedam. De Albert Heijn is klaar en in gebruik. Het nieuwe onderkomen van de Aldi en een deel van de winkels van de Ukenalaan krijgt vorm. De appartementen boven de winkels worden steeds meer bewoond. Helaas zijn de stadsvilla’s niet erg populair en staat de helft nog steeds leeg.

De jachthaven oogt ook wat leeg en lijkt niet erg populair bij bootjesmensen, geen wonder als je beseft dat je van drie kanten bekeken wordt als je daar aanmeert, jammer dat daar niet aan gedacht is bij de aanleg.

Het nieuwe hart van Opwierde krijgt ook al duidelijk vorm en heeft zelfs al een eigen geluid dankzij het carrillon. De vijver is een gezellig trefpunt bij mooi weer en ook, zo bleek deze winter, bij winterse ijspret.

Helaas weten hondeneigenaren de grasperkjes rondom de vijver ook te vinden als ze wandelen met hun hond. Onbegrijpelijk dat veel hondeneigenaren het nog steeds heel gewoon vinden om de uitwerpselen van hun viervoetige vrienden overal te laten liggen, soms midden op straat. Het lijkt ons een goed idee om wegwerpschepjes beschikbaar te stellen voor hondenbezitters, af te halen op het Stadskantoor of hebben de andere fracties hier nog goede ideeen over.

Terug naar onze rondwandeling door Appingedam.

In Opwierde verhuizen de bewoners van te slopen woningen naar de nieuwe appartementen boven de C1000 en straks naar de Gockingastraat. Zo maken ze de ruimte vrij voor sloop van hun oude woningen en de bouw van het woon-zorgcentrum en de Brede School Opwierde en daarmee ook de afronding van de Olingertil.

De komende jaren zullen deze grote projecten afgerond worden zoals het nu lijkt en dan zullen het hart van Opwierde en het nieuwe stadshart, het Overdiep klaar zijn.

Verder lopend door Appingedam zien we dat de woningbouwprojecten Tichelplaats en Willem Alexanderlaan langzaam ingevuld worden. Aan de Cornelis Albertstraat wordt ingebouwd en aan de Gockingastraat ook.

Er is veel leegstand in het oude centrum en als de ene winkel weer invulling krijgt horen we  van een andere sluiting. We vrezen dat het nog wel even zo door zal gaan, meer sluitingen dan heropeningen. De aanpak van het centrum ligt nu in handen van experts en we verwachten veel van ze te zien en horen.

Door de crisis blijven een aantal terreinen braak liggen in het centrum en dat moeten we accepteren en daar letterlijk het beste van maken. Een leuk stadsparkje met gezellige zitjes hebben wij liever dan een project dat niet van de grond komt en een terrein dat jaren braak ligt. Graag een creatieve invulling dus voor deze terreinen.

Verder wandelend door Appingedam valt het ons op dat in delen van de oude wijken het groen slecht wordt onderhouden, de verkeersborden oud en soms onleesbaar zijn, de trottoirs onbegaanbaar zijn en gaten in het wegdek niet aangepakt worden. Het kan en mag niet zo zijn dat oude wijken achterstallig onderhoud krijgen omdat te veel geld naar vernieuwing gaat.

En voor wat betreft de veiligheid. Heeft u al eens geprobeerd te voet of met de fiets de Farmsumerweg over te steken bij de Opwierderweg als de scholen uitgaan. Bent u al eens met een rollator van De Paasweide naar de Bibliotheek gelopen en we kunnen er nog wel een paar noemen. Er zijn in Appingedam nog te veel gevaarlijke routes voor voetgangers en fietsers. Volgens ons zijn daar wel oplossingen voor te bedenken.

Een oplossing voor al het zware verkeer dat door de woonwijken rijdt is er nog niet, maar er komt een nieuw onderzoek naar de verkeersstromen in Appingedam en misschien kan dit daarin meegenomen worden.

Tot zover de wandeling door onze mooie stad.

Nu naar de Kadernota.

Het resultaat van de gewone bedrijfsvoering was in 2010 euro 638.000 positief dat is hoopgevend en een compliment waard.

Helaas speelt de crisis ons ernstig parten en moet de waarde van bouwgrond aangepast worden als er niet gebouwd of nauwelijks gebouwd wordt.

De personeelskosten vallen al enige jaren hoog uit door ziekte. Ook hieruit blijkt dat Appingedam op zich kwetsbaar is en ook daarom is het een prioriteit om zoveel mogelijk samen te werken met andere gemeentes. Wij zijn blij met het uitbesteden van de WOZ/belastingen aan de gemeente Groningen met behoud van de banan.

Ook juichen wij de samenwerking in een Shared Service Center toe. Zaak is wel om dit onder te brengen in bestaande gebouwen om de kosten enigszins in de hand te houden. We zijn geschrokken van de enorme kosten die het VTH met zich meebrengt en vragen ons bezorgd af hoe veel het Shared Service Center zal gaan kosten.

Omdat we een krimpgemeente zijn krijgen we extra geld voor bepaalde projecten die verband houden met de krimp. Totaal vijf miljoen voor tien jaar. Voor de cofinanciering van deze projecten moet een reserve “bevolkingsontwikkeling en leefbaarheid”ingesteld worden en daar gaan we uiteraard mee akkoord.

Het is vreemd om te constateren dat tijdelijke huisvesting van 70 buitenlandse werknemers onze gemeente geld kost. Is dat niet ergens te verhalen.

De sloop van de Eendracht is begonnen. De inwoners van deze stad zijn op een uitstekende wijze betrokken bij de plannen en dat werd zeer gewaardeerd. Het is zaak bij alles wat de gemeente uitvoert en wat burgers  persoonlijk treft, grote zorgvuldigheid te betrachten en inlevingsvermogen.

Het Eendrachtterrein is een grote uitdaging en zal gefaseerd aangepakt moeten worden.

Wij willen u nog eens herinneren aan ons idee om de woonboten te verplaatsen naar dit terrein met mogelijkheid van uitbreiding van het aantal schepen. Met name jongeren wonen graag op het water en op dit terrein is er volop plaats voor leuke voorzieningen aan wal, zoals een eigen parkeerplek en/of een tuintje en hier is ook veel meer privacy gewaarborgd voor de bewoners van de schepen.

De ChristenUnie is blij met matiging van de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrecht en het is ook goed dat de verhoging van de begrafenisrechten stapsgewijs gaat.

De verhoging van de WOZ moet echt binnen de perken van de landelijke macronorm blijven.

Met enige verbazing hebben wij het voorstel gelezen om de bezuinigingen op de WSW door te schuiven van 2012 naar 2015. Waarom de WSW wel en de ASWA en de SW&D niet.

Ook de mededeling dat er meer personeel aangetrokken gaat worden het komende jaar begrijpen wij niet helemaal omdat er toch steeds meer werk uitbesteed wordt en de begroting het ook niet echt toelaat, maar we wachten het voorstel af.

De bezuinigingen op met name de gemeenschappelijke regelingen verlopen moeizaam, hier is overleg met de andere gemeentes nodig maar toch willen wij onze complimenten uitspreken naar de mensen van de gemeenschappelijke regelingen en de grote gesubsidieerde instellingen vanwege de voorvarendheid waarmee zij aan de slag zijn gegaan met de opgelegde bezuinigingen.

Goed voorbeeld doet goed volgen in dezen. Als een crisis al een voordeel oplevert dan is het dat organisaties gedwongen worden om eens zeer kritisch naar zichzelf te kijken en hun uitgaven onder een vergrootglas te leggen.

 

Nu we het toch hebben over kritisch naar zichzelf kijken willen we ook deze regering oproepen om dit te doen. De bezuinigingen die dit kabinet wil doorvoeren richting de gemeentes en zo richting kwetsbare mensen zijn volstrekt onacceptabel. Wij zijn blij dat alle fracties in deze gemeente het daarover eens zijn en met ons landelijk een overgrote meerderheid. Als dit kabinet dit volk wil representeren dan nemen ze dit ter harte en passen ze hun plannen aan.

Voor de ChristenUnie blijft schaven en snijden in armoede-en participatiebeleid ongewenst en uiterst pijnlijk. Wij willen niemand aan de kant zetten en zullen het echt verschrikkelijk vinden als wij daartoe door deze regering gedwongen worden door extreme bezuinigingen op de WWB, de WSW en de Wajong.

Dat de 120% norm voor armoedebeleid naar 110% gaat vinden wij al erg genoeg. Misschien kunnen we dat op een andere manier compenseren voor de mensen die hiervan de dupe worden.

 

De begroting voor de komende vier jaren is weer bijna sluitend gepresenteerd  en dat is wel een compliment waard. We moeten echter blijven constateren dat we in zeer onzekere tijden zitten en dat het zo maar weer anders kan uitpakken dan begroot. Vooral veel risico is er bij de taken die gemeentes overgeheveld krijgen van de overheid.

De ChristenUnie is voor een kleine overheid en voor verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de burgers dus de gemeentes leggen, maar het moet wel te handhaven zijn op het bestaande niveau en dat betekent voldoende financiele middelen.meegeven.

Het laatste woord is hierover nog lang niet gesproken.

 

Toch ondanks de crisis willen we ook de zegeningen tellen.

Wij zijn blij met steeds meer bloeiend groen in het centrum.

Wij zijn blij dat het plein bij de Nicolaikerk op maandagmorgen geveegd wordt.

Wij zijn blij met de twee gerenoveerde bruggen in het centrum.

Wij zijn blij met de renovatie van enkele oude verwaarloosde panden in het centrum.

Wij zijn blij met de vele mooie evenementen die mede dankzij SPAA gerealiseerd worden.

Wij zijn blij met de reservering van 200.000 euro voor de Tjamsweersterbrug.

Wij zijn blij met het hergebruik van de kerken.

Wij zijn blij met de realisering van een dagopvang voor Molukse en Indische ouderen.

Wij zijn blij met de aankoop van het busstation.

Wij zijn blij met het behoud van voortgezet onderwijs in deze regio.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan……….

Er moet nog veel gebeuren in Appingedam, maar er is ook al veel tot stand gekomen.

We zijn als ChristenUnie dankbaar voor de eensgezindheid en de voortvarendheid waarmee de zaken in deze gemeente opgepakt worden en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en ook zijn wij heel tevreden over het vroeg informeren en betrekken van burgers bij de diverse projecten.

Wij geloven dat Appingedam een voorbeeld voor de regio is en daar mogen we best trots op zijn.

We wensen het college en de ambtenaren van harte Gods Zegen toe bij de verdere uitwerking van deze kadernota.

 

Ina Schenkel

Fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam

Algemene beschouwingen bij de kadernota van 2010

Algemene beschouwingen ChristenUnie Appingedam bij de Kadernota 2010.

Je zou het niet zeggen als je door Appingedam fietst en overal de bedrijvigheid ziet.

Overdiep in aanbouw. Opwierde in aanbouw. Bouw- en/of sloopactiviteiten in haast elke wijk van Appingedam. Een stad op de schop, een stad in ontwikkeling, een bouwende dus groeiende stad.

Helaas is de werkelijkheid anders dan wat het oog denkt waar te nemen.

Ieder jaar vertrekken er ongeveer 80 mensen uit Appingedam, nieuw gebouwde huizen staan lang leeg. Bouwkavels worden niet verkocht en heel veel bestaande huizen staan te koop, sommige al jaren. En achter elk onverkoopbaar huis zit een persoonlijk verhaal van financiele nood of werkloosheid of  werk elders gevonden of, en dat komt steeds vaker voor, vanwege de leeftijd of de afnemende gezondheid naar een verzorgingstehuis willen maar niet kunnen omdat het huis niet verkocht wordt.

Zo krijgt de crisis voor veel mensen een sneeuwbaleffect er moet verder gereisd worden naar het werk, er moet zorg ingehuurd worden enz. enz. en dan moet de overheid ook nog bezuinigen en de gemeente en  natuurlijk zal dat ook de burgers treffen.

In de kadernota wordt nog verzachtend gesproken over een kaasschaaf, maar wij denken dat deze plakken met een kaasschaaf niet meer te maken zijn. We hebben het over snijden in bestaand beleid en dat doet  pijn.

Voor de ChristenUnie staat een ding vast. Er moet niet geschaafd noch gesneden worden in het armoedebeleid en de minima hebben niets meer om in te leveren en moeten ontzien worden.

Gelukkig staan we daarin niet alleen. In het prioriteitenlijstje van het college, van zaken waarop niet of slechts bij uiterste noodzaak zal worden bezuinigd staat het huidige pakket van armoede-en participatiebeleid.   

Een andere prioriteit is de centrumontwikkeling, dit mogen we niet loslaten, een stad met een mooi, gezellig afwisselend en verrassend centrum trekt bezoekers en toeristen. We hebben hoge verwachtingen van de stichting SPAA en zien uit naar de eerste resultaten van hun inspanningen.

Nog steeds is het onze wens om veel bloeiende planten in het centrum te zien zoals bij het oorlogsmonument al staan. Bloemen geven kleur en sfeer aan de pleinen en de straten en zijn een  mooi visitekaartje.

Van bloemen wordt je vrolijk, wat we niet kunnen zeggen van het zwerfvuil dat regelmatig overal in het centrum te vinden is. We zouden het toejuichen als er wekelijks een ploeg door het centrum zou gaan om dit zwerfvuil op te ruimen, het blijkt ook voor de burgers van de stad een ergernis te zijn is ons gebleken.

Ook een grote ergernis is het zware vracht-en landbouwverkeer dat regelmatig door woonwijken komt omdat er geen goede brug buiten Appingedam is. Wij betreuren het dat er de komende vier jaar geen geld beschikbaar komt voor herstel of vernieuwing van de Tjamsweersterbrug, want dat betekent dat deze gevaarlijke situatie voorlopig nog jaren zal voortduren. We willen toch vragen om deze situatie nog eens onder de loep te nemen, misschien is er in samenwerking met de gemeente Loppersum iets mogelijk.

De ontwikkelingen in Opwierde beginnen al herkenbare vormen te krijgen, de wijk is nu al onherkenbaar ten positieve veranderd en als straks de Brede school er staat verwachten wij dat de wijk daarmee een geweldig multifunctioneel gebouw heeft. Het is zaak dit gebouw optimaal te benutten en alles er uit te halen wat mogelijk is op het gebied van invulling maar ook verhuur aan derden. Als er een nieuw gymlokaal is, staat niets nog in de weg om deze te verhuren tegen het 100% tarief. Ditzelfde mag gelden voor de Brede School in Oling.

Wel maken wij ons wat zorgen over het leerlingenaantal. Is het goed onderzocht of beide scholen in de toekomst bestaansrecht hebben.

We juichen het toe dat er in de woonwijken 30 kilometer zones komen om zo de veiligheid voor de kwetsbare weggebruikers als fietsers en voetgangers te vergroten. Appingedam is geen veilige stad voor fietsers en voetgangers, op diverse plaatsen zijn onoverzichtelijke, gevaarlijke situaties.

Als voorbeeld noemen wij de oversteekplaatsen bij het woonplein en de Opwierderweg waar dagelijks honderden fietsers langs gaan. Is daar geen betere oplossing voor te vinden.

Appingedam profileert zich als onderwijsstad in de regio. De bekendmaking dat de technische opleiding bij het Noorderpoort is verdwenen is bij ons hard aangekomen. Juist technisch personeel kan in deze regio werk vinden evenals personeel in de zorgsector. De ChristenUnie wil pleiten voor baangerichte opleidingen. Zo houdt je jonge mensen in de regio. De fusie bij het voortgezet onderwijs is onvermijdelijk en zo wordt in ieder geval dit onderwijs voor de regio behouden. Natuurlijk moet bij deze fusie het christelijke onderwijs niet ondersneeuwen.

De komende jaren zal onze regio te maken hebben met doorgaande krimp. Dit is een feit en daar kunnen we niet voor weglopen, omdat we het weten kunnen we er prima op inspelen en alle kansen die krimp ook biedt volop benutten. Door de krimp gaan we veel bewuster nadenken over onze toekomst, onze woningvoorraden en onze voorzieningen en dat is winst. In het Pact Regio Eemsdelta wordt ingespeeld op de komende krimp en vergrijzing. Appingedam wordt ervaren als een aantrekkelijke plaats om te wonen ook vanwege de voorzieningen en die moeten we op een kwalitatief hoog peil houden. Natuurlijk moeten we door een stevige lobby in beeld blijven bij Den Haag, want daar zal het geld grotendeels vandaan moeten komen.

Deze week bereikte ons het zeer positieve bericht dat alle vier de DEAL gemeentes meedoen in de nieuwe VTH samenwerking. Hoewel het opstarten van samenwerking in eerste instantie geld kost weegt dit niet op tegen de uiteindelijke voordelen van verregaande samenwerking, Hoe meer hoe beter. Niet alleen omdat er uiteindelijk ook financiele winst te behalen is maar ook vanwege het behoud van kwaliteit en kracht.

Grote projecten staan op stapel, De Tip en het Eendrachtterrein zijn grote uitdagingen. Volgens ons moeten de kavels op de Tip, prachtig gelegen aan het Damsterdiep, goed verkoopbaar worden geacht, misschien is daar toch nog wat winst te behalen. Het ontwikkelen van het Eendrachtterrein zal heel voorzichtig aangepakt moeten worden. Geen stap zonder financiele dekking en natuurlijk groen en duurzaam ontwikkelen.

In deze algemene beschouwingen kunnen we nooit alle aspecten van de bezuinigingen en hoe daarop in te spelen noemen. Wij vinden dat een deel van de Essent gelden gebruikt mogen worden, maar er moet zoveel overblijven dat we de rente opbrengsten die begroot zijn, blijven halen

De OZB moet de macronorm volgen en niet meer.

Alleen projecten die kunnen rekenen op subsidie kunnen opgepakt worden.

Daar waar bezuinigingen burgers en verenigingen treffen moet er open en het liefst mondeling gecommuniceerd worden voordat de bezuiniging opgelegd wordt.  

Er wacht ons een tijd van grote uitdagingen, er staan ons roerige tijden te wachten. De toekomst is voor ons niet te overzien, gaat het meevallen of gaat het nog meer tegenvallen. Gaan we het redden met anderhalf miljoen bezuinigen in vier jaar of zijn we er dan nog lang niet.

In ieder geval zal de toekomst het uiterste vergen van de creativiteit en flexibiliteit van het college en het ambtelijke apparaat.      

Wij van de ChristenUnie wensen u voor deze komende tijd veel wijsheid toe en Gods onmisbare zegen op uw werk.

Ina Schenkel-Zandvoort

Fractievoorzitter ChristenUnie Appingedam.