Standpunten

Hier vindt u onze standpunten en denkrichtingen, alfabetisch op onderwerp.

Afvalvrij Appingedam

 √  Afvalvrije stad

 Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing naar beneden. Er moet alert ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen rond duurzaamheid in scheiding, inzameling en recycling van afval.

Inzameling plastic en drinkkartons. De ChristenUnie is op zich erg tevreden met het huidige netwerk van afvalinzameling. Wat echter nog ontbreekt zijn containers voor het inzamelen van drinkkartons en plastic. Dat het statiegeld per 2015 wordt afgeschaft is ons een doorn in het oog. Landelijk heeft de ChristenUnie er alles aan gedaan dit te voorkomen maar tevergeefs. Het inzamelen van plastic is daarmee nog urgenter geworden.  Hiervoor is bij winkels genoeg ruimte.

Verbetering honden-uitlaat.  Appingedam heeft geen hondenbelasting, maar wel verwachten we van hondeneigenaren dat zij de stad schoonhouden.Hondeneigenaren moeten verplicht worden  afvalzakjes bij zich te hebben èn te gebruiken. Deze zakjes moeten gratis af te halen zijn bij de gemeente. Door borden te plaatsen komen de uitlaatzones weer opnieuw in beeld. Verder pleiten we voor de aanleg van enkele omheinde uitlaatzones, waar honden los kunnen spelen en rennen en hun behoefte doen, en de eigenaren elkaar ontmoeten. Hiervoor kunnen de braakliggende terreinen uitstekend dienst doen. 

Naar boven

Arbeidsmarkt

 √  Regionale arbeidsmarkt: afstemming vraag en aanbod

 Het is een moeilijke tijd voor bedrijven in de regio. Dat doet de arbeidsmarkt geen goed. De werkloosheid stijgt, het aantal vacatures neemt af. Tegelijk is er ook een tekort aan arbeidskrachten in met name de techniek.  In de zorg is op dit moment nog behoefte aan nieuw personeel, maar de aankomende bezuinigingen zal instellingen een pas op de plaats doen maken.

 Stimuleren techniek: Vooral vanuit de technische sector is groei in vraag te verwachten. Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de zogenaamde ‘grijze golf’, zal  de vraag naar technische MBO-ers toenemen. Er blijft vraag naar hoger opgeleide technici, deze komen nu vaak uit de wijdere omtrek of uit het buitenland. De ChristenUnie ondersteunt de activiteiten van onder andere het Seaports Experience Center waarmee werken in de techniek en werken in de Eemsdelta gestimuleerd wordt.

 Voortgaande aanpak jeugdwerkloosheid. In tijden van crisis vallen jongeren vaak als eerste buiten de boot. De ChristenUnie is enorm blij dat aan het landelijk Actieplan Jeugdwerkloosheid in onze regio door provincie en de betrokken organisaties een vervolg is gegeven. Er is goede samenwerking met het onderwijs om de aansluiting opleiding-arbeidsmarkt te verbeteren. En doordat de zorg voor jongeren met problemen inmiddels veel integraler is, heeft werk en activering hier nu goede aandacht. De ChristenUnie is ook een groot voorstander van het leren van een vak in het bedrijf (Meister und Gesell): werkgevers leiden jongeren in de eigen bedrijfspraktijk op voor werk binnen dat bedrijf.  

 Contacten met Duitsland. In Duitsland doet zich groei in de werkgelegenheid voor, in meerdere sectoren.  Zonder de  Duitse economie als geheel te idealiseren kunnen we voor de Eems-Dollardregio stellen dat deze wederzijds versterkend werkt. De contacten met Duitsland (Landkreis Aurich) op het onderwerp arbeidsmarkt werpen vruchten af in de vorm inschakeling van Nederlands personeel bij bedrijven over de grens. Goede voorlichting over de werkcultuur, beloning,  zorgverzekering en taal verlaagt de drempel .

 

Naar boven

Cultuur, sport en recreatie

  √ Voor iedereen

Goed voor mens en gemeenschap. De ChristenUnie ziet tal van positieve maatschappelijke, sociale en gezondheidsaspecten aan cultuur en sport. Het zorgt voor een juiste balans tussen in- en ontspanning, geeft zinvolle individuele of gezamenlijke vrije tijdsbesteding, biedt kennis- en waardenoverdracht en is heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid. Kunst en cultuur zet aan tot nadenken en kan mensen zichzelf en de wereld om hen heen doen kennen.

De organisaties in dit veld maken het mogelijk dat mensen langs de weg van vrijwilligerswerk actief zijn en deelnemen aan de samenleving. We kijken ook duidelijk vanuit deze invalshoek naar sport en cultuur.

Tegemoetkoming kosten minima. Voor deelname aan sport- en cultuurverenigingen moeten financiën voor kinderen geen drempel opwerpen. De participatieregeling voor mensen met een minimuminkomen moet goed bekend zijn bij ouders, scholen èn verenigingen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met kunst en cultuur in aanraking komen. Door beoefening van de amateurkunsten ontdekken en ontplooien zij hun creatieve talenten en daarmee een waardevolle aanvulling op het reguliere onderwijs.

Nadruk op recreatieve sport. De focus van de gemeente ligt op de breedtesport. Appingedam ondersteunt topsport op andere manieren, namelijk als gastvrij decor voor Schaatsmarathon, EnergieWachtTour en Univé Stadsloop. Dit vinden wij een goede zaak want dit soort evenementen stimuleert jong en oud om te sporten.

 

>>  Musea en monumenten, erfgoed: het beschermen waard

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Bijzondere gebouwen, voorwerpen, tradities en verhalen tonen de geschiedenis van onze stad en regio en verdienen bescherming. Ze zijn belangrijk voor een prettige leefomgeving en de ontwikkeling van de inwoners en geeft Appingedam zijn eigen uitstraling.

Hergebruik monumenten. Appingedam wil daarom goed zorgen voor zijn monumenten en plaats bieden aan musea, galerieën en culturele instellingen. De ChristenUnie is een voorstander van het herbenutten van  monumenten voor cultuur- en andere doeleinden, zoals dat ook gedaan is (o.a. verplaatsing VVV en Wereldwinkel, project Kerkencaroussel).

√ Bibliotheek

Bibliotheken zijn belangrijk voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie en hulp bij het zoeken naar informatie is nog steeds voor alle leeftijden relevant.

Laagdrempelig. We zien voor de bibliotheek een mooie plek in de Brede Scholen: goede jeugdcollectie, wisselcollecties voor volwassenen, cursussen of workshops in samenwerking met anderen. Een laagdrempelige, sociale functie in de wijk, voor alle leeftijden. Multifunctioneel met ruimte voor creatieve, alternatieve haal- en brengsystemen.

Voor de regio. Het gebouw aan de Koningstraat, dat sinds de bouw functioneert als ‘Openbare Leeszaal’, zien we als mooie regiobibliotheek voor de herindelingsgemeente. Hiervanuit kunnen de bibliotheken in de scholen gevoed en gecoördineerd worden. Met een verdiepende volwassenencollectie en activiteiten voor de regio.

Naar boven

Energiezuinig Appingedam

   Energiezuinige stad

 De gemeente zal alles doen om zelf zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s, zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen etc. Kosten/batenanalyses zijn onderdeel van de plannen.

 Meer duurzame woningen. De woningcorporaties in Appingedam zetten zich in voor verduurzaming van de woningen. Door isolatiemaatregelen worden de woningen energiezuiniger en de totale woonlasten verlaagd. Niet alleen huurders maar ook kopers moeten bewust worden van het nut van dergelijke maatregelen. Door trendsettende bewoners hun ervaringen te laten vertellen, kunnen anderen enthousiast gemaakt worden voor bepaalde maatregelen.

 Zonnepanelen. Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Als steeds meer mensen zonne-energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. Daarom wil de ChristenUnie het gebruik van zonne-energie bevorderen. Gemeenten en andere overheden moeten het plaatsen van zonnepanelen door burgers stimuleren. In het nieuwe Energieakkoord is opgenomen dat er mogelijkheden komen om gezamenlijk panelen te plaatsen en de zonne-energie te delen met de buurt.

 Energiezuinig vervoer. Hierbij is het Openbaar Vervoer een belangrijk onderdeel (zie hiervoor onder punt 3.4). Er moet ruimte zijn voor fietsers, ligfietsers, e-bikers en wielrenners op de fietspaden. De oplaadpunten voor elektrische auto’s zijn een aanwinst.

 

Naar boven

 

Financiƫn

 Financiën, inkomsten naar taken

Gemeenten worden geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie. En door de ontwikkelingen op de woningmarkt staan ook de inkomsten uit de OZB onder druk.

Meer duidelijkheid over financiën (landelijk). Alle verschillende maatregelen leggen bijelkaar een grote druk op het financieel beleid. Het kabinet maakt het er niet duidelijker op. Er is langdurige onzekerheid over wat een nieuwe maatregel precies gaat inhouden en hoe zaken financieel geregeld gaan worden. Meer dan ooit is er onduidelijkheid over hoeveel geld de gemeente te besteden heeft.

Enige financiële beleidsvrijheid gemeenten (landelijk). Bij de nieuwe taken moet de gemeente niet teveel gebonden zijn aan door het rijk opgelegde budgetten. Het geld voor de nieuwe taken moet éen groot (‘ontschot’) budget zijn, niet allemaal kleine potjes voor elke losse taak. Dit geeft gemeenten financiële beleidsvrijheid die nodig is om slimme verbindingen tussen de taken te organiseren en  maatwerk mogelijk te maken.

√ Bezuinigingen hebben grenzen

Bezuinigingen gaan pijnlijk worden. Bij alle projecten is al kritisch bekeken of en hoe zij kunnen worden versoberd. Bij een volgende bezuinigingsronde zal er meer moeten gebeuren.

Grenzen aan bezuinigingen. De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel enkele grenzen:

  • Die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven.
  • Als het gaat om kerntaken van de overheid, zoals veiligheid, is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats.

Waar nodig moet vooruitgelopen kunnen worden op de herindeling. Bijvoorbeeld bij investeringen binnen de ambtelijke organisatie.

Beperkte verhoging OZB. Wij streven ernaar om de OZB alleen met DE inflatiecorrectie te laten stijgen, uiteraard binnen de macronorm (het door het ministerie vastgestelde plafond).

 

 Subsidies

Meer zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid.  Verenigingen, organisaties en evenementen die van de gemeente subsidie ontvangen, zijn en worden steeds meegenomen bij de bezuinigingen. Zij zien hun inkomsten dalen en zullen steeds meer zelfwerkzaam moeten zijn en zelf inkomsten moeten werven.

Bij subsidieverlening moet duidelijk zijn wat de bedoeling is van de gemeentelijke financiële ondersteuning en welke effecten van de subsidie verwacht worden. Het moet gaan om voor iedereen toegankelijke activiteiten en het gebruik moet verantwoord worden. Verenigingen met levensbeschouwelijke grondslag krijgen hierin dezelfde behandeling als neutrale verenigingen.

 

√  Lange termijn

Verstandig beheer. Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Het opstellen van een begroting en meerjarenraming gebeurt eerlijk, realistisch en verstandig. Er wordt gezorgd voor voldoende (weerstands)vermogen om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen.

De te verwachten herindeling zal voor een nieuwe financiële situatie zorgen. In het proces van  herindeling zal de provincie toezien op o.a. de financiën. Vanuit het rijk zal een bijdrage komen voor de verwezenlijking van de herindeling.  

Herindeling = meer kwaliteit voor hetzelfde geld. De herindeling zelf moet zorgen voor enige verbetering van de financiële positie. De ChristenUnie ziet de winst vooral in de verbeterde kwaliteit van bestuur en het niet verder verslechteren van de financiële situatie op lange termijn. De ChristenUnie stelt dat de herindeling voor de inwoners van Appingedam geen lastenverzwaring met zich meebrengt.

 

Naar boven

Gaswinning

Gaswinning beperken

De gaswinning heeft ook voor Appingedam nadelige gevolgen. Bodemdaling en aardschokken maken dat ook hier schade aan de bebouwing, infrastructuur en dijken. De Veiligheidsregio Groningen heeft een belangrijke rol bij het beperken van de risico’s van de bevingen.

Veiligheid voorop. De ChristenUnie vindt dat gaswinning verminderd moet worden. De veiligheid van inwoners in onze regio is in het geding. Onder andere via de gemeentesite moet duidelijk zijn waar mensen aardbevingsschade kunnen melden.

Naar andere vormen van energie. Vanuit de gasbaten moet de regio versterkt worden en ombuigingen naar andere energiebronnen worden verwezenlijkt. Burgers in de regio moeten daarbij betrokken worden; zij moeten kunnen meeprofiteren van o.a. de ontwikkeling van windenergie en andere innovatieve energieprojecten, zodat er naast de lasten ook lusten zijn.

Meer ChristenUnie over gaswinning:

Het verkiezingsprogramma ChristenUnie Groningen (provinciaal) over gaswinning - 26 februari 2015

Gezamenlijke motie gemeenteraad Appingedam - 19 februari 2015

Bijdrage Carla Dik-Faber aan het plenaire debat over de gaswinning in Groningen - 12 februari 2015

Het 7-puntenplan van de ChristenUnie (landelijk) - 11 februari 2015

Groningen wacht op één antwoord - Column Carla Dik-Faber in Christelijk Weekblad - 29 januari 2015

2014

Bijdrage Ina Schenkel bij bespreking gasbesluit in de raad - 20 februari 2014

Wat doet de ChristenUnie voor Noord-Oost Groningen? - een overzicht

ChristenUnie (landelijk) stelt vragen over gasproductie Groningen - 2 januari 2014

2013

Reactie ChristenUnie provincie Groningen op rapport Commissie Meijer - 1 november 2013

Naar boven

Herindeling

 √ Appingedam kan het niet alleen: naar herindeling

Gemeenten krijgen veel nieuwe taken toebedeeld. Bestaande werkzaamheden zijn meer complex dan vroeger en vereisen veel specialistische kennis.

Inwoners van Appingedam moeten erop kunnen blijven rekenen dat hun gemeente vlot, professioneel,  met kennis van zaken en met enige financiële armslag, hen die aandacht en zorg verleent waar zij voor in aanmerking komen. Bedrijven en ondernemers moeten er de specialistische begeleiding blijven krijgen die ze nodig hebben voor bijvoorbeeld het indienen van plannen en aanvragen van vergunningen.

Herindeling is onontkoombaar. Voor de ChristenUnie staat inmiddels vast dat een kleine gemeente als Appingedam zonder samenvoeging met andere gemeenten niet voldoende opgewassen is tegen de vele complexe taken en de opgaven die er liggen voor deze regio. Wij hebben dan ook aangegeven vóór een herindeling te zijn. Onze gemeente verkrijgt daarmee de vereiste expertise en wint aan slagkracht.

Herindeling met Delfzijl, Loppersum en de gehele gemeente Eemsmond. De ChristenUnie kiest hiermee voor een herindeling in de lijn van de samenwerking die door de jaren heen vorm heeft gekregen. Dit zorgt voor een gemeente van voldoende omvang en grotere bestuurskracht.

Korte lijnen tussen bestuur en burgers. We hechten aan het unieke van de lokale gemeenschap. De korte lijnen tussen bestuur en inwoners in Appingedam zijn en blijven voor ons belangrijk. Bij de herindeling moet dit directe contact behouden blijven. Daarom moet er in Appingedam een fysiek gemeenteloket, met een bepaald aantal openingsuren, blijven bestaan en moet er een regeling zijn voor initiatieven vanuit Appingedam.  De gemeenteraad zal, wat onze partij betreft, moeten bestaan uit vertegenwoordigers die zeker ook uit Appingedam komen.

Nu al afstemming lange termijn. De ChristenUnie ondersteunt het Woon- en Leefbaarheidsplan voor de regio Eemsdelta. Hiermee is een goede koers voor de regio uitgezet op onderwerpen als wonen en leefbaarheid, maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur en bereikbaarheid. Een belangrijk plan bij de herindeling.

Wij zijn ervan overtuigd dat het eigene van Appingedam niet verdwijnt. Het eigen karakter wordt niet gemaakt vanuit een grotere bestuurlijke gemeente, maar door de Damsters zelf.

Zie ook:

Verslag van de raadsvergadering van 3 december 2013 met bijdrage van CU-raadslid Ina Schenkel

In deze vergadering besprak de raad het voorstel tot een verdere verkenning van een grotere herindeling, namelijk een herindeling met de zeven gemeenten in Noord-Groningen: Bedum, De Marne, Winsum, Eemsmond, Delfzijl, Loppersum en Appingedam.

Naar boven

Jeugd en gezin

Zorg voor de jeugd en het gezin

 De ChristenUnie vindt gezinnen waardevol. Hier worden  waarden, normen, gezond gedrag en een gezonde levensstijl aangeleerd  en wordt de basis gelegd voor het verdere leven. We hebben oog voor het traditionele gezin, maar zeker ook voor één-oudergezinnen en samengestelde gezinnen, omdat juist zij vaak in een meer kwetsbare positie verkeren. Voor deze gezinnen is een sterk sociaal netwerk en de beschikbaarheid van laagdrempelige hulpverlening van groot belang.

 Grotere rol voor het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG zal zich verder moeten ontwikkelen naar een nog bredere netwerkorganisatie. Het CJG heeft de coördinerende rol om alle partijen bijelkaar te brengen. Het geeft zo vorm aan het ‘Eén gezin, eén plan, één professional’. Het signaleert problemen bij kinderen en gezinnen, geeft ondersteuning, voorlichting en advies, coördineert de zorg en onderhoudt contact met de tweedelijnszorg, politie, justitie en het onderwijs. Sportclubs en verenigingen kunnen een rol spelen bij de vroegtijdige signalering van problemen. Het CJG zal ook daar bekendheid moeten hebben.

 Ook jeugdgezondheidszorg met CJG verbinden. Voor preventie en vroegtijdig signaleren van problemen is het belangrijk dat goed gebruik gemaakt wordt van laagdrempelige zorg zoals het consultatiebureau en de schoolartsen. Zij moeten zich niet alleen richten op de fysieke gezondheid van de jeugd, maar zullen ook de sociale omgeving van het kind of de jongere moeten betrekken.

 Blijven werken met Eigen-krachtconferenties.  Deze conferenties zijn positief ervaren door hulpverlener en hulpvrager: hierin wordt samen met het sociale netwerk een plan van aanpak opgesteld. Dit kan, wanneer op tijd hiermee gestart is, voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Ook in geval van huiselijk geweld is een netwerkaanpak zinvol, zoals de VeiligVerderTeams in de grote steden laten zien.

 Versterk de ouders. We vinden het belangrijk dat ouders goed worden ondersteund wanneer er problemen zijn, zonder dat alle hulp direct door anderen wordt overgenomen. Het uitgaan van de eigen kracht maakt dat ouders die hulp nodig hebben, erkend en gerespecteerd worden als de ouders van hun kind. Ouders kunnen ook elkaar ondersteunen en versterken. Zoals Jimmy’s Dal (Jongerenwerk) dat aanpakt: vanuit de eigen kracht van jongeren versterken zij elkaar, ondersteund door een professional vanuit het CJG.

 Gezinnen niet verder korten (landelijk). De verschillende maatregelen van het rijk hebben grote gevolgen voor de koopkracht van gezinnen en daarmee voor de mogelijkheden van de jeugd.  De ChristenUnie vindt het verder korten op kindregelingen zoals de kinderbijslag een stap te ver. Door de stapeling van bezuinigingen komt er heel wat op gezinnen af. De rekening van de crisis moet niet nóg meer bij gezinnen gelegd worden.

 

Naar boven

Mantelzorg

√ Mantelzorg professioneel ondersteund

 De vraag  naar mantelzorgers zal flink toenemen. Ouderen zullen langer thuis moeten wonen en de bezuiniging op de huishoudelijke hulp en de thuiszorg maakt dat er veel op het bordje van de zogenoemde informele zorg komt.

 Grenzen aan de kracht van de samenleving. De ChristenUnie ziet de kracht van de samenleving (‘sociaal kapitaal’) en wil deze versterken. Toch kan er ook teveel uitgegaan worden van de eigen kracht: niet iederéén beschikt over een sociaal netwerk, niet íedere burger kan bijspringen. Dit is een belangrijke constatering en geeft ons twee belangrijke kaders. 1. Mensen die zorg nodig hebben moeten niet tussen wal en schip raken. 2. Mantelzorgers mogen niet overbelast worden.

 Professionele ondersteuning voor alle mantelzorgers. Nadelig gevolg van het beperken van de huishoudelijke hulp en de thuiszorg is, dat de mogelijkheden tot vroegtijdig signaleren van (gezondheids)problemen verminderen. Die verantwoordelijkheid blijft langer bij de persoon zelf en zijn omgeving, de familie, de mantelzorger. Professionele ondersteuning is daarom van groot belang. Zij die in stilte zorgen, moeten zo goed mogelijk bereikt worden met de hulp en informatie die het Platform Mantelzorg en Vrijwilligers Appingedam biedt. Dit kan hen versterken en ontlasten. Mantelzorgers verdienen het!

 Alle relevante organisaties inschakelen. Ook andere vrijwilligersorganisaties bieden hulp en dienen steeds betrokken te worden. We noemen St. Present die bij grotere, vaak ééndaagse klussen de mantelzorger kan ontlasten. En De Schutse (hospice) voor terminale zorg. Kerken en andere religieuze gemeenschappen kunnen een rol spelen bij de vraag naar mantelzorg en het signaleren van problemen, zij het op hun eigen voorwaarden; zij horen geen verlengstuk van de overheid te worden.

 Samen-zorgen houdt zorg betaalbaar. We zien dat het lastig is te voorkomen dat enerzijds betaalde krachten worden ontslagen en anderzijds vrijwilligers en ‘aangenomen’. De gemeente zal professioneel werk aan de professional over moeten laten (o.a. persoonlijke verzorging) en zo banen behouden. Echter, de omvormingen zijn hoe dan ook nodig. Om de zorgkosten ook in de toekomst op te kunnen brengen is de bijdrage van het eigen sociale netwerk (het ‘samen zorgen’) onmisbaar.

 

Naar boven

Onderwijs

  Samenwerking gemeente en onderwijs

 School en gemeente zijn steeds meer belangrijke gespreks- en samenwerkingspartners. Met de invoering van de Wet Passend Onderwijs en de nieuwe Jeugdwet ligt er een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij scholen en gemeenten om te zorgen voor een samenhangende ondersteuningsstructuur voor kinderen en jongeren.

 Goede afstemming. Scholen vormen samenwerkingsverbanden waarbinnen verschillende vormen van zorg voor kinderen beschikbaar zijn, zodat de zorgleerling naar de beste schoolplek verwezen kan worden. Gemeenten overleggen met deze samenwerkingsverbanden om onderwijs, jeugdzorg en andere taken af te stemmen.  De samenwerkingsverbanden hebben in hun werkgebied meestal met meerdere gemeenten te maken. Dat betekent dat gemeenten ook met elkaar zullen moeten samenwerken.

 Visie vereist. Volgens de ChristenUnie is een duidelijke visie op het  jeugdzorgnetwerk, inclusief het Passend Onderwijs, van groot belang. Er komen steeds meer taken bij de scholen terecht. Die ontwikkeling vraagt volgens ons om zorgvuldige afwegingen, niet alleen bij schoolbesturen maar zeker ook door de gemeente. Duidelijkheid over de rol en de taken van de gemeente ten opzichte van de scholen en de samenwerkingsverbanden, en andersom. Dit draagt bij aan de kwaliteit en slagkracht van het totale jeugdzorgnetwerk.

 

√ Onderwijsaanbod

 Diversiteit. Alle vormen van onderwijs liggen ons na aan het hart. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. De keuze is breed in Appingedam: openbare en bijzondere scholen, een Jenaplanschool, speciaal- en voortgezet onderwijs. Scholen moeten de ruimte houden hun verschillen in te vullen. We zijn daarom blij met de brede scholen, waarin basisscholen hun eigenheid kunnen behouden, en zijn niet voor samenwerkingsscholen.  

 Ruimte voor levensovertuiging. Als ChristenUnie staat pal voor de vrijheid van onderwijs. Het beroemde artikel 23 uit de grondwet garandeert de vrijheid van stichting, richting en inrichting van scholen. Het bijzonder onderwijs moet de ruimte hebben en houden om de eigen levensovertuiging en identiteit in te vullen en onderscheidend te zijn. Zodat ouders kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. De vrijheid van onderwijs is een pijler binnen onze waardevolle veelkleurige samenleving.

 Geen 100-leerlingennorm. Opheffen van kleine scholen is naar onze mening een bedreiging van de diversiteit en daarmee de keuzevrijheid van ouders in Appingedam en de regio. Zeker in krimpgebieden moeten volgens ons scholen breder beoordeeld worden dan alleen op leerlingenaantal. Ook de kwaliteit en de rol van de school in de leefgemeenschap moet gewaardeerd worden.

 

Naar boven

Openbaar groen

  Groene stad

 Groen in de wijken draagt bij aan een prettige leefomgeving en heeft een belangrijke recreatie- en ontmoetingsfunctie. Het onderhoud van openbaar groen is een verantwoordelijkheid van gemeente.

 Groen centrum en aanrijroutes. De ChristenUnie is verheugd over het groen in het centrum. Het heeft een positief effect op de inwonerstrots en een duidelijke representatieve werking. Voor het centrum vinden we dat het groenonderhoud op het huidige niveau moet blijven, evenals dat van de aanrijroutes naar het centrum. We zijn te allen tijde voor duurzaam,  ecologische groen en dito onderhoud.

 Niet alleen de eigen tuin. Groenonderhoud brengt veel kosten met zich mee en het is onmogelijk om in het voorjaar alles wekelijks bij langs te gaan. De ChristenUnie wil stimuleren dat inwoners zelf rond hun huis kijken en plekken tussendoor onderhouden, zodat de wijken er toch steeds goed bijliggen. Dit kan individueel, maar ook als wijkproject.

Flora en fauna versterken. Braakliggende terreinen kunnen tijdelijk nuttig ingevuld worden, niet alleen als hondenuitlaatzones. Delen ervan kunnen ingezaaid worden met bijen- of vlindervriendelijk bloemenmengsel, wat het milieu ten goede komt.

 

 Naar boven

Openbaar Vervoer

 Openbaar vervoer

Het Openbaar Vervoer is een belangrijk alternatief voor de auto, goed voor het milieu en goed ter beperking van de verkeersoverlast rond steden als Groningen. De gemeente is niet direct verantwoordelijk voor het OV, zij heeft wel mogelijkheden om invloed uit te oefenen en zal die ook moeten benutten. 

 Behoud en verbetering verbindingen. De ChristenUnie gaat voor behoud en verbetering van goede bus- en treinverbindingen in de regio. De aansluitingen moeten goed zijn, zoals dat nu ook het geval is in Appingedam. Verslechtering van het openbaar vervoer in de regio maakt dat minder mensen de bus of trein pakken en liever de eigen auto nemen. Het OV als basisvoorziening moet dus goed geregeld zijn, duidelijk, met zo min mogelijk obstakels voor nieuwe gebruikers.

 Voldoende parkeergelegenheid. Trein- en busstations moeten voorzien zijn van voldoende parkeerplekken. De gemeente moet aandringen op uitbreiding van parkeergelegenheid rond het station. Teveel autobezitters zoeken nu hun plek aan de Stationsweg, wat snel tot overlast leidt. De fietsenstalling blijkt inmiddels ook niet meer voldoende plekken te bevatten, ook daar moet aandacht voor zijn.

 De OV-ambassadeur. Inwoners worden in de regel goed voorzien van informatieve folders in de brievenbus. Toch is er, zodra men concreet het OV gaat gebruiken, behoefte aan mondelinge en meer specifieke informatie, vooral onder ouderen. De ChristenUnie pleit voor speciale OV-ambassadeurs in Appingedam. Dit zou bijvoorbeeld binnen de VVV vorm kunnen krijgen. Een OV-ambassadeur kan in direct contact met het OV-bureau van de provincie staan en knelpunten voor inwoners overbrengen.

 Goede verbinding met het nieuwe ziekenhuis. Voorzieningen en zorginstellingen moeten goed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. De ChristenUnie vindt voor het huidige ziekenhuis in Winschoten een betere verbinding zeer noodzakelijk. Voor de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda zullen eveneens goede busverbinding gerealiseerd moet worden. Daarvoor moet tijdig overlegd worden tussen betrokken gemeenten, het OV-Bureau en de diverse gebruikersgroepen.

 

Naar boven

Recreatie en toerisme

  Recreatie en toerisme voor oud en jong

 De ChristenUnie is blij met de ontwikkeling van toerisme en recreatie, zoals die de laatste jaren is opgezet. Het is goed voor de levendigheid en leefbaarheid in de stad en belangrijk voor de lokale economie. Door mooie wandel-, fiets- en vaarroutes ontdekken bezoekers deze regio. Ook voor campers is er een goede parkeergelegenheid.

 Promotie Appingedam. De komende jaren moet verder gewerkt worden aan de promotie van Appingedam in Nederland en daarbuiten door ‘Top van Groningen’ (VVV’s). De vele activiteiten en evenementen maken Appingedam bekend bij een groter publiek. Deze zijn vaak goed geregeld en van goede kwaliteit.

 Stimuleren langer verblijf regio. Arrangementen maken het verblijf langer en veelzijdig en dragen een idee aan van hoe een meerdaags verblijf eruit kan zien. Elementen als kunst, theater, sport en cultuur kunnen hierin gecombineerd worden. Ook kan een link gelegd worden met Duitsland, de eilanden en de stad Groningen.

Aantrekken jongere toeristen. Het aantrekken van jongere toeristen naar de regio is een aandachtspunt van de ChristenUnie. De sportieve evenementen (Stadsloop, Schaatsmarathon) lenen zich uitstekend voor een arrangement dat voor deze groep aantrekkelijk is.

Ook de jachthaven heeft onze aandacht, de kosten en voorzieningen moeten uitnodigend zijn.

 

Naar boven

 

 

Veiligheid

  Iedereen heeft een rol in veiligheid

Kerntaak van de overheid is te zorgen voor de veiligheid van haar inwoners en hen te beschermen tegen criminaliteit, misdrijven en bedreigingen.

Veiligheid integraal benaderen. In Appingedam zijn hiervoor de partijen die van betekenis zijn voor de verschillende veiligheidthema’s met elkaar verbonden. Gemeente, politie, het onderwijs, horeca,  (jeugd)zorginstellingen e.a. overleggen regelmatig. Dit integrale veiligheidsbeleid is een goede zaak en het voortzetten waard. De raad evalueert mee en moet een stem in de prioriteiten hebben.

Burgers actief bij veiligheid betrekken. Sinds 2012 is deelname aan BurgerNet ook voor Damsters mogelijk. Er is onder de inwoners veel bereidheid gevonden zich langs deze weg in te zetten voor veiligheid in de stad.

Wijkagenten als aanspreekpunt. De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagenten in Appingedam en hun inzet bij de aanpak van problemen in de wijk.  Wie de wijkagenten zijn, waar en hoe zij te bereiken zijn, moet duidelijk worden gecommuniceerd, zodat burgers makkelijk contact opnemen. Overlast en crimineel gedrag moet steeds bij de politie worden gemeld.

 Handhaving en preventie

Investeren in contact. Dit is het motto bij het voorkomen van normoverschrijdend gedrag. Naast duidelijkheid over de regels is voorlichting, bruggen slaan, conflicten in een vroeg stadium herkennen en uitpraten etc. de aanpak. Zo ontwikkelt de overheid oog voor onderliggende problemen.  De ChristenUnie staat erop dat de overheid zelf het goede voorbeeld geeft en zich aan de regels houdt.

Uitbreiding stadstoezicht. Nu er geen stadswacht meer is moet het stadstoezicht hoog op de agenda staan.  De BOA (Buitengewoon Opsporings Ambtenaar zal meer uren voor Appingedam actief moeten kunnen zijn. En niet alleen in het centrum.

Terugdringen alcoholgebruik jeugd. De ChristenUnie is erg blij met de verhoogde leeftijd voor het kopen van alcohol naar 18 jaar. Niet omdat de partij één van de initiatiefnemers hiertoe was, maar omdat hiermee het alcoholgebruik onder jongeren en de vanzelfsprekendheid ervan, verder tegengegaan kan worden. De regels gesteld in de nieuwe Horecawet, ook die betreffende de paracommercie, moeten regelmatig gecontroleerd worden. Er is landelijk overleg met de detailhandel nodig om het via stuntverkoop stimuleren van de alcoholverkoop aan banden te leggen. Zo wordt ook het goedkoop indrinken teruggedrongen. Wij vragen om regelmatige metingen van de effecten van de nieuwe wet.

√ Bestrijding rampen en calamiteiten

De chemische industrie, het transport gevaarlijke stoffen en het water zijn risicofactoren in ons gebied. Het voorkomen van zware ongevallen, grote luchtverontreiniging en overstroming moet een voortdurende zorg zijn.  

Goede invulling gemeentelijke verantwoordelijkheid. De bestrijding van rampen en calamiteiten valt tegenwoordig onder de Veiligheidsregio Groningen. Brandweerzorg, crisis- en rampenbestrijding, grootschalige geneeskundige hulp en openbare orde zijn daar ondergebracht. Maar het is en blijft een gemeentelijke verantwoordelijkheid: Appingedam moet de vinger goed aan de pols houden.

Aandacht voor werving vrijwilligers. De ChristenUnie vraagt speciale aandacht voor de vrijwilligers bij met name de Brandweer maar ook bij andere veiligheidsorganisaties. Zij zijn van onschatbare waarde. Nieuwe aanwas is erg belangrijk om de diensten sterk te houden.

Goede hulpverleningsdiensten. We zijn extra alert op de hulpverleningsdiensten: deze moeten dichtbij, goed toegerust en snel ter plekke zijn. We betreuren het op termijn verdwijnen van het ziekenhuis OZG locatie Delfzicht.

Veilige dijken en beschoeiing. Voor de waterbeheersing is het belangrijk de beschoeiing langs de Damster wateren goed te onderhouden. De dijk langs het Eemskanaal is verstevigd maar verhoging en verdere versteviging blijkt nodig gezien de risico’s die optreden bij bevingen als gevolg van de gaswinning en bij hoog water.

Naar boven

Verkeer en wegen

 √ Verkeer: een leven lang leren

 De ChristenUnie acht het van grote waarde dat burgers zo lang en goed mogelijk mobiel zijn, zodat zij economische, sociale en culturele activiteiten kunnen bezoeken. Mobiliteit draagt bij aan levenslust en kan sociaal isolement voorkomen.

 Aandacht voor kwetsbare verkeersdeelneemrs. Jeugd en jongeren zijn -  wel zo gezond - hiervoor veelal op de fiets aangewezen, en daarmee kwetsbaar. We vragen speciale zorg voor de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren rond scholen en in woonwijken. En voor mindervalide weggebruikers, waaronder gebruikers van scootmobielen en speciale fietsen.

 Verkeerslessen voor jong en oud. We vinden de verkeerslessen op de scholen belangrijk. De gemeente ondersteunt deze en moet scholen stimuleren tot het verkrijgen van het verkeersveiligheidslabel (waar ook de provincie aan bijdraagt).

Ook ouderen zouden volgens ons enige verkeersbijscholing moeten kunnen volgen. Met goed verkeersinzicht blijven zij langer mobiel en zekerder in het verkeer, doordat men beter kan omgaan met het veranderende verkeer en de verschillende voertuigen en hulpmiddelen.

 

√  Verbeteringen en onderhoud wegen

 Naar twee topbruggen. We zijn blij met de nieuwe Eekwerderbrug en de reserveringen voor de nieuwe Tjamsweersterbrug. Deze bruggen moeten van goede kwaliteit zijn (geschikt voor vracht- en landbouwverkeer), om dit verkeer meer uit de woonwijken te kunnen weren.

 Parkeervrije hoofdroutes. De hoofdroutes in AppinGedam moeten parkeervrij zijn. We denken met name aan Het Bolwerk en de Meedensingel. Beide zijn als doorrijroute voor vrachtwagens niet bepaald ideaal. Insteekparkeerplekken voor bewoners aan de Meedensingel kan voorkomen dat het verkeer daar  geblokkeerd raakt.

 Goed onderhouden wegen. Met het oog op de veiligheid pleit de ChristenUnie voortdurend voor goed onderhoud aan wegen; hierop moeten volgens ons minimaal voldoendes nagestreefd worden. Ook goed onderhoud van stoepen, voet- en fietspaden is van belang. Deze moeten voldoende breed zijn en geschikt voor mensen met rollator of wandelwagen.

 Oplossen knelpunten. We vinden dat er een goede oplossing moet komen voor het gebied aan weerszijden van het Woonplein.  De afslag N33-Farmsumerweg is in de spitsuren knelpunt.  De kruising Energieweg-Opwierderweg-Farmsumerweg is lastig en onoverzichtelijk.

 Veilig oprijden N33. De aansluiting vanaf Fivelpoort op de N33 vinden we nog steeds levensgevaarlijk, omdat men vanuit stilstand de autoweg (100km) op moet. Met een snelheidsbeperking  zal het oprijden aanzienlijk veiliger zijn. De gemeente moet aandringen bij de provincie op verbetering van de veiligheid hier. *

 Verdubbeling van de N33 tot Appingedam. De verdubbeling vergroot de bereikbaarheid van Appingedam, Delfzijl en de Eemshaven. Het is belangrijk voor de veiligheid van de N33 en maakt dat Appingedam en heel Noordoost-Groningen beter met Duitsland, Groningen en Assen verbonden is. De ChristenUnie vindt de verdubbeling een dringende noodzaak voor de bereikbaarheid van het nieuwe ziekenhuis in Scheemda.

 * Inmiddels zijn er snelheidsbeperkende maatregelen genomen. In de raadsvergadering van 18 september 2014 heeft de wethouder  op vragen van de ChristenUnie bevestigd, dat deze maatregelen niet tijdelijk zijn. Zie ook het raadsverslag.

Naar boven

Vrije zondag

√ Tijd voor ontmoeting

Niet alles ondergeschikt aan de economie. De ChristenUnie vindt dat niet alles in dienst hoeft te staan van de economie. Naast werken moet er ook tijd zijn voor ontspanning, ontmoeting en rust. Nu commercie met groter gemak en tegelijk ongemerkter onze levens beïnvloedt, vinden de ChristenUnie het extra belangrijk ons ervoor in te zetten dat mensen tijd kunnen nemen voor andere waardevolle zaken, zodat zij los kunnen komen van het presteren en rendabel zijn.

Behoud gezamenlijke vrije zondag. Een gezamenlijke wekelijkse rustdag geeft mensen structureel die ruimte, en komt de samenleving (samen!) ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag, door God gegeven in Zijn zorg voor de mens.  De ChristenUnie streeft er op elk bestuurlijk niveau naar dat deze vrije zondag voor een groot deel van de beroepsbevolking behouden blijft.

Geen uitbreiding koopzondagen. Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. We zien dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen op plaatsen waar de zondagopenstelling is uitgebreid. De ChristenUnie zal dan ook niet meewerken aan een uitbreiding van het aantal koopzondagen in Appingedam.

Naar boven

Vrijwilligerswerk

√  Vrijwilligerswerk

 Voor jong en oud. Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden zoals sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst. Om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan vrijwilligers zal jong en oud tot dit werk moeten worden verleid. De maatschappelijke stages zijn niet meer verplicht voor scholen, maar scholen zijn vrij ze in hun pakket op te nemen. De ChristenUnie vindt de stages een kans om jongeren de waarde van het vrijwilligerswerk te laten ervaren.

 Voor mensen met en zonder uitkering. De gemeente mag een beroep doen – en doet dat ook - op de inzet van degenen die een uitkering ontvangen.  Zij kan activiteiten aanbieden of aanwijzen als leer/werkervaringsplaats of als mogelijkheid voor maatschappelijke activering. De Inzet is een prachtig voorbeeld: deelnemers hervinden zelfvertrouwen en sociale verbanden door actief en met anderen iets zinvols te doen.

 Maar: vrijwilligerswerk moet wel vrijwillig blijven. De ChristenUnie ziet vrijwilligers als gedreven mensen met een eigen waardevolle motivatie, wat hen een speciale plek in de samenleving geeft. Het verplicht stellen van vrijwilligerswerk kan daaraan afbreuk doen. Daarom moet het als tegenprestatie voor een uitkering beperkt blijven tot de ingestelde 4 uren per week, waarbij natuurlijk extra echt-vrijwillige uren altijd welkom zijn.

 De vrijwilligerscentrale nóg belangrijker en bekender. De vrijwilligerscentrale is hier de netwerkorganisatie. Zij brengt vraag en aanbod bijelkaar, heeft contacten in alle denkbare organisaties en ondersteunt vrijwilligers door o.a. professionalisering. Het moet goed bekend zijn dat iedere non-profit vereniging, stichting of sociaal initiatief zijn activiteiten kan aanmelden. Zo hebben mensen meer keuze en de centrale een completer beeld van welke initiatieven er zijn en  de omvang van de vraag naar vrijwilligers. (En dit soort werk concureert minder snel met reguliere arbeidsplaatsen.)

 

Naar boven

Werk en inkomen

Werk is een belangrijk middel om de gaven waarmee God de mens gesierd heeft, te ontplooien. Zinvol bezig zijn draagt bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en geeft (dag)ritme en een sociaal verband.

Delfzijl, Appingedam en Loppersum zijn al in 2010 gezamenlijk begonnen toe te werken naar de veranderingen rond Werk en Inkomen. Dit hebben zij direct betrokken bij de nieuwe gemeentelijke zorgtaken. Gemeenten en de betreffende instellingen en instanties zijn met elkaar verbonden. Zo kan het ‘Één gezin, één plan, één professional’ nog ruimere meervoudige problematiek aan.

 

√ Participatiewet: zorgvuldige invulling

De Participatiewet is nog in wording en de precieze werking is nog niet duidelijk. De wet gaat uit van het principe ‘Wie kan werken, hoort niet afhankelijk te zijn van een uitkering.’ In de wet wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen mensen met een sociale werkvoorziening-indicatie of mensen die recht hebben op een Wajong- of op een Bijstandsuitkering (WSW, Wajong en WWB).

Beschut werk voor wie dat nodig heeft. Voor meerdere werknemers van Werkvoorzieningsschap Fivelingo zal regulier werk  (met begeleiding) te vinden zijn. Maar het is een grote organisatie met veel werknemers om aan het werk te houden, geplaatst in een regio met een krappe arbeidsmarkt in een economisch moeizame tijd. De ChristenUnie volgt de landelijke en regionale ontwikkelingen met zorg. Ons uitgangspunt is dat mensen die een beschutte werkplek nodig hebben, die ook moeten kunnen krijgen of behouden.

Goede begeleiding werknemer en werkgever. Wanneer mensen met een arbeidshandicap in reguliere bedrijven een werkplek krijgen, is het zaak dat de begeleiding goed geregeld is, zodat zij èn de betreffende werkgevers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. De ChristenUnie wil stimuleren dat ook bij kleine bedrijven en ondernemers werknemers van Werkbedrijf Fivelingo voor een leer- of detacheerplek geplaatst gaan worden, mits goed begeleid.

Taak voor de provincie. In delen van de provincie Groningen werken relatief vier keer zoveel mensen bij een werkvoorziening als landelijk. Daarom brengen de bezuinigingen grote financiële gevolgen voor de Groningse gemeenten met zich mee. De provincie is daarom door de ChristenUnie in de Provinciale Staten opgeroepen te kijken naar wat haar rol kan zijn hierin.

 

√ Hulp bij weinig inkomen – voorkom grotere armoede

Betrek vrijwillige organisaties. Mensen met een inkomen tot de zgn. bijstandsnorm worden steeds beter bereikt. Meer mensen kunnen zo gebruik maken van de voorzieningen die de gemeente voor hen heeft. De gemeente betrekt hierbij (verwijst naar) de verschillende stichtingen die voor en met deze groep werken, zoals St. Leergeld, de diaconieën van kerken, Humanitas etc. De Voedselbank Appingedam/Delfzijl heeft onze steun en we zijn een voorstander van de komst van een Kledingbank naar Appingedam.

Goede hulp voor mensen met schulden. De Volkskredietbank is de professionele schuldhulpverleningsplek. Commerciële schuldhulpbedrijven hebben bsoluut niet onze voorkeur. Liever steunen we vrijwillige organisaties die op dit veld actief zijn (bv. Het Maatjesproject). Nagedacht moet worden over hoe ook hierbij aan vroege signalering te werken. Bezuinigen op basisschuldhulp kan nooit een zinvolle bezuiniging zijn. Mensen met schulden hebben deze financiële begeleiding nodig. Gebleken is dat elke euro aan schuldhulp er drie oplevert.

Aandacht voor stille armoede.  We vragen aandacht voor stille armoede, ook onder onder ondernemers en ZZP-ers. Zij wachten vaak lang met de hulpvraag, in de hoop dat het bedrijf weer opleeft. Sociale wetgeving is nog niet ingericht op flexibel werk en inkomen. De ChristenUnie zou graag goede voorlichting zien op dit punt, door middel van bijvoorbeeld voorlichtingsavonden (biedt ook netwerkkansen).

Naar boven

Winkelstad

 √ Aandacht voor winkels en winkelgebieden

 Ons centrum mag er zijn! De combinatie van oud en nieuw, van Dijkstraat en het Overdiep met daarbij de jachthaven en de Nicolaikerk, maakt het centrum van Appingedam aantrekkelijk voor jong en oud.

 Een aantrekkelijk winkelaanbod. Appingedam ambieert het koopcentrum van de regio te zijn. Hiervoor is een divers en aantrekkelijk winkelaanbod nodig dat het winkelen levend houdt. Ondernemers moeten de ruimte krijgen voor creatieve oplossingen en niet onnodig weerstand ondervinden. Er mag flexibel omgegaan worden met de invulling van winkellocaties.

 Centrum en Woonplein versterken elkaar. De ChristenUnie ziet dat de SPAA en SASA goed werk doen in het centrum en het vernieuwen van de Dijkstraat en Ossendrift (‘Binnenstad aan het water’) is een goede zaak. We vinden het centrum belangrijk maar ook het Woonplein.

Door het innen van reclamebelasting is er geld voor het meefinancieren van evenementen in de stad. Hoofdoel van deze belasting is het versterken van de plaatselijke economie.  Wij vinden daarom dat alle ondernemers die deze belasting betalen ervan moeten kunnen profiteren en niet alleen de ondernemers in het centrum.

Naar boven

Wonen

  Wonen

 De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. De Christenunie heeft landelijk de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij het op gang brengen van de noodzakelijke hervorming van de woningmarkt. Ook lokaal zal de ChristenUnie meewerken aan oplossingen om de woningmarkt te stimuleren.

 Door met de (door)startlening. De starterslening is een goed instrument om starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om een woning te kunnen kopen. Ter bevordering van de doorstroom op de huizenmarkt zou de ChristenUnie de regeling graag voortzetten/weer aanbieden. Dit zou ook een doorstarterslening kunnen betreffen: dit compenseert enigszins de waardedaling van de te verkopen woning.

 Levensloopbestendige woningen blijven nodig. De ChristenUnie vindt levensloopbestendige woningen van groot belang. Doordat men lang in deze woningen kan blijven wonen, kan men in de eigen wijk blijven. Dit voorkomt eenzaamheid. De woningen zijn aantrekkelijk voor gezinnen, en dat men langer in dezelfde woning kan blijven is goed voor de wijk. De ChristenUnie zal ook initiatieven vanuit de markt, wanneer deze aantrekt, graag ondersteunen.

 

√  Woningcorporaties

 Woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het zorgen voor goede sociale huurwoningen en het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken. Uit samenwerking tussen gemeente en de corporaties zijn hier in Appingedam mooie dingen ontstaan.

 Ruimte voor innovatie.  De ChristenUnie geeft woningcorporaties de ruimte om innovatief, vraaggericht en toekomstvast te kunnen bouwen, maar wel met duidelijke kaders. Een voorbeeld van innovatief bouwen is het investeren in huisautomatisering. Dit geeft mensen met een zwaardere zorgvraag veiligheid en hulp, nu zij steeds langer thuis moeten blijven wonen.

 Belangrijke bijdrage aan leefbaarheid.  De ChristenUnie ziet voor woningcorporaties een blijvende taak in het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk. We zijn het dan ook niet eens met de plannen van het huidig kabinet de taak van woningcorporaties te beperken tot enkel sociale huurwoningen. De ChristenUnie vindt het juist erg goed dat corporaties meewerken aan de leefbaarheid en de voorzieningen in de stad en de wijk. Het is belangrijk dat er bij het onderwerp wonen ook aandacht is voor de mogelijkheden tot sociale contact in de wijk en het tegengaan van vereenzaming.  Corporaties organiseren die leefbaarheid niet alleen vóór maar juist mèt de bewoners. Een ‘Vereniging van Wijkeigenaren’ is hiervoor een mooi model.

 

Naar boven

Zorg in Appingedam

Zorg in Appingedam

Zorgtaken naar gemeente positief. De ChristenUnie vindt de overheveling van de lichte zorgtaken naar gemeenten op zich een goede zaak. Door zorg en verpleging aan huis kunnen mensen langer in hun eigen omgeving blijven en de eigen regie houden. Gemeenten kunnen doelmatiger op dit soort zorgvragen ingaan omdat ze meer integraal kunnen werken en de benodigde zorg eenvoudig kunnen koppelen aan bijvoorbeeld thuiszorg, vervoer en ondersteuning rond werk en inkomen. Zo wordt de versnippering tegengegaan en kan gewerkt worden met één gezin, één plan, één professional.

Eigen zorgkracht benutten. We zijn ook positief over de nieuwe manier van werken. Hierbij wordt meer uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Wij geloven dat mensen tot bloei komen wanneer ze echt samen leven en zich verantwoordelijk voelen - voor zichzelf, voor elkaar en voor hun omgeving - en ze dat actief handen en voeten geven. De gemeente stimuleert en ondersteunt die zelfredzaamheid van mensen en hun sociale netwerk (de samen-redzaamheid).

Financiering op maat. We zijn ook kritisch. De decentralisatie is een grote operatie, die gepaard gaat met forse bezuinigingen. De financiering vanuit het rijk is nog behoorlijk onduidelijk. De ChristenUnie vindt dat deze goed afgestemd moet zijn op de gemeentelijke situatie en de bevolkingssamenstelling. Het budget dat de gemeente hiervoor krijgt moet, ook al is het niet geoormerkt, zeker aan de zorgtaken besteed worden. Ook moet er rekening gehouden worden met de effecten op de persoonlijke financiële situatie, daar waar mensen met meerdere onderdelen van het nieuwe stelsel te doen hebben.

Het gezondheidscentrum doorontwikkelen. Vanuit het gezondheidscentrum wordt de eerstelijnszorg gecoördineerd en samenhangend verleend. Het centrum is een enorm belangrijke voorziening voor Appingedam, zeker nu OZG locatie Delfzicht gaat verdwijnen. Mensen met bepaalde chronische aandoeningen zullen daar de begeleiding kunnen krijgen die eerst via Delfzicht liep. De ChristenUnie ziet graag dat het een echt anderhalflijns-zorgcentrum wordt, inclusief ‘ziekenzaal’.

Ruimte voor zorg met een eigen identiteit. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat identiteitsgebonden instellingen deel uitmaken van het palet van aanbieders waaruit via de gemeente gekozen kan worden.

Zorg voor de zwakkere staat voorop. De kwaliteit van de zorg is van levensbelang. We letten daarom extra op. De gemeente is ‘slechts’ regisseur en schakelt  medische en psychische professionals en professionele instellingen in. Van zelf dokteren kan geen sprake zijn. De zorg voor de zwakke blijft voor ons voorop staan. Zorgvuldigheid en zorgzaamheid zijn cruciaal.

-------------------------

In de raadsvergadering van donderdag 23 oktober 2014 is het beleid voor de vier zorg-decentralisaties vastgesteld. Lees hier de inbreng van de ChristenUnie in deze vergadering op dit onderwerp.

Actieplan Zorg - maart 2014

Naar boven