Stem ChristenUnie

AL 8 JAAR ERVARING

De ChristenUnie heeft in Appingedam al acht jaar haar plek ingenomen en steeds het beste voor onze stad en haar inwoners gezocht. Als christelijk-sociale partij willen we ook de komende jaren, op weg naar een herindeling, onze bijdrage leveren en samen verder werken aan de toekomst van onze waardevolle stad.

In de afgelopen raadsperiode hebben we onder andere gezorgd dat:

  • het groenonderhoud op de begraafplaatsen verbeterde
  • er een ontmoetingsplek in het ASWA-gebouw kwam, voor bewoners tijdens de versterking van de woningen in Opwierde-Zuid
  • de Blijverslening is ingevoerd, waardoor ouderen langer in hun eigen woning kunnen blijven wonen
  • er structurele geld gaat naar de Voedselbank (samen met de SP)
  • de gemeente Appingedam zich aansloot bij de Statiegeldalliantie (tegen zwerfvuil)
  • de gemeente werd opgeroepen te streven naar het predicaat 'Dementievriendelijke Gemeente'

SPEERPUNT 1: EEN VEILIE TOEKOMST

De ChristenUnie wil dat Appingedam veilig is. Daarvoor is een voortvarende versterking van woningen en gebouwen nodig en verlaging van de gaswinning. Appingedam moet een stad blijven waarin kinderen en jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorgen over straat kunnen en actief kunnen zijn.

SPEERPUNT 2: IEDEREEN TELT MEE

Elk mens is waardevol. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen en mee te doen, om te worden beschermd en zorg te ontvangen als dat nodig is. Daarom: voorzieningen en zorg dichtbij, op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht. We zijn trots op de ASWA, het Gezondheidscentrum, de scholen en kerken, de verenigingen en vrijwilligers in Appingedam. Samen willen we er zijn voor elkaar.

SPEERPUNT 3: ENERGIEKE GEMEENTE

We willen zorgvuldig omgaan met de schepping want dit is belangrijk voor de veiligheid, leefbaarheid en ieders gezondheid. Nieuwe woningen moeten energieneutraal en gasvrij opgeleverd worden en bij de versterking maken we tegelijk een duurzaamheidsslag. Samen zorgen en zorg hebben voor groen, natuur en klimaat maakt Appingedam mooi, bij-de-tijds en leefbaar!

DE CHRISTENUNIE, OP ALLE NIVEAUS VERTEGENWOORDIGD

De ChristenUnie doet mee in buurgemeenten,  Provinciale Staten, Tweede Kamaer en het Europees Parlement. Zij is vertegenwoordigd in buurcolleges, in Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen en heeft twee ministers en een staatssecretaris in het kabinet. Vanuit de ChristenUnie Appingedam is er inbreng en invloed in al deze geledingen.

DAAROM: STEM WOENSDAG 21 MAART CHRISTENUNIE!