Verkiezingsprogramma 2018 - 2022


ChristenUnie, partij in de samenleving 

Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Een samenleving met toekomst

In Appingedam gaat er veel goed, het dieptepunt van de crisis is geweest en we zijn er goed doorgekomen als gemeente. We zijn blijven investeren in onze stad en haar inwoners.

Tegelijk zijn er zorgen. De gevolgen van de gaswinning zijn groot en schudden onze levens door elkaar, normen en waarden zijn niet vanzelfsprekend meer, de hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en Appingedam scoort niet goed als het gaat om werkloosheid, kinderen in armoede en mensen met schulden, om maar wat te noemen.

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een stad/gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Appingedam dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

Dit vatten we samen in onze kernboodschap:

De ChristenUnie:

 • Zorgt dat iedereen meetelt
 • Investeert in de toekomst van kinderen
 • Komt op voor (godsdienst)vrijheid

 

terug naar iinhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Betrouwbare overheid

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

 Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.

 De gemeente heeft dus een bescheiden rol en heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen. Om te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de één heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.

 Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

 

Herindeling

 Gemeenten hebben veel nieuwe taken gekregen en kleine gemeenten zoals Appingedam staan onder grote druk en hebben de capaciteit niet om de grote opgaven goed op te pakken. Denk aan de gevolgen van de gaswinning, hoge werkloosheid, armoede, krimp en vergrijzing maar ook de kansen die er liggen om deze opgaven aan te pakken. Herindeling is onontkoombaar. Waar we gepleit hebben voor DEAL of G7 heeft de realiteit ons ingehaald en blijft alleen de optie DAL over.

 Delfzijl, Appingedam en Loppersum regelen al jaren heel veel zaken samen en door herindeling ontstaat er een gemeente van ongeveer 48.000 inwoners. Vergelijkbaar met de gemeenten rondom ons. De ChristenUnie is duidelijk. We moeten zo snel mogelijk gaan voor DAL. Hierbij moet wel de nodige zorgvuldigheid betracht worden, want herindelen gaat ook over mensen.

 We vinden dat de gemeenschappelijke regelingen die over DAL-grenzen heen gaan indien mogelijk moeten worden uitgebreid naar en niet verkleind; liever uitbreiden naar G7 dan verkleinen tot DAL.

 Het Woon- en Leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta blijft de leidraad voor onze regio, hierin is de koers uitgezet op belangrijke onderwerpen als wonen en leefbaarheid, maatschappelijke voorzieningen, infrastructuur en bereikbaarheid. Het plan is bijgewerkt voor de komende jaren en wordt breed ondersteund, ook door de ChristenUnie.

 We zijn blij met de korte lijnen tussen bestuur en burgers in Appingedam en we zijn ervan overtuigd dat dit ook in een grotere gemeente te organiseren is. Hiervan zijn in het land genoeg voorbeelden te vinden en te volgen; bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente geven wij hoge prioriteit, zowel digitaal als middels de publieksbalie.

Het karakter van de stad Appingedam zal door een herindeling niet veranderen: Appingedam, dat zijn de Damsters samen en dat verandert niet.

 Kortom:

 • Herindeling zo snel mogelijk want dringend noodzakelijk
 • Samenwerking boven-DAL niet verkleinen tot DAL, maar vergroten
 • Het Woon- en Leefbaarheidsplan voor de Eemsdelta blijft leidraad
 • Behoud korte lijnen, goede bereikbaarheid en dienstverlening

 

 De gemeente, dat zijn we samen – verhouding overheid/inwoners

 De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en - samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken. De gemeente moet op haar beurt dan wel open staan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken. Vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert.

 De ChristenUnie is dan ook heel blij met de gehouden Burgertop en de stuurgroepen die daaruit zijn voortgekomen. We stimuleren dat inwoners zichzelf organiseren, zoals nu in de energiecoöperatie ‘Eendracht Duurzaam’, en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten. We zijn er ook voor wijken meer eigen mogelijkheden te geven om keuzes te maken die passen bij de wijk en zo mogelijk ook eigen budgetten.

 De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen enzovoort).

  De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de grenzen die er zijn aan burgerparticipatie; raadsleden zijn gekozen om zorgvuldig alle belangen af te wegen en weloverwogen besluiten te nemen. Laat hen het werk doen waar ze mandaat voor gekregen hebben.

 Kortom:

 • Gemeente zoekt steeds samenwerking met samenleving
 • Ruimte voor burgerinitiatieven, inspraak en burgerparticipatie
 • Met duidelijkheid over de grenzen daarvan

 

Financiën – politiek is kiezen

 Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht maatwerk mogelijk.

 In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de  financiële risico’s toegenomen. Daarmee is de noodzaak versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te beheersen. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers. Dat betekent wat de ChristenUnie betreft stevig sparen voor zaken als onderhoud walbeschoeiingen en voldoende geld beschikbaar houden voor onderhoud van wegen en groen. Het kader moet altijd zijn: volstrekte veiligheid voor onze inwoners.

 De nieuwe voorschriften voor begroting en jaarrekening zijn gericht op transparantie en betere vergelijkbaarheid met andere gemeenten. Keuzes en resultaten zijn meetbaar. De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en efficiëntie.

Bij het inkoopbeleid zijn in Appingedam duurzame criteria een harde eis: fair trade, social return on investment (het aannemen van mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt opnemen in het aanbestedingsbeleid) en maatschappelijk verantwoord ondernemen, en het mogelijk maken dat (zorg)inkooporganisaties hun cao-lonen kunnen volgen.

 De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.De dienstverlening van de gemeente (o.a. leges) zijn zover mogelijk kostendekkend. Bezuinigen door kritisch te zijn op subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd en de inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.

 Kortom:

 • Gemeente is goede rentmeester over de beschikbare middelen
 • Veiligheid voorop: geld inramen voor onderhoud wegen en walbeschoeiing
 • Duurzaam inkoopbeleid
 • Lokale lasten stijgen niet meer dan inflatiecorrectie

 

Privacy - Bescherming van persoonsgegevens

 Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Voor het vertrouwen in de overheid is het tegelijk van het grootste belang dat zorgvuldig met deze gegevens wordt omgegaan. Burgers hebben daar recht op: het recht op bescherming van persoonsgegevens is een grondrecht en ze moeten daarom goed geïnformeerd zijn over wat er met hun gegevens gebeurt.

 De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens zijn neergelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verder uitgewerkt in o.a. de Wmo en de Jeugdwet. Vanaf 25 mei 2018 geldt in alle EU-lidstaten één privacywet: de AVG. Deze wet legt de gemeente de verplichting op om aantoonbaar alles in orde te hebben voor wat betreft de bescherming van persoonsgegevens. We rekenen erop dat het in Appingedam goed geregeld is.

 Kortom:

 • Inwoners goed informeren over wat er met hun gegevens gebeurt
 • Voldoen aan wettelijke regels rond bescherming persoonsgegevens

 

terug naar inhoudsopgave

Hoofdstuk 2: Veiligheid

  

Waar staat de ChristenUnie voor?

 Als inwoner van Appingedam wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten. Goede politie, brandweerzorg, rampenbestrijding en geneeskundige hulpdiensten zijn vereist.

 

Een veilige samenleving 

 Bij de aanpak van veiligheidsproblemen heeft de ChristenUnie als stelregel: ‘Hard waar het moet, zacht waar het kan.’ De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders. De kosten van vandalisme worden verhaald op daders.

 Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk. Soms kan cameratoezicht een middel zijn maar dit heeft niet onze voorkeur omdat het averechts kan werken.

De ChristenUnie stimuleert dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie vraagt om voorlichting over deze mogelijkheid.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en hun coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

 Kortom:

 • Inzetten op extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent
 • Lage drempels voor (anoniem) aangifte en goede terugkoppeling door politie
 • Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving

 

Drugs en drank

 Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.

Wiet is en blijft een verboden middel. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden.

 Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af.

Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers, zo nodig samen met andere gemeenten te realiseren. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen.

 De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. Er moet hard opgetreden worden bij overlast door alcoholgebruik.

Kortom:

 • Geen legalisering softdrugs
 • Voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet
 • Strijd tegen drankmisbruik gezamenlijk met relevante organisaties

 

terug naar inhoudsopgave

 

 Hoofdstuk 3: Zorg

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie wil in Appingedam bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet en meedoet. Elk mens is waardevol. Deze waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen en te participeren, om te worden beschermd en zorg te ontvangen als dat nodig is.

 

Zorg voor kwetsbare inwoners

 De gemeente heeft in de afgelopen jaren veel meer zorgtaken gekregen en dus een grote verantwoordelijkheid voor kinderen, jongeren en kwetsbare inwoners. De ChristenUnie steunt de veranderingen omdat wij groot voorstander zijn van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht.

 Om dat te bereiken moet gedacht worden vanuit de zorgvraag. In het  keukentafelgesprek kan de zorgvrager zelf aangeven wat hij of zij nodig heeft, welke soort van hulpverlening wordt ingezet, wie kan helpen en ondersteunen bij het hervinden van de eigen kracht. Waar mogelijk worden eventuele familieleden, mantelzorger(s) en andere helpenden uit de persoonlijke kring betrokken.

 Het persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten waarmee de zorgvrager de regie houdt. Hij kan hiermee óók zorg die niet gecontracteerd is, of bijvoorbeeld identiteitsgebonden zorg inkopen. De ChristenUnie wil dat PGB-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Overigens moet identiteitsgebonden zorg ook zonder PGB mogelijk blijven.

 Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt door de veranderingen in de zorg toe, ook in Appingedam.  Mensen die verward gedrag vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Om de politie op dit punt te ontlasten moeten goede afspraken gemaakt worden tussen GGZ en politie en andere betrokken organisaties (wijkteam) over hoe te handelen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. De gemeente werkt hierin samen met provincie en gemeenten in Groningen.

 Kortom:

 • Zorg op een menselijke schaal met een menselijk gezicht
 • Zorgvraag centraal
 • Behoud Persoonsgebonden Budget (PGB)
 • Hulp voor personen met verward gedrag op straat

  

Gezonheidscentrum

 Het gezondheidscentrum is een enorm belangrijke voorziening voor Appingedam, zeker nu OZG Delfzicht dicht gaat. De verschillende zorgdisciplines werken samen in één stichting, de st. EerstelijnsZorg Appingedam eo. om aan iedereen in Appingedam goede en samenhangende eerstelijns zorg te verlenen. Mensen met bepaalde chronische aandoeningen krijgen in het Gezondheidscentrum de begeleiding die eerst via Delfzicht liep. De ChristenUnie ziet graag dat het centrum een echt anderhalflijns-zorgcentrum wordt, waar bepaalde minder complexe specialistische zorg wordt verleend en met huisartsenbedden dichtbij.

 In Appingedam moet ook een plek komen voor ‘tussenzorg’, zorg voor mensen die uit het ziekenhuis ontslagen zijn maar thuis niet de verzorging kunnen krijgen die zij nog nodig hebben.

 De Damster Zorgbalie moet bij iedereen bekend zijn. Hier kunnen mensen met hun zorg- en welzijnsvragen terecht en wordt hen een duidelijk beeld gegeven van de mogelijkheden Dit vergroot hun zelfstandigheid en regie. De Zorgbalie mag wat ons betreft breed van opzet zijn, met ook hulp bij vragen rond Werk & Inkomen.

 Kortom:

 • Anderhalflijnszorg vanuit het Gezondheidscentrum
 • Voorziening voor tussenzorg
 • Brede opzet Damster Zorgbalie

 

 Zelfstandig wonen en meedoen


Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Er moeten voldoende aangepaste woningen in Appingedam zijn, voor ouderen, voor mensen met een beperking, maar ook voor mensen die zware zorg nodig hebben en (jong)volwassenen met psychiatrische achtergrond.

 Op initiatief van de ChristenUnie is de Blijverslening ingevoerd, een lening waarmee aanpassingen aan de woning gefinancierd kunnen worden, waardoor mensen langer in hun eigen huis kunnen wonen en de woning levensloopbestendig wordt. Ook het ontwikkelen van ‘kangoeroewoningen’, meer generaties onder één dak, juichen wij toe.

 De openbare ruimte moet veilig zijn en toegankelijk, met ruimte voor ontmoeting en beweging. In Appingedam zijn veel wandel- en fietsmogelijkheden en het beweegpark Opwierde is voor oud en jong een aanwinst. Sport en bewegen voor ouderen is een speerpunt in de sportvisie ‘Appingedam Gezond in Beweging’.

  In de strijd tegen eenzaamheid verricht de ASWA goed werk. Ze probeert de onzichtbaarheid van eenzaamheid te doorbreken, heeft netwerkavonden met alle relevante organisaties (nuldelijnszorg) en biedt o.a. dagactiviteiten en het project DamsterMaatje. De seniorenvoorlichters van de ASWA zullen ook dit onderwerp bij hun bezoek peilen. De ASWA is ook waardevol in de vele cursussen die er gegeven worden, waarmee mensen hun vaardigheden op de computer kunnen vergroten en hulp krijgen, of bijvoorbeeld samen creatief en sportief bezig zijn. We zijn blij met organisaties als St. Noaberschap, St. Present en Vraagelkaar.nl met de vraagelkaar-café’s en met de Sociale Kaart die in ontwikkeling is. Zo bouwen mensen hun sociale netwerken op, vermindert de eenzaamheid en verbetert de gezondheid.

 We noemen hier ook het Taalhuis dat is opgestart vanuit de Bibliotheek en het Werkplein Fivelingo. Hier kunnen mensen die moeite hebben met lezen geholpen worden bij het lezen van wat voor hen belangrijk is en individueel of in een groep les  krijgen om (weer) meer zelfstandig en met plezier met geschreven tekst om te gaan.

 Kortom:

 • Voldoende aangepaste woningen, voortzetting Blijverslening
 • Sport en bewegen blijft speerpunt
 • Eenzaamheid bestrijden door versterken sociale netwerken en vergroten vaardigheden

 

Mantelzorg

 Het beperken van de huishoudelijke hulp en de thuiszorg in de afgelopen jaren maakt dat de kansen op vroegtijdig signaleren van (gezondheids)problemen verminderen. De verantwoordelijkheid blijft langer bij de persoon zelf en zijn omgeving, de familie, de mantelzorger. Professionele ondersteuning van mantelzorgers is daarom van groot belang. Zij moeten zo goed mogelijk bereikt worden met de hulp en informatie die het Steunpunt Mantelzorg in Appingedam biedt. Ook de jonge mantelzorger. Niemand hoeft er alleen voor te staan.

 De ASWA heeft zich verbonden aan vele organisaties zoals die rond ouderen- en gehandicaptenzorg, St. Noaberschap etc.. Ook de kerken worden betrokken. Zij kunnen een rol spelen bij het signaleren van problemen en het bieden van mantelzorg. Ook de gemeente heeft regelmatig overleg met de kerken, zij hebben een volwaardige plek binnen de sociale structuur van de stad.

 Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De ChristenUnie is blij met de niet-geïndiceerde dagopvang en andere nuldelijnszorg die de ASWA biedt. We willen hier ook Hospice De Schutse noemen, waar met hulp van vrijwilligers palliatieve zorg wordt geboden aan mensen die thuis deze mantelzorg niet kunnen krijgen.

 Kortom:

 • Goede ondersteuning mantelzorgers
 • Kerken betrekken bij zorg & welzijn
 • Ruimte voor respijtzorg

 Vrijwilligerswerk

 Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Zonder hen is er voor veel sociale verbanden zoals sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst. De ChristenUnie waardeert het dat zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor de zorg voor elkaar, voor sport en cultuur en voor educatieve activiteiten.

 De vrijwilligerscentrale moet bekend zijn onder inwoners en organisaties. Zij brengt vraag en aanbod bijelkaar, heeft contacten in alle denkbare organisaties en ondersteunt vrijwilligers door o.a. professionalisering.

 Vrijwilligerswerk moet niet teveel beperkt worden door regels wanneer mensen met een uitkering zich willen inzetten, en we vinden het een goede zaak als ook vluchtelingen in het vrijwilligerswerk aan de slag kunnen, ook als zij nog geen status hebben, zodat zij hun dagen zinvol kunnen besteden. De ChristenUnie wil dat een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gratis is voor vrijwilligers.

 Kortom:

 • Bekendheid vrijwilligerscentrale
 • Vrijwilligerswerk niet teveel beperken door regels
 • VOG gratis voor vrijwilligers

 

Versterken mensen aardbevingsgebied

 We vragen aandacht voor de emotionele kant van de aardbevingsproblemen. Mensen krijgen veel te verstouwen bij soms langdurige schadeafhandeling en bij het versterken van hun woning. De professionele zorg moet hierop attent zijn. Veel mensen zullen korte of lange tijd uit hun huis moeten en meerdere keren verhuizen. Nu het versterken grootschalig wordt aangepakt zullen buurten zoals nu in Opwierde, langdurig vol bouwactiviteit zijn, een bouwplaats waartussen gewoond wordt. Dit geeft (geluids)overlast en spanning. De ChristenUnie heeft gepleit voor een ontmoetingsplek in de wijk Opwierde, waar het versterkingsprograma in volle gang is.

 Kortom:

 • Aandacht voor emotionele schade
 • Goede professionele hulp, waar nodig
 • Ontmoetingsplekken in versterkingswijken

 

 Zorg voor vluchtelingen 

De vestiging van een asielzoekerscentrum in Appingedam is niet doorgegaan. We zijn trots op de goede plannen die ervoor lagen en het ontvangst ervan in Appingedam, met een groot aanbod van vrijwilligers.

 Toch mogen we ook in Appingedam nieuwkomers begroeten: mensen met een verblijfstatus. We willen dat zij in Appingedam zo snel mogelijk opgenomen worden in de samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk en deelname aan verenigingen. Initiatieven rond integratie verdienen aanmoediging en ondersteuning.

 Ook al is het lastig nu door het versterkingsprogramma er wisselwoningen vrijgehouden moeten worden toch willen wij dat Appingedam voldoet aan haar verplichtingen rond het beschikbaar stellen van woningen voor statushouders.

 Kortom:

 • Laat nieuwkomers meedoen
 • Stel voldoende woningen beschikbaar voor statushouders

 

terug naar inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 4. Gezin, jeugd en onderwijs

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

 

Investeren in gezinnen

De ChristenUnie wil aandacht vragen voor het werken aan sterke en liefdevolle gezinnen. Al tijdens de zwangerschap moet er aandacht zijn voor de mentale voorbereiding van de ouders op de komst van een kindje. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben. In ouderschapscursussen worden aanstaande vaders en moeders ondersteund en voorbereid.

 Bij relatieproblemen willen we graag dat er goede hulp en ondersteuning beschikbaar is. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend en zij zijn hierbij erg kwetsbaar, zeker als de problemen overgaan in een vechtscheiding. Via het CJG en de Damster Zorgbalie moet informatie beschikbaar zijn over de voorzieningen in Appingedam rond relatieondersteuning, mediation en hulp bij scheiding. De ondersteuning en preventie moet uitnodigend en laagdrempelig zijn, ontwikkeld door professionals. Ook binnen Ouders-voor-elkaar, waarbij ouders elkaar ontmoeten en ondersteunen, kan de relatie een onderwerp zijn.

We zijn blij dat in Appingedam KIES aangeboden wordt, een training voor kinderen die een echtscheiding hebben meegemaakt.

 Kortom:

 • Werken aan sterke gezinnen
 • Laagdrempelige relatieondersteuning en hulp bij scheiding

 

 Effectieve ondersteuning jeugd

 Er wordt in Appingedam ingezet op preventie en vroegsignalering, zodat kinderen bij problemen op tijd worden ondersteund en geholpen. Want ouders en kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig.

 We zien dat het één-gezin-één-plan-één-regisseur vorm begint te krijgen. Het gezin hoeft niet meer langs allerlei instanties maar kan terecht bij één vast persoon (casemanager). Deze maakt samen met het gezin en andere betrokkenen een ondersteuningsplan. De eigenkracht-conferenties, een provinciaal ChristenUnie-initiatief, zijn hierbij waardevol: in het hulpverleningstraject de eigen kracht en de netwerken van gezinnen inzetten en versterken heeft positieve resultaten. In dit alles heeft het CJG haar plek ingenomen en zich bewezen.

 Ook hier geldt: ouders moeten bekend zijn met de mogelijkheden van het PGB, waarmee zij in eigen regie die zorg kunnen inkopen die zij voor hun kind goed vinden.

 Kortom:

 • Inzetten op preventie en vroegsignalering van problemen
 • Eén-gezin-één-plan-één-regisseur
 • Eigen regie ouders via PGB

 

 Hulp dichtbij

 Om snel hulp te kunnen aanbieden moet de zorg dichtbij georganiseerd zijn, daar waar kinderen verblijven. Daarvoor werkt de gemeente en het CJG nauw samen met het onderwijs en de kinderopvang in de kindcentra’s (School als wijk).

 De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.

 Er is een groot tekort aan pleeggezinnen. De ChristenUnie ziet graag dat kinderen in hun eigen omgeving kunnen worden opgevangen. De pleegzorg valt als onderdeel van jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente heeft dus een taak in de werving van pleegouders. De werving kan samen met de provinciaal en landelijk werkende pleegzorgorganisaties georganiseerd worden, door bekendheid te geven aan informatieavonden in de provincie en jaarlijkse deelname aan de Week van de Pleegzorg.

 Niet alle hulp is plaatselijk te regelen, zoals de meer specialistische jeugdzorg. Toch valt dit onder de gemeente en door de samenwerking met 23 Groninger gemeenten rond jeugdzorg, kan ook in complexe zorg voorzien worden.

 Kortom:

 • Zorgverlening zoveel mogelijk in de eigen omgeving
 •  Continuïteit in de zorg bij opgroeien kind
 • Ondersteunen werving pleegouders

 

 Veiligheid

De ChristenUnie vindt voorlichting via de scholen over digi-veiligheid belangrijk, zodat ouders en kinderen weten hoe ze veilig kunnen omgaan met media, internet en sociale media. Er is goede voorlichting op scholen voor zowel de jongeren als de ouders over sexting, grooming en loverboys. Zorgprofessionals moeten goed voorbereid zijn om loverboysituaties en gevallen van mensenhandel/thuisprostitutie te herkennen.

 De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.

 Er worden in Appingedam diverse trainingen aangeboden waarmee kinderen en jongeren hun sociale vaardigheden kunnen verbeteren en hun weerbaarheid bij onder andere pestsituaties vergroten.

 Kortom:

 • Voorlichting kinderen èn ouders over digi-veiligheid
 • Preventie kindermishandeling
 • Weerbaarheidstrainingen om pestsituaties te voorkomen

 

 Appingedam Onderwijsstad

 We zijn goed voorzien in Appingedam: openbare en bijzondere basisscholen, speciaal onderwijs, voortgezet-, voortgezet speciaal- en beroepsonderwijs, het is hier allemaal te vinden. Als vestigingsplaats van de scholencampus, waarop het Eemsdeltacollege en het ROC Noorderpoort samen een plek krijgen, kan Appingedam ook in de toekomst onderwijsstad voor de regio blijven.

 Alle vormen van onderwijs liggen ons na aan het hart. We vinden het belangrijk dat ouders kunnen blijven kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis. We vinden het daarom belangrijk dat scholen binnen de kindcentra hun eigenheid kunnen ontwikkelen en behouden maar ook samenwerken zodat leerlingen met verschillen leren omgaan.

 De brede scholen bieden de mogelijkheid vanaf de peuterleeftijd goede doorlopende leerlijnen aan te bieden en de overgang van kinderopvang, peuterspeelzaal naar het basisonderwijs soepel te laten verlopen. De ChristenUnie vindt ook de samenwerking tussen basisscholen, het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daar weer op volgt belangrijk, zeker als het gaat om kwetsbare jongeren. De vorming van de scholencampus zal hierop een positief effect hebben. Ook de inzet van vrijwillige mentoren (KANS 050) draagt bij.

 Wanneer er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheden van Vroeg- en voorschoolse voorzieningen.

  De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs dat in regionale samenwerkingsverbanden wordt georganiseerd. Zij werken samen met de gemeente, die voor het héle veld van preventie en jeugdhulp verantwoordelijk is. Goede afstemming is belangrijk om elkaars professionaliteit aan te vullen en datgene te kunnen organiseren wat voor kind, school en samenwerkingsverband nodig is.

Kortom:

 • Appingedam Onderwijsstad voor de regio
 • Onderwijskeuze en –vrijheid
 • Begeleid kwetsbare jongeren langs heel hun schoolloopbaan wanneer nodig
 • Passend Onderwijs goed afstemmen

 

Onderwijs & arbeidsmarkt

 De vorming van de scholencampus is een kans om opnieuw economie, onderwijs en arbeidsmarkt te verbinden, en wel zó dat er opleidingen mogelijk worden met baangarantie, welke zeker ook gewoon op MBO 2 en 3 niveau kunnen liggen. We denken hierbij onder andere aan de bouw en het onderhoud van windmolens, en ook in de zorg blijven op dit niveau mensen nodig.

 Het is goed dat leerlingen in het voortgezet onderwijs door excursies en stages voorbereidend in contact worden gebracht met bedrijven/de arbeidsmarkt in de regio.

 Kortom:

 • Afstemmen opleidingen op arbeidsvraag door sterke verbinding met bedrijfsleven
 • Kennismaking leerlingen met bedrijfsleven

 

  terug naar inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 5: Werk en Inkomen

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

Het hebben van werk is belangrijk. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Helaas telt onze regio veel werklozen en is het voor hen moeilijk om aan een baan te komen. Er zijn daarnaast teveel mensen die ondanks een baan dicht bij of onder de armoedegrens leven.

We leven in één van de rijkste landen ter wereld maar ook in Nederland is armoede en lukt het niet iedereen het hoofd boven water te houden. De ChristenUnie vindt dat niemand in Appingedam aan zijn of haar lot mag worden overgelaten.

Dit vraagt niet alleen om een goede manier van omgaan met de sociale zekerheid maar vooral om het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen mensen zelf aan perspectief kunnen werken. De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand.

Aanhet werk

De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.

 Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of via vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hier zelf het goede voorbeeld in en stimuleert bedrijven hier ook actief in.

 Misbruik van ‘gratis werk’ (zoals werkervaringsplaatsen) dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaatsen moet worden aangepakt. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen moeten juist worden gestimuleerd. In Appingedam komt er maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering.

De gemeente neemt, in samenwerking met bedrijfsleven, verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen. Ook door omscholing ontstaan nieuwe perspectieven.

 Met de Participatiewet is de rol van SW-bedrijf Fivelingo veranderd. De fusie met Werkplein Eemsdelta heeft voor een mooie bundeling van expertise gezorgd, waar sociale werkplaats, werkplein en gemeenten coöperatief samenwerken in Werkplein Fivelingo. Binnen deze samenwerking vinden we de zorg voor kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken van groot belang.

Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Er wordt maatwerk geboden om hen een opleiding te laten volgen of een leerwerktraject of stage te laten doen.

 De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij. En: Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.

 Kortom:

 • Verbetering aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt
 • Laat mensen met een beperking meedoen, laat nieuwkomers meedoen
 • Maximale ruimte voor re-integratietrajecten, participatiebanen en omscholing
 • Waarderen en stimuleren vrijwilligerswerk
 • Kwalitatief goede en voldoende beschutte werplekken

 

 Armoede en preventie

Ook in Nederland is er sprake van armoede, dit treft ruim 400.000 kinderen. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen werkende ouders heeft. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie over gaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken.

 Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.

 Er moet doelgerichte en laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer aangeboden worden. De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.

 Kortom:

 • Extra aandacht armoedebestrijding gezinnen met kinderen
 • Vroegsignalering en preventie met hulp van scholen en verenigingen
 • Laagdrempelige voorlichting over geld en budgetbeheer

  

Schulden

Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden en er is voor elke cliënt een vaste regisseur. Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd.

 Wachttijden moeten worden beperkt maar ook benut. Bijvoorbeeld door mensen ‘huiswerk’ te geven, maar ook actief samen te werken met partners als Schuldhulpmaatje, Humanitas, maatschappelijk werk, de Voedselbank of de diaconie. De gemeente maakt als regisseur concrete afspraken met deze partners om de hulp te stroomlijnen en biedt daarin ondersteuning aan.

 Vrijwilligersorganisaties in dit veld moeten op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan financiële steun zijn, maar ook praktische: in de aansturing of in kennisoverdracht. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen. Ook zij mogen op onze financiële steun rekenen zolang het nodig is.

 De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen. Wanneer zij te maken hebben met (dreigende) dakloosheid komen zij in aanmerking voor urgentie. Bij dakloosheid door huurschuld wordt gewerkt aan een gezamenlijke oplossing met woningcorporaties. Corporaties mogen zich niet als eerste - preferente - schuldeiser opstellen.

 Kortom:

 • Snelle en toegankelijke schuldhulpverlening
 • Beperk wachttijden en benut deze
 • Steun vrijwilligersorganisaties in het veld, waaronder de Voedselbank
 • Goede samenwerking met woningcorporaties bij dreigende dakloosheid

 

terug naar inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 6: Kunst, cultuur en sport

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

 Cultuur vormt de ziel van de stad Appingedam. Cultuur weerspiegelt de historie van de stad en de manier van samenleven van de mensen. In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. In cultuur vinden mensen ontspanning, betekenis en balans.

Monumentenbeleid

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. We willen goed zorgen voor onze monumenten en monumentale gebouwen en onze geschiedenis koesteren, in tijden van gaswinning met schadelijke gevolgen. We willen behouden wat er is, om van te leren en door te geven aan volgende generaties. Bovendien zijn veel monumenten beeldbepalend en vormen zij een belangrijk onderdeel van de Damster identiteit.

 Kerken zijn als religieus erfgoed vaak beeldbepalend (Damster toren, Tjamsweerster kerk) en dragers van onze culturele identiteit. En ook orgels en carillons zijn cultureel erfgoed. We ondersteunen het multifunctioneel gebruik van gebouwen, zoals de Nicolaïkerk/Franse School, Kabzeël en de Synagoge, waardoor deze gebouwen openstaan voor iedereen. De stichting Oude Groninger Kerken is hierin een belangrijke partij, recent prachtig voorbeeld is de renovatie van de eerste Molukse kerk in Nederland in Appingedam.

 Het mag niet zo zijn dat bij herstel en versterken wordt gekozen voor goedkope oplossingen die ons erfgoed aantasten. Appingedam moet zo snel mogelijk op een rijtje hebben welke onze beeldbepalende panden zijn, zodat zij respectvol versterkt en hersteld worden.

 Kortom:

 • Extra alert op bescherming monumenten in tijden van mijnbouwschade
 • Multifunctioneel gebruik monumenten/kerken
 • Zo snel mogelijk lijst beeldbepalende gebouwen

 

Bibliotheek

 De nieuwe bibliotheek in Appingedam is helemaal ingericht op de taken die de nieuwe Bibliotheekwet aan bibliotheken heeft gegeven: lezen, leren, informeren, kunst & cultuur, ontmoeting & debat. De ‘bieb’ moet de plek zijn waar meedoen aan de samenleving voor iedereen mogelijk is.

 In samenwerking met het Noorderpoortcollege en Werkplein Fivelingo is het Taalhuis van start gegaan. Mensen worden geholpen wanneer zij moeite hebben met lezen of het begrijpen van tekst. Taalmaatjes helpen hen bij het contact met bijvoorbeeld de overheid, nu zoveel zaken digitaal geregeld moeten worden. (De ChristenUnie pleit daarom ook voor blijvende mogelijkheden tot persoonlijk contact met de gemeente, telefonisch en aan een balie.)

 De bibliotheek heeft een belangrijke functie bij het leesonderwijs op de scholen, bij het wijs leren omgaan met media en informatie (mediawijsheid) en bij het verbeteren van digitale vaardigheden voor kinderen en volwassenen.

 Kortom:

 • Meedoen als speerpunt bij bibliotheek
 • Uitbouwen Taalhuis
 • Aandacht voor digitale vaardigheden en mediawijsheid

 

 Sport

 Sporten is niet alleen gezond en leuk maar sport bindt ook samen. De ChristenUnie vindt elke sport waardevol en richt zich op het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen. Het Huis voor de Sport Groningen brengt sport dichtbij deze groepen: de start van een aangepaste Avondvierdaagse in Appingedam is er een voorbeeld van. Dit landelijke evenement is hiermee voor nóg meer mensen toegankelijk.

 We zien graag open clubs en verenigingen met oog voor hun sport, gezondheid en verbinding tussen mensen. Evenementen als de Fiveltocht zijn een mooie extra stimulans. De kennisplatforms en sportcafé’s verbinden sportverenigingen onderling en brengen verbinding met organisaties buiten het sportveld (onderwijs, zorg).

 Topsport kan een stimulans zijn voor mensen bij hun sport en bij het ontmoeten van elkaar. Appingedam is regelmatig gastvrij decor voor professionals tijdens sportevenementen als de Univé Stadsloop, het Beach Volleybal toernooi etc. We verwelkomen graag weer eens de Healthy AgingTour en hopen op een tweede Schaatsmarathon.

 Gebouwen en sportvelden moeten duurzaam zijn ingericht en het totaal aan voorzieningen mag regionaal afgestemd worden. Het gebruik moet zoveel mogelijk multifunctioneel zijn, zodat verschillende groepen elkaar ontmoeten.

 Kortom:

 • Sport en bewegen voor iedereen
 • Verbinding clubs en organisaties
 • Gastvrij voor topsportevenementen
 • Duurzame gebouwen en velden, multifunctioneel gebruik

 

Voor iedereen

 We kijken ook naar sport en cultuur vanuit de bijdrage die het levert aan de Damster gemeenschap. Sport, kunst en cultuur is goed voor de individuele ontwikkeling van kinderen en volwassenen en daarmee goed voor de ontwikkeling tot een krachtige en creatieve samenleving. De organisaties in het veld maken die ontwikkeling mogelijk en zorgen daarnaast ervoor dat mensen langs de weg van vrijwilligerswerk actief zijn en deelnemen aan de samenleving.

 Voor deelname aan sport- en cultuurverenigingen moeten financiën voor kinderen geen drempel opwerpen. De diverse tegemoetkomingsregelingen en de website kansvooruwkind.nl moeten duidelijke bekendheid hebben bij ouders, scholen èn verenigingen. Met de veranderingen bij het IVAK is het kunst- en muziekonderwijs op scholen zekergesteld en particulier zijn lesmogelijkheden behouden. Het Jeugdcultuurfonds en St. Leergeld bieden tegemoetkomingen voor minima.

Naast subsidies voor een breedtesport als voetbal willen wij blijven pleiten voor subsidies voor andere breedtesporten om ze zo voor iedereen toegankelijk te houden. Gymnastiek is zo”n sport voor iedereen van peutergym tot en met bejaardengymnastiek.

Kortom:

 • Oog voor de vele positieve effecten van sport en cultuur
 • Goede bekendheid financiële tegemoetkomingen minima
 • Naast voetbal ook aandacht voor andere breedtesporten

 

terug naar inhoudsopgave

Hoofdstuk 7: Economie

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

De lokale overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

 

Ondernemen in de Eemsdelta

 Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. Het MKB moet altijd eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen. Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop; Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde. 

 Appingedam zet zich in voor goede samenwerking met provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid. Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid en verdere invulling duurzaam bedrijventerrein Fivelpoort. Ook op het Woonplein is (retail)ruimte.

 Voor ondernemers is er één (digitaal) loket, Bureau Eemsdelta\EZ, waar men met alle (aan)vragen terecht kan. Dit loket sluit aan bij het provinciale loket en heeft ook een rol in de stimulering van de economie in de regio.

 De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers. De inkoop van de gemeente dient zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal te gebeuren en kleine lokale en regionale bedrijven moeten kunnen profiteren van de versterkingsopgaven en herstel van aardbevingsschade aan huizen.

Kortom:

 • Goede toegang MKB en sociale ondernemers tot gemeentelijke aanbestedingen.
 • Samen werken aan duurzame werkgelegenheid
 • Stimuleren maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Laat lokale en regionale bedrijven profiteren van de versterkingswerkzaamheden

 

ZZP-ers

Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen.

Het voeren van een bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt. Gemeenten kunnen randvoorwaarden, zoals een goede infrastructuur, bevorderen.

ZZP-ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flex-plekken in het stadhuis open te stellen voor start-ups.

 Kortom:

 • Ondersteun en begeleid ZZP-ers
 • Flexplekken op stadhuis voor start-ups

Bloeiende binnenstad en detailhandel

 Het centrum van Appingedam heeft de afgelopen jaren veel veranderingen ten goede ondergaan. De pleinen zijn vernieuwd en het water is meer zichtbaar geworden. Om het winkelgebied in het centrum van Appingedam nog meer te concentreren worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen. Functies worden gecombineerd om voorzieningen te kunnen behouden.

 Helaas staan er ondanks alle genomen maatregelen veel winkelpanden leeg. Het koopgedrag van mensen is blijvend veranderd door het internet. Toch moeten we blijven streven naar een aantrekkelijk winkelaanbod en ondernemers moeten de ruimte krijgen voor creatieve oplossingen zoals combinaties van winkels en dienstverlening.  Het vestigingsbeleid in Appingedam moet flexibeler worden en niet frustreren.

 Door het innen van Reclamebelasting is er geld voor het organiseren van evenementen in de stad. Wij willen dat alle ondernemers hiervan kunnen profiteren en dat dit geld ook beschikbaar komt voor evenementen op de andere winkellocaties.

 Kortom:

 • Functies combineren
 • Blijven streven naar aantrekkelijk winkelaanbod
 • Flexibeler vestigingsbeleid
 • Reclamebelasting ook beschikbaar voor winkellocaties buiten het centrum

 

Recreatie en toerisme

Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond Appingedam wordt gestimuleerd. Er vindt goede gebiedspromotie plaats van stad en regio, samen met inwoners en lokale ondernemers, bijvoorbeeld in het verder ontwikkelen van leuke arrangementen met het Damsterveer en onze musea.

 Er moet een mooie grote camperplek komen, aan het water op het Eendrachtterrein. Met alle voorzieningen die nodig zijn om mensen een paar dagen te laten blijven.

 We zouden graag een fietsverhuurplek zien ontstaan in het centrum van Appingedam en zijn blij met de OV-fietsen op het station (de zelfservice huurlocatie). Naast de oplaadpunten voor auto’s op het Overdiep moeten ook oplaadpunten voor e-bikes in het centrum beschikbaar komen.

 Kortom:

 • Stimuleren verblijfsrecreatie en -toerisme
 • Gebiedspromotie met dagarrangementen
 • Mooie camperplekken op het Eendrachtterrein
 • Fietsverhuur en –fietsoplaadpunten bij het centrum

 

Koopzondagen

Elke gemeente mag volgens de wet zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een ongewenste stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. God geeft ons niet voor niets zes dagen om te werken en een zevende dag om te rusten.

De ChristenUnie blijft zich daarom verzetten tegen uitbreiding van het aantal koopzondagen. Niet verplicht werken op zondag: werknemers mogen niet contractueel gedwongen worden om op zondag te werken. 

 Kortom:

 • Geen uitbreiding aantal koopzondagen

 

Gezonde agrarische sector

Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders.

 Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving.

 Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector. De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op het in stand houden van hun agrarische functie. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.

 Landbouwondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap. Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer.

Kortom:

 • Een toekomstbestendige agrarische sector
 • Ruimhartige mogelijkheden voor nevenactiviteiten
 • Stimuleren duurzaamheid, dierenwelzijn, landschaps- en weidevogelbeheer

 

terug naar inhoudsopgave

 

 

Hoofdstuk 8: Energie, klimaat en milieu

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht en bodem, overmatige bomenkap en het gebruik van fossiele brandstoffen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid. Hier in Groningen weten we daar alles van. De ChristenUnie zet landelijk in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Er is geen tijd te verliezen.

 Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken. Wij kiezen voor de bescherming van waardevolle natuur en een verantwoorde omgang met ruimte en landschap in Nederland.

 

Energieke gemeente -  afscheid van gas

 We kennen hier de pijn van de aardgaswinning, de ChristenUnie wil afbouw van deze winning. De aansluitplicht van woningen aan het gasnet is inmiddels opgeheven. Daarom vinden we dat de nieuw te bouwen huizen in Appingedam nu al aardgasvrij opgeleverd moeten worden, beter nog: energieneutraal, want wettelijk moet vanaf 2021 alle nieuwbouw energieneutraal zijn.

 Het spreekt vanzelf dat binnen het versterkingsprogramma van de Nationaal Coördinator Groningen deze verduurzaming van de woningen en andere gebouwen een belangrijk onderdeel zijn. Nieuwbouw aardgasvrij en energieneutraal: zonnepanelen, warmtepomp, nul-op-de-meter, isolatie, windenergie zijn daarbij allemaal opties. Duurzaamheid moet ook een vast onderdeel in het gemeentelijk beleid zijn.

 De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. De ChristenUnie streeft naar aardgasvrij leven in 2040. Dat betekent nogal wat voor huiseigenaren, zij moeten dan ook goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden in Appingedam. De Stadscoöperatie Eendracht Duurzaam kan hier een partij in zijn, met een netwerk naar andere initiatieven. De gemeente steunt nieuwe initiatieven hierrond.

 We zien al veel zonnepanelen op de Damster daken, maar het kunnen er nog meer zijn: de nog lege daken van grote panden zoals zwembad Dubbelslag, de bibliotheek en de nieuwe scholencampus etc. mogen wat ons betreft benut worden. Ook de daken van woningen kunnen in coöperatief verband goed meedoen. Nieuw te bouwen huizen zouden standaard  van een zonnedak moeten worden voorzien, dit moet onderdeel van het ontwerp zijn, zodat de zonnedaken geen allegaartje worden.

 Kortom:

 • Nieuw te bouwen woningen en gebouwen gasvrij en energieneutraal opleveren
 • Dit moet ook binnen het versterkingsprogramma van de NCG gelden
 • Goede en tijdige informatie aan huiseigenaren over aardgasvrij wonen
 • Lege daken maatschappelijk vastgoed benutten voor zonnepanelen

 

 Afvalinzameling

 Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. Het systeem dat Appingedam kent, namelijk het achteraf scheiden van het restafval, maakt dit hergebruik mogelijk. Het maakt ook dat wij het niet nodig vinden dit systeem te veranderen in een weegsysteem, waarbij de inwoner per kilo betaalt (diftarsysteem). Het milieu wint er niet bij, de achterafscheiding is zeer effectief en nadelen van zwerfafval en ander misbruik zijn groot. Met voorzieningen als HergebruikPlus, het brengstation grofvuil in Delfzijl en depot voor klein chemisch afval aan de Dijkhuizenweg en de chemokar, de kledingcontainers en glasbakken is de afvalinzameling in Appingedam goed geregeld.

 De kledinginzameling is goed voorzien, via de containers van Hergeruik Plus en Sympany en de huis-aan-huis-inzamelingsacties. Bij veel inwoners is onbekend dat via de containers van Hergebruik ook kapotte, onverkoopbare kleding en textiel (vodden) ingeleverd kan worden. Dit belandt nu bij het restafval, inlevering via Hergebruik kan jaarlijks vele kilo’s restafval schelen.

 We zien dat inwoners betrokken zijn bij het schoonhouden van onze stad en het opruimen van zwerfafval. Een mooi initiatief is de deelname aan ‘Nederland Schoon’, georganiseerd vanuit de werkgroep duurzaamheid van de Protestantse Gemeente Appingedam.

 Toch houdt ook de gemeente zelf een taak bij het schoonhouden van Appingedam en het centrum. Kerkgangers mogen op zondagmorgen een schoon Kerkplein verwachten. Positief zijn de fleurige bloembakken in het centrum, waar we elke zomer van genieten.

Appingedam heeft speciale hondenuitlaatvelden nodig en plekken waar honden vrij kunnen lopen, naast duidelijke plekken waar hondenpoep niet gewenst is. We zien groei van het aantal hondenbezitters dat zakjes meeneemt om de uitwerpselen van hun hond op te ruimen, maar stimuleren blijft nodig.

 Kortom:

 • Geen diftar-afvalinzameling
 • Gebruikte maar onverkoopbare kleding inleveren via containers Hergebruik Plus
 • Appingedam schoon met hulp inwoners
 • Meer hondenuitlaatvelden en duidelijke hondenpoepvrije velden

 

Groene gemeente

 Groen in de wijken draagt bij aan een prettige leefomgeving en heeft een belangrijke recreatie- en ontmoetingsfunctie. Groen in de wijken is ook noodzakelijk voor de afvoer van regenwater, dat bij heftig weer niet alleen via riolering afgevoerd kan worden. Daarom zijn ook groene Het onderhoud van openbaar groen is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Onze begraafplaatsen moeten goed en respectvol onderhouden worden, ook als het extra inspanning vraagt.

 Met name in het groeizame voorjaar is hulp van de inwoners bij het groenonderhoud geen luxe. Onkruidbestrijding is een probleem geworden nu bepaalde bestrijdingsmiddelen verboden zijn. We zien het allemaal en horen de klachten. Als bewoners helpen wordt de wijk leuker: het versterkt de sociale samenhang. De ChristenUnie roept daarom mensen op zelf rond hun huis plekken tussendoor te onderhouden. Maar ook woningcorporaties kunnen hun huurders aanspreken op groenonderhoud in tuin en pad, als onderdeel van leefbaarheid voor de hele buurt.

 Om te weten waar ons eten vandaan komt is een goede verbinding tussen stad en platteland van belang. We zien dit ontstaan in de Stadstuin met z’n bloemen- en moestuinen. Door open dagen en bezoek van scholen etc. wordt voor jong en oud zichtbaar hoe leuk en zinvol (moes)tuinen zijn.

 Kortom:

 • Groene tuinen voor goede regenwaterafvoer
 • Respectvol onderhoud begrraafplaatsen
 • Inwoners helpen (kleinschalig) mee bij groenonderhoud in de wijk
 • Trots op de Stadstuin

 

terug naar inhoudsopgave

 

  

Hoofdstuk 9: Wonen en ruimte

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

 Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duur betaalde woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert, zodat starters een steuntje in de rug krijgen, er voldoende passende huurwoningen zijn en er ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

 

Wonen en versterken

 Het woonbeleid van de gemeente Appingedam en de regio is neergelegd in het Woon- en Leefbaarheidsplan. Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente en woningcorporaties zetten in op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter) en bij nieuwbouw op gasloze woningen. De versterkingsopgave wordt door woningcorporaties aangegrepen om woningen duurzaam, levensloopbestendig en ingeval van nieuwbouw gasvrij te maken.

 Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.

 Appingedam biedt starters de mogelijkheid gebruik te maken van de starterslening. Dit is een goed instrument om (door)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt.

 Bereikbare voorzieningen houden krimpregio’s leefbaar. Voor het wonen in Appingedam is het belangrijk dat het voorzieningenniveau op peil is (zorg - ook tandzorg -, onderwijs, cultuur) en dat de infrastructuur goed is, waaronder we ook openbaar vervoer en snel internet verstaan.

 Kortom:

 • Duurzame en levensloopbestendige woningen
 • Blijverslening voor aanpassen woning tot levensloopbestendig
 • Starterslening blijven aanbieden
 • Goed voorzieningenniveau en infrastructuur

 

 Ruimte

 De energietransitie gaat een grote impact hebben op onze ruimtelijke inrichting. In het duurzame tijdperk gaan we allemaal wat merken van energieopwekking. Inrichting van de ruimte moet aansluiten bij het eigen karakter van landschappen, dorpen en steden. Zo vinden wij hoge windmolens in Appingedam niet passend, maar kleine molens (tot 15 meter) zijn zeer welkom.

 De ruimte is van ons allemaal, het is dan ook belangrijk dat ruimtelijke beslissingen zo lokaal mogelijk worden genomen. De gemeente heeft hierin een duidelijke regierol, met veel aandacht voor participatie van burgers, bedrijven en belangenorganisaties. Het gaat ten slotte om de kwaliteit van de directe leefomgeving. Door middel van een (beeld)kwaliteitsplan kunnen we in Appingedam samen met onze inwoners afspraken maken over de openbare ruimte.

 De gemeente anticipeert op de invoering van de nieuwe Omgevingswet door het bestuurlijk ambitieniveau te bepalen en te investeren in scholing van ambtenaren en raadsleden.

 De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Het wegwerken van de onderhoudsachterstand heeft prioriteit. De gemeente kan ruimte geven aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden, maar blijft eindverantwoordelijk voor het onderhoud vanwege de veiligheid van de inwoners.

 Kortom:

 • Ruimtelijke consequenties energietransitie
 • Betrek inwoners bij ruimtelijke ordening
 • Goede invoering nieuwe Omgevingswet
 • Wegwerken onderhoudsachterstanden
 • Mogelijkheden voor eigen beheer door inwoners

 

 Natuur

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

 Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen. De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden. De Kartonbaan is een aanwinst. Wel moet de aansluiting met Oling/Olingerbos nog gerealiseerd worden, zodat de fiets- en wandelroute één aaneensluitende uitnodigende groene zone is.

  Door de overdracht van het park rond Ekenstein aan Het Groninger Landschap blijft dit prachtige park in Appingedam in goed onderhoud en voor publiek toegankelijk. Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties geeft mogelijkheden.

 Kortom:

 • Bescherm de natuur
 • Toegankelijke en beleefbare natuur met goede wandelpaden en -routes
 • Samenwerking relevante organisaties

 

terug naar inhoudsopgave

 

Hoofdstuk 10: Mobiliteit

 

Waar staat de ChristenUnie voor?

 De ChristenUnie vindt het van grote waarde dat burgers zo lang en goed mogelijk mobiel zijn, zodat zij economische, sociale en culturele activiteiten kunnen bezoeken. Mobiliteit draagt bij aan levenslust en kan sociaal isolement voorkomen. Mobiliteit brengt mensen bij elkaar.

 

Op de fiets en te voet

 Vervoer met fiets of lopend is duurzaam en gezond en moet daarom aantrekkelijk zijn. Er zijn goede fietspaden en fietsroutes aangelegd in de omgeving en we zijn blij dat de provincie verder wil investeren in fietsverkeer in Groningen.

 We vragen speciale aandacht voor de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers. Kinderen en jongeren moeten veilig naar school kunnen en kunnen spelen in de wijk. Verkeerslessen op de basisschool blijven belangrijk. Ouderen en mindervaliden moeten zo lang mogelijk mobiel blijven en zich veilig voelen in het verkeer. Appingedam moet een toegankelijke stad zijn voor invaliden, met voor hen goed begaanbare wegen, openbaar vervoer en toegankelijke gebouwen.

 Het verkeer op de fietspaden is veranderd met de komst van e-bikes en scootmobielen. Trainingen voor gebruikers van deze vervoermiddelen zal hun eigen veiligheid en die van anderen goed doen. Ook automobilisten onderschatten nog wel de snelheid van het fietsverkeer.

 Voor de veiligheid van weggebruikers is onderhoud van wegen, gladheidsbestrijding en verwijderen van onkruid essentieel.

 Kortom:

 • Fiets- en voetverkeer belangrijk vanwege duurzaamheid en gezondheid
 • Verkeerslessen op school blijven belangrijk
 • Appingedam goed toegankelijk voor mindervaliden
 • Cursussen e-bikes en scootmobielen

 

 Auto- en vrachtverkeer, knelpunten

 De verdubbeling van de N33 zal onze bereikbaarheid vergroten en de verbinding met het nieuwe Ziekenhuis, met Duitsland en Assen veiliger en sneller maken. We denken aan een verdubbeling tot aan Fivelpoort want we willen dat het verkeer verspreid over de Eelwerderbrug en de Woldbrug, Appingedam binnenkomt, om de verkeersdruk op de Farmsumerweg niet nog hoger te maken.

Inmiddels geldt er gelukkig een snelheidsbeperking op de N33 bij de aansluiting vanaf Fivelpoort. De ChristenUnie heeft er meermalen op aangedrongen dit bij de provincie kenbaar te maken. Het punt is nu aanzienlijk veiliger.

 Het zwaar verkeer in Appingedam en de wijken neemt toe door de vele bouwactiviteiten in het kader van het versterkingsprogramma. We zien erop toe dat er alles aan gedaan wordt de werkzaamheden verkeersveilig te laten verlopen en dat de overlast voor inwoners binnen de perken blijft.

 We blijven pleiten voor een autoluw centrum met zo weinig mogelijk zwaar verkeer. Voor bussen met toeristen kunnen prima parkeerplekken gemaakt worden op het terrein aan het Overdiep/Olingermeeden, vlakbij het centrum.

 Met de komst van de scholencampus aan de Pastorieweg zullen de verkeersstromen daar behoorlijk toenemen. We letten op de aanpassing van de wegen daar voor goede verkeersveiligheid.

 Parkeren in de wijken blijft een aandachtspunt, waaronder ook het parkeren rond de brede scholen. Met name in Oling blijft dit een probleem wat niet enkel met verkeersmaatregelen op te lossen is maar meer met verkeersveiliger gedrag.

 De nieuwe Tjamsweersterbrug is er nog steeds niet, we rekenen erop dat deze er binnen twee jaar gaat komen. De huidige situatie is onacceptabel en gevaarlijk.

Kortom:

 • Verdubbeling N33 tot aan Fivelpoort
 • Veilig bouwverkeer en zwaar vervoer, met zo min mogelijk overlast
 • Centrum moet autoluw blijven
 • Goede verkeersveiligheid rond nieuwe scholencampus
 • Aandacht voor parkeren en wijken en rond brede scholen
 • Snelle realisatie nieuwe Tjamsweersterbrug

 

Openbaar vervoer

 Het Openbaar Vervoer is een belangrijk alternatief voor de auto, goed voor het milieu en maakt vervoer en verplaatsing voor iedereen mogelijk. De gemeente is niet direct verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, zij heeft wel mogelijkheden om invloed uit te oefenen en zal die ook moeten benutten.  

 We hebben nog niet helemaal helder hoe het vervoer naar het nieuwe ziekenhuis geregeld wordt en pleiten voor een goede en snelle busverbinding (of verwijzingen naar ziekenhuizen in de stad Groningen). We willen dat het vervoer naar het ziekenhuis binnen de WMO-regio wordt gebracht, zodat het bezoeken van patiënten met de WMO-regiotaxi mogelijk is.

 Het reizen met het Openbaar Vervoer is best ingewikkeld. Het OV moet dan ook als basisvoorziening goed geregeld zijn, duidelijk, met zo min mogelijk obstakels voor nieuwe gebruikers. Veel mensen vinden zelf de weg maar gelukkig zijn er ook OV-ambassadeurs, die mensen persoonlijk helpen bij hun OV-reis. Zij kunnen daarnaast de aanbodkant helpen: een OV-ambassadeur kan in direct contact met het OV-bureau van de provincie staan en knelpunten voor inwoners overbrengen.

 Kortom:

 • Gemeente benut haar invloed bij de openbaar-vervoerbedrijven
 • Goede verbinding met het nieuwe ziekenhuis, binnen de WMO-regio
 • OV-ambassadeurs helpen reizigers en het OV vooruit

 

terug naar inhoudsopgave

Ten slotte

 

Geef geloof een stem

 Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Appingedam.

 De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt. (Micha 6:8)

 De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

 

Van christenen voor alle mensen

 De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Appingedam. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

terug naar boven