Verkiezings Programma

Verkiezingsprogramma 2010 – 2014

ChristenUnie - nieuw in Appingedam


U treft het!

Voor het eerst is het voor u als inwoner van Appingedam mogelijk om bij de gemeenteraadsverkiezingen ChristenUnie te stemmen! De ChristenUnie staat klaar om christelijk-sociale politiek in te brengen in de gemeenteraad. Maak hier kennis met de partij en haar programma.

Wie zijn wij?
De ChristenUnie is een christelijke partij. En hebben de bijbel als uitgangspunt. Onze politiek is christelijk-sociaal omdat vanuit het christelijk perspectief de zorg voor elkaar en de schepping sterk de aandacht krijgt.

Wat is onze stijl?
Onze benadering zal positief-opbouwend zijn. Om zinvol bij te dragen zullen we positief en genuanceerd meedenken. Waar nodig zullen we zeker kritisch zijn en een tegengeluid laten horen. Niet het ‘alles-moet-anders’ drijft ons, maar we willen onze standpunten en argumenten inbrengen in het beleid van onze gemeente.

Waarom meedoen in de raad?
Meer dan 400 Damsters gaven bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2007 hun stem aan de ChristenUnie. Een flink aantal. Tijd om ook lokaal aan de weg te timmeren. Met de ChristenUnie in de raad weerspiegelt deze beter de diversiteit van de bevolking. Voor alle inwoners is er 3 maart méér te kiezen!

Wat voegt de ChristenUnie toe in Appingedam?
De liefde voor God en voor mensen staat centraal. Als partij zijn we hierop aanspreekbaar. In welke tijden en omstandigheden we ook leven, Gods woorden geven steeds de richting aan en laten zich vertalen in concrete politieke punten. Daarom zetten we sterk in op zorg voor elkaar en sociale samenhang. Menselijke verbanden als gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties/verenigingen zijn de basis van de samenleving. Niemand leeft voor zichzelf en niemand mag aan zijn lot worden overgelaten.

Ons programma is voor iedereen!
Ons programma is breed. We denken mee over de kansen, problemen en ontwikkelingen in Appingedam en willen er zijn voor de hele stad en al haar inwoners.
In dit verkiezingsprogramma kunt u meer in detail lezen waar we voor staan en waar we naar streven..

We zien uit naar de komende verkiezingstijd en rekenen op uw steun!


1 Dienstbare overheid: 
- Bestuur & burgers 
-
Veiligheid
-
Financiën

2 Bloeiende samenleving: 
- Jeugd, gezin en onderwijs
-
Zorg, welzijn en sociale zaken
-
Sociale samenhang: wijken en voorzieningen

3 Duurzame leefomgeving:
- Ruimtelijke ordening en wonen

-
Natuur, milieu en klimaat 
-
Mobiliteit
- Economie

Terug naar boven


1 DIENSTBARE OVERHEID

Bestuur & burgers

1 Toegankelijke overheid

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeentelijke organisatie goed en duidelijk bereikbaar is, in eerste instantie via één balie. Via het digitaal loket kunnen inwoners vanuit huis en op elk gewenst tijdstip op het stadskantoor terecht. Omdat niet iedereen heeft leren omgaan met computers, hechten we eraan dat persoonlijk contact altijd mogelijk blijft. Daarbij moet er goed om de privacy van bezoekers gedacht worden. Niet alles leent zich voor bespreking aan een publieksbalie.

De ChristenUnie vindt dat begrijpelijk communiceren vanzelfsprekend moet zijn. Persoonlijke - (telefonisch/schriftelijk) en openbare informatie (via Eemslander, de gemeentesite of speciale gemeentelijke uitgaven) moet zo min mogelijk misverstanden oproepen. Begrijpelijk communiceren heeft naar onze mening voortdurend aandacht nodig. Bestuurlijke informatie kan door een juiste vorm, het juiste taalgebruik en met gebruik van de juiste media een groter publiek bereiken en de betrokkenheid vergroten. Dit alles draagt bij aan een toegankelijke, transparante en klantgerichte overheid.

Kortom:

 • goede toegang tot diensten en informatie, ook digitaal
 • persoonlijk contact moet altijd mogelijk blijven
 • aandacht voor privacy bezoekers
 • gebruikersvriendelijke gemeentelijke communicatie

 

2 Samenwerking met burgers

De ChristenUnie is blij dat de inspraakmogelijkheden voor inwoners de laatste jaren zijn toegenomen. Er zijn regelmatig wijkbezoeken en -avonden rond projecten. Burgers kunnen hier vroegtijdig en op een laagdrempelige manier invulling geven aan hun betrokkenheid.

We vinden het belangrijk dat ieder zijn mening en ideeën kan inbrengen en dat ernaar geluisterd wordt. We vragen aandacht voor een goede terugkoppeling. Burgers willen graag weten wat er met hun opmerkingen is gedaan. Het is nu eenmaal niet ‘U vraagt, wij draaien’. De gemeente heeft een duidelijke eigen verantwoordelijkheid voor het algemeen belang en voor publieke gerechtigheid.

Bij de ontwikkeling of de evaluatie van beleid hechten we eraan dat alle betrokken organisaties, zoals bedrijven, scholen, kerken etc., tijdig ingeschakeld worden. Er is vaak een grote betrokkenheid en veel kennis voorhanden. Zeker raden met een wettelijke status, (waaronder de WMO-Adviesraad en de Adviesraad Gehandicapten Appingedam) moeten in een vroeg stadium betrokken worden om hun taak goed uit te kunnen voeren.

De Jongerenraad kan vooral een rol vervullen op de terreinen wonen, recreatie en jeugd & gezin.

De ChristenUnie-fractie wil ook zelf graag beschikbaar zijn voor overleg. De fractie is goed benaderbaar en staat open voor gesprek.

Kortom:

 • laagdrempelige inspraakmogelijkheden
 • goede terugkoppeling na inspraak
 • inschakeling alle relevante organisaties bij ontwikkeling beleid

 

3 Onderling respect

Betrokkenheid van inwoners uit zich niet alleen in het meedenken met beleid. We ondersteunen de landelijke aandacht voor burgerschap. De ChristenUnie wil nadenken over hoe we ons allemaal op een positieve manier in kunnen zetten voor de samenleving, vanuit de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben voor onszelf, onze omgeving en de schepping. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen.

Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn. Als we elkaar de ruimte geven en elkaar respecteren, kan diversiteit de gemeenschap versterken. We willen ons inzetten voor vrijheid van godsdienst en levensovertuiging.
Zo moet bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand het recht hebben om op grond van gewetensbezwaren het sluiten van een homohuwelijk te weigeren.

Kortom:

 • gezamenlijk nadenken over burgerschap
 • respect voor religieuze en culturele verschillen

 

4 Samenwerking DEAL

Vanuit de landelijke overheid worden steeds meer taken overgedragen aan de gemeenten. Op terreinen van zorg, welzijn, werk en bijstand heeft de gemeente nu meer zeggenschap, maar ook meer verantwoordelijkheid. Om  als gemeenten deze taken effectief en efficiënt uit te kunnen voeren, is er een samenwerkingsverband met de gemeenten Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum (DEAL).

Met het Bestuursakkoord Eemsdelta is de samenwerking rond economie, wonen & voorzieningen en klimaat bekrachtigd, met daarbij versterking van de organisatorische samenwerking. Dit akkoord ondersteunt de ChristenUnie van harte en dit moet volgens ons voortvarend aangepakt en voortgezet worden. We zien de winst niet enkel op het financiële vlak maar vooral in behoud en toename van kwaliteit, kennis en kunde. Dit alles vraagt onderling vertrouwen, maar is beslist noodzakelijk, gezien de uitdagingen waar de regio voor staat.

We waarderen de kleinschaligheid van Appingedam. De korte lijnen in contacten van bestuur en organisatie met inwoners geven samenhang en betrokkenheid. Uit het bestuurskrachtonderzoek van 2008 blijkt dat Appingedam juist hierin sterk is. Dit moeten we bewaken. We zijn ons bewust van de kwetsbaarheid en zien in dat herindeling  onontkoombaar kan blijken. Dit heeft echter niet onze voorkeur, ook omdat het voor gemeentelijke organisaties vaak langdurig negatieve effecten heeft.

Kortom:

 • voortvarende uitvoering van het Bestuursakkoord Eemsdelta (samenwerking DEAL-gemeenten)
 • behoud korte lijnen tussen bestuur en burgers

 

Veiligheid

1 Kleine en grote criminaliteit

Kerntaak van de overheid is zorgen voor de veiligheid van haar inwoners, en hen beschermen tegen criminaliteit, misdrijven en bedreiging. De ChristenUnie wil goed en actueel integraal veiligheidsbeleid, opgesteld in samenwerking met niet alleen politie en justitie, maar ook jeugdzorg, onderwijs en maatschappelijke organisaties, als partners in preventie. Omdat Appingedam en Delfzijl samen één stedelijk gebied vormen, moet op dit terrein goed samengewerkt worden met de gemeente Delfzijl.

Iedereen kan bijdragen aan veiligheid in de wijk, op straat en in huis. Het is belangrijk overlastgevend en crimineel gedrag steeds te melden bij de politie. Maar het begint met respect voor elkaar en ieders eigendommen, en het elkaar durven aanspreken op ongewenst gedrag. Ook dat valt onder goed burgerschap.
Voor slachtoffers en nabestaanden moet goede zorg zijn.

Veiligheid wordt bevorderd door ruimtelijke inrichting. Overzicht, openheid en verlichting maken positieve sociale controle mogelijk. Burgers werken mee aan meer veiligheid door onveilige plekken door te geven aan de gemeente, zodat aanpassingen aangebracht kunnen worden.

Kortom:

 • actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid
 • burgers melden onveiligheid, overlast en criminaliteit
 • veilige ruimtelijke inrichting

 

2 Crisismanagement/Rampen

Appingedam moet voorbereid zijn op calamiteiten en rampen. Risicofactoren in het gebied zijn met name de chemische industrie, transport en het water. Het voorkomen van zware ongevallen, grote luchtverontreiniging en overstroming moet een voortdurende zorg zijn. Er moet goede voorlichting zijn over de risico’s en hoe te handelen bij calamiteiten via o.a. de gemeentesite.

De Veiligheidsregio’s die per 1 januari 2010 ingegaan zijn, hebben een belangrijke taak in de preventie, voorbereiding op, bestrijding van en hulp bij grote rampen. Ook vanuit Appingedam moet dit nieuwe orgaan (Crisismanagement Groningen) goed gecontroleerd en geëvalueerd worden.

Het gemeentelijk rampenplan moet actueel zijn en goed en regelmatig geoefend worden. We zijn extra alert op het behoud van goede hulpverleningsdiensten: deze moeten dichtbij, goed toegerust en snel ter plekke zijn.

Kortom:

 • goede controle en evaluatie Veiligheidsregio/Crisismanagement Groningen
 • actueel rampenplan, goed geoefend
 • goede hulpverleningsdiensten dichtbij

 

3 Handhaving

Waar regels zijn, is ook controle nodig. De ChristenUnie vindt het allereerst essentieel dat de overheid zelf het goede voorbeeld geeft en zich aan de regels houdt.
Er moet goed overleg zijn tussen gemeente en politie over wat binnen de handhaving prioriteit heeft, en hoe de stadswacht hierbij ondersteunt.
We vinden dat de overheid duidelijk moet stellen wat wel/niet mag, maar wel met oog voor de onderliggende problemen. Inzet is dan ook het voorkomen van normoverschrijdend gedrag door investeren in contact: voorlichting, bruggen slaan, conflicten in een vroeg stadium herkennen en uitpraten etc. De wijkagent maakt deel uit van overlegstructuren als de ZorgAdviesTeams (ZAT) op scholen en het Centrum voor Jeugd & Gezin.

Voor de ChristenUnie kan er geen sprake zijn van het gedogen van drugs, coffeeshops, drankketen, (illegale) prostitutie en andere situaties die veiligheids- en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. We zien verslaving en prostitutie als aantasting van de persoonlijke waardigheid. De Opiumwet verbiedt exploitatie van coffeeshops. Wij zijn daarnaast tegen het verlenen van vergunningen aan prostitutiebedrijven en gokhallen in Appingedam. We zetten positief in op preventie en zorg.

Wanneer burgers vandalisme signaleren, hebben zij de verantwoordelijkheid (burgerschap!) om dit te melden. Om het inzicht in de kosten van vandalisme bij daders en hun omgeving te vergroten, willen we dat deze kosten gepubliceerd worden en verhaald worden op de daders.

Kortom:

 • regels moeten gehandhaafd
 • kosten vandalisme verhalen op daders, kosten publiceren
 • tegen vestiging prostitutiebedrijf en gokhal

 

Financiën

1 Financieel beheer

De ChristenUnie hecht zeer aan stabiel financieel beleid. Het gemeentebestuur heeft de plicht om als goed rentmeester jaarlijks te zorgen voor evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: een sluitende begroting is de norm. Structurele lasten moeten met structurele middelen worden gefinancierd. We zullen veel aandacht geven aan de lange termijnaspecten van de begroting, zoals goede planning van actuele onderhoudbudgetten en beheerplannen. Fondsen en voorzieningen moeten een duidelijk omschreven bestemming hebben, en steeds getoetst worden op relevantie. Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is belangrijk om eventuele tegenvallers op te vangen.

In het najaar van 2008 kwam de economie wereldwijd in zwaar weer. Banken bleken om te kunnen vallen. Omdat gemeenten met publieke middelen omgaan, moet het treasury-statuut goed op orde zijn. Spaargelden en beleggingen moeten duidelijk zichtbaar en solide uitgezet worden.

Kortom:

 • betrouwbare financiën, aandacht voor duurzaamheid financiën (lange termijn)
 • duidelijk omschreven doel van fondsen, voorzieningen en bestemmingen
 • duidelijk zichtbaar en solide omgaan met spaargeld en beleggingen

 

2 Krimpgemeente

Krimp van de bevolking geeft daling van de rijksuitkering en daling van inkomsten uit gemeentelijke heffingen en belasting. Bij de landelijke overheid heeft de krimp van onze regio nu goede aandacht, waarbij de financiering van krimpgemeenten een belangrijk onderwerp is. De DEAL-gemeenten moeten daarom proactief, met goed onderbouwde actieplannen en programma’s, stevig bij het rijk in beeld blijven.

Krimp van de bevolking vergroot de druk op de voorzieningen, met minder mensen zijn deze minder snel rendabel. Samenwerking met andere gemeenten maakt dat kosten minder hard stijgen, maar stopt die stijging niet. Prioriteit moet zijn dat de financiën op orde zijn. Maar talenten - in de vorm van kansen - moeten niet in de grond gestopt worden. Daarom moeten eigen - en regionale ambities benoemd blijven, ondanks een krappe begroting. De regio is in ontwikkeling en we willen een gemeente zijn met visie op de regio en oog voor kansen.

Kortom:

 • als regio landelijk stevig in beeld blijven vanwege financiering krimpgemeenten
 • inspelen op ontwikkeling van de regio, kansen benutten (ontwikkelgemeente)

 

3 Financiële verantwoording

Bij de besteding vanpublieke middelen is het de dure plicht van het gemeentebestuur om duidelijk te maken waaraan ze haar geld uitgeeft en hoe dit bijdraagt aan de bloei van de gemeente, zeker in economisch moeilijker tijden. Met geld van de burger ga je voorzichtig om.

Raad en college moeten blijvend streven naar verhoging van de informatiewaarde van de begroting, jaarrekening/jaarverslag en kadernota, met oog voor de leesbaarheid om zo de informatie voor een groter publiek duidelijk te laten zijn.

We beseffen dat niet alles zich in cijfers uit laat drukken. Maar waar dit wel mogelijk en verantwoord is, maken meetbare doelen en gemeten resultaten de effectiviteit van regelingen zichtbaar en afweging van kosten-baten mogelijk.
Het college doet jaarlijks verslag van de kostendekkendheid van de verschillende heffingen.

De lasten voor de burger moeten redelijk zijn, in verhouding tot de prestatie en vergelijkbaar met gemeenten rondom. De tarieven van de OZB en andere belastingen (behalve die welke  kostendekkend moeten zijn) mogen geen sluitpost van de begroting vormen waarmee naar believen tekorten kunnen worden gedekt. De jaarlijkse aanpassing moet plaatsvinden op basis van heldere beslisregels, zoals bijvoorbeeld alleen een trendmatige verhoging.

Kortom:

 • goed leesbare jaarstukken
 • waar mogelijk meetbare doelen en  meetbare resultaten
 • verslag kostendekkendheid heffingen
 • alleen trendmatige verhoging belastingen

 

4 Subsidiëring

Financiële ondersteuning van maatschappelijke activiteiten is een hulpmiddel om de samenleving tot bloei te laten komen. De ChristenUnie staat dan ook positief tegenover het subsidiëren van bijvoorbeeld sportverenigingen, culturele activiteiten en voorzieningen. Toch moet gezien de financiële positie van de gemeente veel aandacht gaan naar het bevorderen van zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van verenigingen en activiteiten. Ook is onderzoek nodig naar mogelijkheden tot bijvoorbeeld privatisering of het omzetten naar een stichting.

Bij subsidieverlening moet duidelijk zijn wat de bedoeling is van de gemeentelijke financiële ondersteuning en welke effecten van de subsidie verwacht worden. Het moet gaan om voor iedereen toegankelijke activiteiten en het gebruik moet verantwoord worden. Verenigingen met levensbeschouwelijke grondslag krijgen hierin dezelfde behandeling als ‘neutrale’ verenigingen.

Kortom:

 • onder voorwaarden ondersteuning van culturele en sportvoorzieningen en activiteiten
 • bevorderen van zelfwerkzaamheid verenigingen en activiteiten
 • jaarlijks kijken naar mogelijkheden tot privatisering

Terug naar boven


2 BLOEIENDE SAMENLEVING

Jeugd, gezin en onderwijs

1 Gezinsbeleid

De ChristenUnie vindt gezinnen belangrijk. Hier worden  waarden, normen, gezond gedrag en een gezonde levensstijl aangeleerd  en wordt de basis gelegd voor het verdere leven. We vinden dat het gezin de eerste schakel is in de keten van opgroeien, en dat moet zo blijven. De overheid moet wel, waar dat nodig is, zo vroeg mogelijk ondersteunend zijn. Met de term ‘gezinnen’ bedoelen we al die samenlevingsvormen waarbinnen kinderen opgroeien.

Jeugdbeleid begint voor ons als vanzelfsprekend met gezinsbeleid. Gezinsbeleid moet dan ook in Appingedam een duidelijke plek krijgen binnen het jeugdbeleid, met onderwerpen als onderwijs, gezondheidszorg, leefbaarheid en werkgelegenheid (arbeid & zorg). Bij elk beleid moet duidelijk zijn wat de gevolgen zijn voor gezinnen. Wil Appingedam voor gezinnen een aantrekkelijke gemeente blijven, dan zal het moeten investeren in gezinnen. Appingedam gezinsproof!

Binnen gezinsbeleid hebben we enkele speerpunten:

 • Goede zorgnetwerken en goede onderlinge samenhang, die gezinnen ondersteunen in de opvoedende - en zorgende taak (zie onder 3. CJG).
 • Prettige, gezinsvriendelijke woonwijken en goede voorzieningen houden Appingedam aantrekkelijk voor gezinnen.
 • Bij scholen moet ruimte zijn voor zogenaamde ‘kwekplekken’, waar ouders elkaar kunnen spreken.
 • Binnen het arbeidsmarktbeleid moeten werkgevers gestimuleerd worden tot het faciliteren van schooltijdbanen, welke het combineren van zorg en werk voor werknemers mogelijk maken. De gemeente moet hier ook zelf binnen haar organisatie de mogelijkheid toe geven.
 • In navolging van de debatten die in het hele land gehouden worden, zou ook Appingedam tot een opvoeddebat moeten komen, waarbij professionals en burgers met elkaar in gesprek gaan.

Kortom:

 • veel aandacht voor gezinsbeleid binnen en buiten het jeugdbeleid
 • het gezin blijft de eerste schakel in de opvoedketen
 • gezinsvriendelijke wijken, goede voorzieningen
 • promoten schooltijdbanen onder werkgevers, gemeente heeft voorbeeldrol
 • kwekplekken op scholen
 • opvoedondersteuning, opvoeddebat

 

2 Jeugd en jongeren

De jeugd van Appingedam moet de ruimte en mogelijkheden hebben tot activiteit, ontwikkeling en contact. Het aantal kinderen en jongeren neemt af. Om voorzieningen in stand te houden is de ChristenUnie een groot voorstander van een goede samenwerking binnen de regio en tussen al de verschillende voorzieningen en verenigingen. Er kan dan beter ingespeeld worden op behoeften en trends om met bij-de-tijdse sport-, onderwijs-, cultuur- en zorgvoorzieningen een breed en uitdagend aanbod te blijven bieden. Voor jonge kinderen moeten dergelijke voorzieningen dichtbij (ter plaatse) gesitueerd zijn, voor jongeren mag het op beperkte afstand.
Wijkplannen moeten steeds aangepast worden aan de bevolkingssamenstelling in de wijk. Voor kinderen, tieners en jongeren moet een op hun leeftijd afgestemde mogelijkheid aanwezig zijn om te spelen, te sporten en elkaar te ontmoeten. We juichen de combinatie sport-hangplek toe.

Punten binnen het jeugdbeleid komen verder in dit programma aan de orde. We noemen ze hier kort:

 • Gezondheidszorg: stimuleren bewegen, bevorderen sportdeelname, sportieve hangplekken in de wijk
 • Wonen: betaalbare huurappartementen voor jongeren op centrumlokatie
 • Werkgelegenheid: verder verbeteren van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Kortom:

 • behouden breed aanbod aan jeugdvoorzieningen
 • wijken met op leeftijd afgestemde speel- en sportmogelijkheden
 • oog voor jongeren en hun gezondheid, huisvesting en werkgelegenheid

 

3 Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Het CJG gaat ouders en kinderen ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Zij mogen met kleine en grote opvoedvragen binnenlopen en er zich welkom voelen. Het CJG brengt alle mogelijke organisaties op het gebied van zorg aan de jeugd bij elkaar. Zo wordt gezorgd voor een sluitende zorglijn voor jeugd van 0 – 23 jaar en voor meer duidelijkheid aan de hulpvrager (‘één gezin, één plan’).

Met het CJG heeft onze gemeente op papier een goed begin gemaakt, gezamenlijk met de gemeenten Delfzijl en Loppersum.  In 2011 zal ook in Appingedam een inlooppunt zichtbaar en toegankelijk aanwezig zijn. We vinden een centrale ligging belangrijk, daarom heeft het Overdiep-Zorgcentrum onze voorkeur.

Wij zien graag dat de plannen zoals ze nu verwoord zijn voor Appingedam, ook in praktijk gebracht, goed geëvalueerd en waar nodig bijgesteld worden.
We hebben daarnaast enkele aanvullingen:

 • Ook in Appingedam moet gewerkt worden met de Eigen Kracht-conferenties: uitgaande van de eigen kracht van het gezin wordt met het eigen sociale netwerk van o.a. gezin, familie, buren en vrienden naar een oplossing van de problemen gezocht. De provincie Groningen geeft op initiatief van de ChristenUnie daarvoor ruime co-financiering.
 • We vinden dat het CJG moet voorzien in (doorverwijzing naar) conflictbemiddeling: ondersteuning voor ouders die binnen hun relatie of na het beëindigen ervan, willen werken aan het hanteren van spanningen en conflicten, om schade bij hun kinderen te voorkomen.
 • We zien dat levensbeschouwelijke zaken sterk aan de orde komen binnen de zorg. Daarom willen we dat door het CJG doorverwezen wordt naar ook op dit punt bij het kind/gezin passende instellingen.
 • Omdat niet elk kind onderwijs volgt in de eigen regio is goede afstemming van de ZorgAdviesTeams op de diverse scholen en het CJG ter plaatse noodzakelijk.

Kortom:

 • centrale ligging van het CJG, bij voorkeur in het Zorgcentrum Overdiep
 • werken met de EigenKracht-conferenties
 • goede afstemming tussen ZorgAdviesTeams op scholen en het CJG
 • doorverwijzing naar conflictbemiddeling
 • ook samenwerking met en doorverwijzing naar levensbeschouwelijke instellingen

 

4 Onderwijs

Appingedam is een stad met een divers aanbod van basis- en voortgezet onderwijs. Besturen en de Inspectie van het Onderwijs bepalen en controleren de kwaliteit van dit onderwijs. De gemeente is verantwoordelijk voor de Voorschoolse Educatie in de peuterspeelzaal en de kinderopvang. Hiermee worden kinderen die door achterstanden rond taal en rekenen kwetsbaar zijn extra begeleid. Deze ondersteuning moet naar onze mening  stabiel en op de lange termijn gericht zijn. Daarom vinden we dat Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) één geheel moet zijn en willen we stimuleren dat alle scholen in Appingedam meedoen: de Voorschoolse Educatie die op de speelzaal en de kinderopvang is ingezet, moet op de basisschool voortgezet worden. Peuterspeelzaal/kinderopvang en de basisschool moeten hierin goed op elkaar aansluiten met goede overdracht van leerlingen.

Goede huisvesting is ook een pijler in de kwaliteit: we willen goed omgaan met de nieuwe gebouwen door duurzaam onderhoud ervan. 

Kortom:

 • vroegschoolse educatie op àlle basisscholen
 • goede overdracht tussen peuterspeelzaal/kinderopvang en basisschool voor stabiele VVE
 • duurzaam onderhoud huisvesting scholen

 

5 Identiteit onderwijs

Alle vormen van onderwijs liggen ons na aan het hart. We vinden het mooi dat Appingedam een breed scala aan onderwijsvormen in huis heeft, zodat ouders kunnen kiezen voor een bij hen en hun kinderen passende vorm. Ook dat is vrijheid van onderwijs.

Er moet dan ook ruimte blijven voor het bijzonder onderwijs om de eigen levensovertuiging en identiteit in te vullen, en hierin onderscheidend te zijn. We zijn daarom blij met de brede scholen, waarin de eigen identiteit goed uitgewerkt kan worden, en zijn niet voor samenwerkingsscholen. We zien tegelijk met zorg dat door de afname van het aantal jongeren met name het christelijk voortgezet onderwijs in de regio zwak staat.

De betrokkenheid van de ouders heeft speciale aandacht. Ouders dragen bij aan de kwaliteit en de identiteit van de scholen, en zijn bij kleiner wordende scholen nóg belangrijker als draagvlak.

Kortom:

 • behoud divers aanbod (Appingedam Onderwijsstad)
 • ruimte voor bijzonder onderwijs
 • stimuleren betrokkenheid van ouders

 

Zorg, welzijn en sociale zaken

 

1 Gezonde levensstijl

Met veel Damsters gaat het goed. Toch vinden we bewegen en gezonde voeding een thema van belang, gezien de vergrijzing en gezien het toenemend aantal mensen met overgewicht.  We willen bewegen en gezond recreëren bevorderen door een uitdagende leefomgeving, door goede, veilige, mooie fietsroutes en voetpaden, en door speelplaatsen die ook ouderen (de opa’s en oma’s) uitdagen tot inspanning. Het Huis voor de Sport draagt flink bij aan het stimuleren van bewegen onder hen die daarin een achterstand hebben. Voorlichting over voeding is blijvend noodzakelijk, om toenemend  overgewicht en toenemend gebruik van tabak, alcohol en drugs tegen te gaan.

We vinden een goede verslavingszorg belangrijk. Dit moet niet alleen alcohol-, drugs- en gokverslaving, maar ook internet/gameverslaving omvatten. Een verslaving komt nooit alleen. Een functionerend sociaal netwerk en goede samenwerking tussen zorgverleners (zorgnetwerk) verhoogt de kans op vroege signalering. De regels welke in Appingedam rond alcoholverkoop en drugshandel gelden, moeten goed gehandhaafd worden voor een preventief effect. De ChristenUnie is van mening dat ook softdrugs drugs zijn.

Kortom:

 • tot beweging uitdagende leefomgeving
 • voorlichting over voeding, gezonde levenstijl
 • goede verslavingszorg (ook wat betreft internet/gameverslaving) en preventie

 

2 Aanbod  zorgvoorzieningen

Appingedam heeft veel en goede zorgvoorzieningen voor jong en oud.  Dat willen we zo houden door blijvende gastvrijheid naar alle vormen van zorginstellingen en zorgaanbieders. Zorg is een onderdeel van ons handelsmerk en zorgt voor werkgelegenheid. Het maakt Appingedam een veilige plek om te wonen en te blijven wonen, ook bij het ouder worden. We zijn blij met de komst van een hospice naar Appingedam.

De aanwezigheid van de spoedeisende hulp in Delfzicht is echter onzeker. Afschaffing van de ‘kleine ziekenhuizen-toeslag’ en krimp van het voedingsgebied maken de kosten in verhouding hoog. De provinciale ChristenUnie heeft zich bij de Tweede Kamerfractie hard gemaakt voor het behoud van de kleine ziekenhuizen, en zal dat blijven doen.

Kortom:

 • gastvrijheid voor zorginstellingen
 • behoud spoedeisende hulp

 

3 Zorg voor kwetsbaren

Nu de werkloosheid toeneemt, maken meer mensen aanspraak op het minimabeleid, en staan de financiën extra onder druk. De ChristenUnie vindt een gezonde financiële situatie voor haar inwoners onderdeel van goede zorg. Goede basisnormen, armoedepreventie (lenen kost geld, schooluitval ook) en goed minima- en armoedebeleid zijn daar onderdeel van. De Volkskredietbank moet goede schuldhulpverlening bieden. Daarnaast ondersteunen wij ook vrijwillige organisaties die op dit veld actief zijn.

Steeds moet onder de doelgroep gestreefd worden naar een maximaal bereik van het beleid. Het traceren van stille armoede kan niet zonder inschakeling van kerken (diaconieën) en andere organisaties. We hebben respect voor het werk van de Voedselbank Delfzijl/Appingedam. Tegelijk is onze wens dat het armoedebeleid zo is, dat een Voedselbank op den duur overbodig wordt.

We zien dat de veranderingen in de AWBZ per 1 januari 2010 gevolgen hebben voor  ouderen, chronisch zieken en lichtgehandicapten. De gemeente moet ingesteld zijn op een toename van de aanspraak die gedaan wordt op de WMO (hulpmiddelen en huishoudelijke hulp). Voor een bepaalde groep ouderen vervalt de dagbesteding vanuit de AWBZ. De gemeente zal daarop met WMO-middelen moeten inspelen, door bijvoorbeeld een uitbreiding van het bestaande ASWA-ouderenwerk. Mantelzorg wordt nog belangrijker door het wegvallen van dergelijke rijksvoorzieningen, en verdient alle mogelijke ondersteuning.

Nu de gemeente verantwoordelijk is voor de WMO zien we graag dat de gemeente doet wat binnen haar mogelijkheden ligt om de indicering te verbeteren. Het telefonisch indiceren was ook voorheen gebruikelijk, maar werkt bij een deel van de doelgroep niet goed. De ChristenUnie vindt dat mantelzorgers bij de indicering betrokken moeten worden en dat naar mogelijkheden voor het brengen van huisbezoeken gezocht moet worden.

Kortom:

 • goed minimabeleid met maximaal bereik, tegengaan niet-gebruik minimaregelingen
 • speciale aandacht voor veranderingen AWBZ en uitbreiding ouderenwerk vanuit de WMO
 • betere indicering huishoudelijke hulp
 • gastvrijheid naar alle zorginstellingen

 

4 Op weg naar werk: behoud arbeidsfitheid

Werk is een belangrijk middel om de gaven waarmee God de mens gesierd heeft, te ontplooien en om inkomen te verwerven waarmee voorzien kan worden in de eigen levensbehoeften en in die van anderen. Het draagt bij aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en geeft (dag)ritme.

De werkloosheidscijfers stijgen helaas weer. Er sluiten fabrieken, waardoor werknemers op straat komen, die qua opleiding niet aansluiten op de vacatures die er zijn of komen. Het begeleiden van deze werknemers en andere uitkeringsgerechtigden naar de arbeidsmarkt is een opgave. Goede reïntegratie- en scholingstrajecten zijn noodzakelijk. We steunen de inzet op behoud of het weer opbouwen van de arbeidsfitheid. Scholing, leer-werkbanen of vrijwilligerswerk helpen bij het vinden van een baan. Activering en participatie heeft daadwerkelijk bijgedragen aan het welbevinden van langdurig werklozen.

Bij alleenstaande ouders van jonge kinderen staat niet te allen tijde de sollicitatieplicht voorop, maar voor een beter toekomstperspectief van deze groep ondersteunen wij de stimulering richting werk, opleiding of parttimewerk.

Kortom:

 • verkrijgen en behouden van arbeidsfitheid
 • werklozen inzetten bij vrijwilligerswerk
 • alleenstaande ouders met jonge kinderen stimuleren richting werk en/of opleiding, geen sollicitatieplicht

 

5 Vrijwilligerswerk

Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden zoals sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst. Door de vergrijzing en de vermaatschappelijking van de zorg zien we dat er op het gebied van zorg een steeds groter beroep gedaan wordt op vrijwilligers en mantelzorgers. De gemeente vernieuwt het vrijwilligersbeleid. De ChristenUnie ondersteunt de bezinning rond dit thema, waaruit actief, integraal en verantwoord vrijwilligersbeleid moet ontstaan. Wij vinden belangrijke onderdelen: de verschillende vormen van vrijwilligerswerk, de deelname van jong & oud en werkenden & niet-werkenden, en de uitingsvormen van waardering voor vrijwilligers (financieel en niet-financieel).

Om tegemoet te komen aan de toenemende behoefte aan vrijwilligers zal jong en oud bij het werk moeten worden betrokken. Ouders en ouderen kunnen zich inzetten in de opvoedondersteuning (van ouders voor ouders) welke van het CJG verwacht wordt.
Jongeren hebben veel in zich om een waardevolle actieve bijdrage te leveren: de ChristenUnie vindt de maatschappelijke stages een mooie ingang om jongeren ook daarna bij het vrijwilligerswerk te betrekken. Uitkeringsgerechtigden (WWB) die nog niet in het vrijwilligerswerk deelnemen, mogen verplicht worden zich in te zetten in de buurt, met behoud van uitkering en tegen een vrijwilligersvergoeding; dit tot behoud van arbeidsfitheid.
Goede ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers heeft continue aandacht.

Kortom:

 • actief, integraal en verantwoord vrijwilligersbeleid
 • jong en oud, werkenden en niet-werkenden betrekken bij het vrijwilligerswerk

 

Sociale samenhang: wijken en voorzieningen

 

1 Wijken

Sociale samenhang begint dichtbij huis, met contacten in de buurt en zorg voor de buurt. De wijkverenigingen leveren hieraan een georganiseerde bijdrage, met activiteiten die binding met elkaar in de wijk bevorderen.

De ChristenUnie is voor het door de gemeente ingezette wijkgericht werken. We willen dit zo spoedig mogelijk ook in de praktijk gerealiseerd zien. Bewoners en gemeente komen dichter bij elkaar door regelmatig contact van de wijkcoördinator met de gemeente en collegebezoek aan de wijken.
Ook het geven van kleine subsidies aan de wijken voor projecten ter stimulering van de onderlinge contacten of ter verbetering van de wijk, juichen wij toe.

Kortom:

 • bevorderen binding in wijk, en binding wijk - gemeentebestuur
 • voortzetten wijkgericht werken
 • kleine subsidies wijken

 

2 Deelname aan sport en cultuur

De ChristenUnie vindt sport belangrijk omdat het een gunstige invloed heeft op de gezondheid, integratie, gemeenschapszin e.d. We vinden sport en cultuur waardevol, vanwege de functie in de ontplooiing van talenten en uiting van emotie en creativiteit.
Buurtverenigingen, sportclubs en –kantines, toneel- en muziekverenigingen leveren een belangrijk aandeel aan de samenhang en de leefbaarheid. Jeugd en volwassenen worden aangemoedigd en uitgedaagd zelf actief en creatief bezig te zijn. We stimuleren de amateurkunst en de betrokkenheid en creativiteit van nieuwe culturen bij de bestaande activiteiten.

Voor deelname aan sport- en cultuurverenigingen moeten financiën voor kinderen geen drempel opwerpen. Het participatiefonds moet goed toegankelijk zijn en bekend zijn bij ouders èn verenigingen. 

We vinden dat voor de inwoners van Appingedam een gevarieerd en tegelijk betaalbaar aanbod bereikbaar moet blijven. Hiervoor moeten verenigingen en ook gemeenten in de regio goed samenwerken. Vooral jeugdsport en -cultuur moet ter plaatse aanwezig zijn. Cultuur in de vorm van bibliotheek, IVAK en lokale omroep moet waar nodig ondersteund worden. De ChristenUnie ziet voor de gemeente bij sport vooral een faciliterende rol weggelegd.

Kortom:

 • stimuleren inbreng nieuwe/andere culturen
 • goede bekendheid participatiefonds bij doelgroep en verenigingen
 • behoud van gevarieerd en betaalbaar aanbod
 • waar nodig ondersteunen cultuur (bibliotheek, instituut amateurkunst, lokale omroep etc.)

 

3 Voorzieningen & accommodaties

Sportvoorzieningen moeten goed zijn, en goed en efficiënt onderhouden worden.
Belangrijk is ook dat zij schoon zijn, zodat de staat van de vaak al oude zalen geen belemmering vormt voor kinderen en volwassenen met allergie om deel te nemen. Enige controle op de schoonmaak heeft volgens ons al snel effect.

Dat de gemeente een begin maakt met accommodatiebeleid heeft onze steun. Hierdoor kan door Appingedam efficiënter gewerkt worden, leegstand voorkomen en aanbod behouden blijven. Het mag wat ons betreft nog breder: alle accommodaties zouden hierbij betrokken moeten worden, ook die welke in particulier eigendom zijn: brede scholen, sportaccommodaties, zorgcentra, voortgezet onderwijs, leegstaande kerkgebouwen, ASWA en centrumlocaties etc.

Accommodatiebeleid kan niet anders dan gelinkt zijn aan het aanbod van voorzieningen. We pleiten voor regionale aanpak, waarbij het stedelijk gebied een grote rol heeft. Het accommodatiebeleid van Appingedam moet aansluiten op en ingebed zijn in een voorzieningenprogramma voor de regio.

Kortom:

 • goed onderhouden en schone gebouwen
 • breed accommodatiebeleid
 • afstemming voorzieningen in de regio, met grote rol voor stedelijk gebied

Terug naar boven


3 DUURZAME LEEFOMGEVING

 

Ruimtelijke ordening en wonen

 

1 Sociaal en duurzaam wonen

Appingedam heeft het sfeervol historisch centrum en het water als de identiteitsbepalende elementen. Appingedam staat goed bekend in de regio. Het is hier mooi wonen. We zijn trots op onze monumenten, er moet goed voor gezorgd worden. Samen met het water maken ze de stad ook toeristisch aantrekkelijk.

Na alle terechte aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in Opwierde, op het Overdiep en Olingermeeden, zien we nu uit naar de wijkplannen voor de andere wijken. We willen goed onderhouden woongebieden voor alle inwoners, woongebieden met uitstraling en sfeer, en aandacht voor de sociale structuur.

In de openbare ruimte moet plek zijn voor ontmoeting en recreatie: pleinen en parkjes, speeltuinen en sportveldjes. We vinden variatie in woningen belangrijk, waarmee in wijken verschillende leeftijdscategorieën bij elkaar wonen en generaties met elkaar in contact blijven.

We pleiten voor duurzaam bouwen en duurzaam inrichten, niet alleen door duurzaam materiaalgebruik maar ook door te bouwen voor de toekomst. Levensloopbestendige woningen zijn daar een goed voorbeeld van, geschikt voor verschillende levensfasen. Multifunctionele gebouwen blijven geschikt bij wisselende (grootte van) voorzieningen.

Kortom:

 • alle wijken een plan
 • sociaal en duurzaam inrichten
 • gevarieerde leeftijdsopbouw in de wijken door gevarieerd bouwen

 

2 Woningbouw

In het ‘Pact voor de regio’ (afstemming tussen gemeenten en provincie rond wonen en woningbouw) is opgenomen dat Appingedam nog woningen mag bouwen. Er zijn o.a. meer 0-trede-woningen nodig. Er zal op den duur een overschot aan goedkope eengezins-huurwoningen ontstaan. Voortdurend moet bekeken worden wat de demografische ontwikkelingen zijn en plannen waar nodig daaraan bijgesteld. De ChristenUnie is voorstander van inbreiding: we zijn van mening dat er binnen Appingedam vooreerst voldoende beschikbare bouwlokaties zijn of in de toekomst vrijkomen om aan de vraag te voldoen. We noemen De Eendracht, De Tip, en de lokaties van de scholen die opgaan in de twee Brede Scholen.

Er moet goed gekeken worden naar de mogelijkheden voor woonruimte voor jongeren. Op een leuke locatie in het centrum zullen huurappartementen/kamers inspelen op de woonwensen van jongeren. We vinden het belangrijk dat zij zich hier ontwikkelen en hier blijven. De locatie Temptation is hiervoor bij uitstek geschikt.
Voor starters op de woningmarkt moet goede voorlichting zijn over de mogelijkheden binnen Appingedam en rond koopsubsidies.

Kortom:

 • goede monitoring demografische ontwikkelingen
 • Temptationlokatie is goede plek voor jongeren
 • goede voorlichting over mogelijkheden starters

 

3 Vrije lokaties

De vraag naar woningen is qua aantal en soort veranderd door krimp en vergrijzing.
Op de door de jaren heen vrijgekomen lokaties zal een andere invulling gezocht moeten worden dan voorheen het plan was.

De ChristenUnie vindt voor Appingedam hoogbouw (meer dan 3 woonlagen) niet passend. Aan de vraag naar 0-tredewoningen kan volgens ons ook voldaan worden zonder ‘woontorens’, al blijft het een feit dat bij hoogbouw de grondexploitatie eerder redabel is. Voor De Tip achten wij hoogbouw hoe dan ook niet gewenst. Alleen op het Eendrachtterrein zou eventueel hoogbouw toegepast kunnen worden.

Naast de woonfunctie zien wij voor het Eendrachtterrein een duidelijke recreatieve functie weggelegd, wat wij ook voor De Tip niet willen uitsluiten. Inspelend op toerisme en recreatie (varen, fietsen, verblijven) willen we deze locaties inzetten bij het versterken van toeristisch Appingedam. We zijn een voorstander van met elkaar in verbinding staande groene zones, vanaf het Eemskanaal tot Natuurpark Oling. Met een duidelijke fiets/wandel/hardlooproute kan jong en oud hier van de Damster natuurparken genieten. Op het Eendrachtterrein moet de mogelijkheid tot het aanmeren van pleziervaart voor de toekomst opengehouden worden.
De recreatieve invulling kan ook gezocht worden in een link met het sport(voetbal)park aan de Klauckelaan, door verplaatsing van bijvoorbeeld de tennisvelden naar de Woldweg. Zo ontstaat er een sport-recreatiepark van formaat, met ook nog voldoende parkeerruimte.

Er is veel onduidelijkheid over een evenemententerrein in Appingedam. Het Overdiep en het Nicolai-kerkplein hebben wat dat betreft beperkte mogelijkheden. De ChristenUnie ziet het Eendrachtterrein ook als de kans tot de ontwikkeling van een Evenemententerrein.

Beide lokaties (de Tip en de Eendracht) zijn goed te verbinden met het centrum en daardoor ook geschikt voor bouw van woningen voor jongeren.

Kortom:

 • eerst inbreiding dan uitbreiding
 • geen hoogbouw op De Tip,
 • vooral recreatieve invulling Eendrachtlocatie, naast woningbouw

 

Natuur, milieu en klimaat

 

1 Klimaat

We kunnen er niet omheen, het klimaat verandert. Iedereen moet eraan meewerken deze verandering zoveel mogelijk tegen te gaan. We willen goede rentmeesters zijn en dus goed zorgen voor de schepping. We zijn beheerders, niet verbruikers. Onze gemeente moet een duurzame en milieubewuste gemeente willen zijn.
De ChristenUnie vindt dit zeer belangrijk en ziet het op wereldniveau: mensen die elders in de wereld wonen en vaak minder bedeeld zijn dan wij, moeten niet benadeeld worden door ons (consumptie)gedrag.

De ChristenUnie wil dan ook dat er snel een Klimaatprogramma voor Appingedam komt – in regioverband - en uitgevoerd wordt, aansluitend op het Klimaatprogramma van de provincie. Ook hier geldt: beleid moet gemaakt in hechte samenwerking tussen gemeenten, provincie, waterschap, woningcorporaties, bedrijven en burgers.
Duurzame projecten hebben onze steun (Fivelpoort, Duurzaam Bouwen, Duurzaam Ondernemen). We vinden de ontwikkeling en het gebruik van alternatieve energie belangrijk en willen innovatieve initiatieven een plaats geven in de regio. We ondersteunen de landbouw, welke als bedrijfstak steeds meer oog heeft voor het belang van duurzaamheid en bereid tot bijdrage aan een kwalitatief goed beheer van het buitengebied.

Kortom:

 • opstellen en uitvoeren klimaatprogramma
 • opstellen in samenwerking met burgers en organisaties
 • ondersteuning duurzame projecten, duurzame energie, duurzaamheid in de landbouw

 

2 Milieu-educatie

Ieder mens waardeert mooie natuur en frisse lucht. Waardering is één ding, er bewust mee omgaan vereist kennis en inzet. De gemeente heeft een taak op het gebied van milieueducatie. De ChristenUnie wil deze meer ingevuld zien.

We stellen voor dat de gemeente Appingedam hiervoor aansluiting zoekt bij initiatieven in de Eemsdelta. De regio heeft interessante en confronterende contrasten: historisch cultuurlandschap, zeehavens, Damsterdiep, chemische industrie, bedrijven rond duurzame energie, vogelgebieden, windmolens, Waddenzee Werelderfgoed. Verenigingen. Milieueducatie kan ook een niet te onderschatten toeristische functie vervullen.

Het betrekken van inwoners bij het Damster klimaatprogramma is volgens ons ook een manier om burgers te stimuleren tot waardering van en inzet voor het milieu.

Kortom:

 • aansluiten bij regionale educatie-initiatieven
 • betrekken inwoners bij klimaatprogramma gemeente

 

3 Afval

De ChristenUnie is tevreden met het huidige systeem van afvalinzameling. Appingedam kent voldoende plekken waar containers staan en Hergebruik+ en de Stort (Kloosterlaan Delfzijl) worden goed ingeschakeld door inwoners. De verenigingen zijn goed bezig met  oud-papier inzameling, en de reguliere huisvuilinzameling (met voor- en nascheiding) doet de rest. Wel moeten er meer inzamelpunten zijn voor het gescheiden inzamelen van drinkkartons. We zijn ingenomen met de rol die Hergebruik+ vervult in duurzaamheid, maar ook als leerwerkproject.

We willen de lasten van burgers niet verder verzwaren. Een eerlijker belasting is die waarbij per kilo afval betaald wordt. Maar nadelige effecten als dump in de natuur en administratieve rompslomp zullen de kosten niet ten goede komen. Er moet alert ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen rond scheiding, inzameling en recycling van afval, met extra aandacht voor duurzaamheid.

Kortom:

 • voortzetting huidige systeem
 • steun aan weloverwogen verbeteringen wat betreft duurzaamheid en eerlijker tarief

 

4 Openbaar groen en water

Groen in de wijken draagt bij aan een prettige leefomgeving en heeft een belangrijke recreatie- en ontmoetingsfunctie. Het onderhoud ervan is een verantwoordelijkheid van gemeente en brengt veel kosten met zich mee. Er moet goed gekeken worden naar nieuwe technische ontwikkelingen die de efficiency ten goede kunnen komen. We zijn voor duurzaam groen, ecologische groen en dito onderhoud.

We vinden dat openbaar groen ook een representatieve rol heeft. Sterker nog, we willen het inzetten om Appingedam toeristisch op de kaart te zetten. In het centrum moet bloeiend groen in de zomermaanden de aandacht vestigen op bruggen en monumenten. Voor het centrum vinden we daarom dat het groenonderhoud op een hoger niveau mag, hetzelfde geldt voor de aanrijroutes naar het centrum.

We vinden duidelijkheid rond honden-uitlaatzones belangrijk. De stadswachten kunnen hierin een rol vervullen. Met zakjesautomaten (m.n. achter de Nicolaikerk) wordt het de hondenbezitter makkelijker gemaakt en blijven veldjes aangenaam.

Kortom:

 • efficiënt groenonderhoud
 • verbetering groenonderhoud centrum en aanrijroutes
 • bloeiend groen in centrum
 • handhaving honden-uitlaatzones

 

Mobiliteit

 

1 Richting geven aan verkeer

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat burgers mobiel zijn, zodat zij economische, sociale en culturele activiteiten kunnen bezoeken. Mobiliteit kan sociaal isolement voorkomen. We zijn voor maatregelen die de verkeersveiligheid ten goede komen en het milieu ontlasten. Nadelige effecten van mobiliteit (milieu, verkeersonveiligheid en overlast) willen we tegengaan. We gaan voor duurzaamheid.

We vragen speciale zorg voor de verkeersveiligheid van kinderen en jongeren rond scholen en in woonwijken, en voor mindervalide weggebruikers, waaronder gebruikers van scootmobielen en speciale fietsen. We streven daarom naar meer gescheiden verkeersstromen. De ChristenUnie vindt dat zwaar verkeer zoveel mogelijk om de woonwijken geleid moet worden.

Gezonde mobiliteit heeft voorrang. We willen het fietsgebruik en het wandelen stimuleren. Dit is goed voor het milieu en goed voor de mens. Geliefde autoroutes (als tussen Appingedam en Delfzijl) moeten ook goed en veilig op de fiets en te voet te doen zijn. De provincie verbetert en completeert het netwerk van fietspaden, waardoor het recreatief en toeristisch wandelen en fietsen een impuls krijgt. Appingedam moet daarop aansluiten.

Voorzieningen en zorginstellingen moeten goed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. We streven ernaar dat busverbindingen met de omliggende dorpen zoveel mogelijk behouden blijven. Bus en trein moeten goed aansluiten.

Preventieve gladheidbestrijding biedt meer veiligheid voor de weggebruikers en de strooiwagens. Door een meer geautomatiseerde vorm kan het ook duurzamer, effectiever en efficiënter.

Kortom:

 • iedereen moet veilig aan het verkeer kunnen deelnemen
 • speciale zorg voor de zwakkere verkeersdeelnemer
 • zwaar verkeer moet zoveel mogelijk uit de woonwijken geweerd
 • gezonde mobiliteit door veilige fiets- en wandelroutes en aansluiting op regionale routes
 • voet- en fietspad tussen Appingedam en Delfzijl
 • preventieve gladheidbestrijding

 

2 Verbeteren knelpunten

Knelpunten zijn onvermijdelijk maar moeten tijdelijk zijn.
We vinden dat er een goede oplossing moet komen voor het gebied aan weerszijden van het Woonplein. De afslag N33-Farmsumerweg is in de spitsuren knelpunt. De kruising Energieweg-Opwierderweg-Farmsumerweg is lastig te nemen. De combinatie van fiets- en voetpad richting Delfzijl, waardoor wandelaars tussen het fietsend (school)verkeer belanden, vinden we geen gelukkige. Met het nieuwe zwembad neemt de drukte van fiets- en autoverkeer nog meer toe. Dit moet samen met de gemeente Delfzijl aangepakt worden.

De aansluiting vanaf Fivelpoort op de N33 vinden we levensgevaarlijk, omdat men vanuit stilstand de autoweg (100km) op moet. Met een snelheidsbeperking of een invoegstrook zal het oprijden aanzienlijk veiliger zijn.

De aansluiting vanaf het Overdiep en het centrum op de Farmsumerweg-Woldweg vraagt om sterke verkeerstechnische verbeteringen.

We vinden dat er ten westen van Appingedam een goede vrachtverkeerbestendige brug over het Damsterdiep moet zijn. Landbouw- en vrachtverkeer maakt nu gebruik van de Jukwerderbrug, omdat de TJamsweersterbrug en de Eekwerderdraai beide niet (meer) geschikt zijn voor zwaar verkeer. Hierdoor moet dit verkeer door de woonwijken. Dit zorgt voor onveilige situaties en overlast. In samenwerking met provincie en gemeente Loppersum moet hiervoor een oplossing gezocht worden. Met een goede brug en de nodige verkeersmaatregelen kan volgens ons het zwaar verkeer buiten de bebouwde kom zijn weg vinden.

Kortom:

 • verbeteren knelpunten aan weerszijde woonplein en bij Overdiep/centrum
 • verbeteren verkeersveiligheid aansluiting Fivelpoort-N33
 • goede brug over Damsterdiep ten westen van Appingedam

 

3 Parkeren in de wijken

De woonwijken slibben dicht met auto’s. De ChristenUnie ziet dit alleen maar toenemen. In de herstructureringswijken zijn veel woningen met oprit neergezet. Op het Overdiep zien wij de voorbeelden van het nieuwe parkeren: bovengronds parkeren en woningen met parkeerplek-in-eigendom. In bestaande wijken zijn het vergunningparkeren (één plek per woning) en woningen met meer eigen grond opties. Het verkleinen van zeer brede groenstroken is wat ons betreft bespreekbaar.

In alle woonwijken moet parkeren onderdeel zijn van de wijkplannen. Het parkeren moet toekomstgericht zijn en heeft dus beleid nodig. Dit alles in goede samenspraak met inwoners van de wijk.
We zijn blij dat er een parkeerverbod voor vrachtwagens in de woonwijken ingesteld is. Aan de Eendrachtweg is een parkeerterrein voor vrachtwagens gerealiseerd. Ook Fivelpoort is hiervoor een optie.

Kortom:

 • toekomstgericht beleid rond parkeren in woonwijken
 • in samenspraak met inwoners
 • parkeergelegenheid vrachtwagens aan de rand van Appingedam

 

Economie

 

1 Werkgelegenheid en arbeidsmarktbeleid

De kredietcrisis heeft zijn uitwerking op de werkgelegenheid. De opwaartse lijn waarin onze regio zat, zal afvlakken. De ontwikkelingen in de Eemshaven zijn positief, maar brengen geen grootschalige werkgelegenheid. Wel zal door de vergrijzing (pensionering huidige werknemers) het aantal vacatures toenemen. De tekorten aan hoger opgeleiden en academici bij bedrijven en ziekenhuis (technici en specialisten) heeft aandacht nodig, ook landelijk.

We ondersteunen het arbeidsmarktbeleid dat voor de Eemsdelta-gemeenten ontwikkeld is. Er zijn vanuit de samenwerking gemeenten-onderwijs- bedrijfsleven goede initiatieven gestart om jongeren te interesseren voor een voor de regio relevante opleiding. Er wordt stevig gewerkt aan het herplaatsen van hen die door fabriekssluiting (Aldel, Brunner Mond, Eendracht) werkloos geworden zijn.

Ook de bereikbaarheid heeft aandacht. Goede verbindingen met steden als Groningen, Assen en Emden zijn nodig. Betere verbindingen zijn goed voor het vestigingsklimaat voor bedrijven, gezinnen (en daarmee werknemers). We zijn voorstander van een verdubbeling van de N33 tot aan Appingedam en verder naar de Eemshaven. We zijn blij dat de mogelijkheid tot een snellere verbinding met Groningen via een route langs het Eemskanaal door de provincie opengehouden wordt.

We zien graag dat de lijn die ingezet is voortvarend voortgezet wordt en dat er daarnaast goede continue regiomarketing ontstaat. Door een stevige lobby moeten grote en kleinere duurzame bedrijven uit binnen- en buitenland verleidt worden zich hier te vestigen. Landelijke lobby moet oog hebben voor de mogelijkheden die in ons gebied zijn.

Een goede gezamenlijke afdeling Economische Zaken Eemsdelta-gemeenten is noodzakelijk om beleid te ontwikkelen en voor goede dienstverlening aan bedrijven. Ook het binnenhalen van Europese en andere subsidies moet stevig vorm krijgen.

Het MKB en detailhandel, en ook de zorg, onderwijs en landbouw zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. De vestigingsmogelijkheden moeten goed bekend zijn en professioneel ondernemerschap gestimuleerd en ondersteund. Landbouwbedrijven moeten de ruimte krijgen tot nevenactiviteiten, moderne bedrijfsvoering en perceelvergroting, als hierbij niet aan duurzaamheid wordt ingeboet en dit niet ten koste gaat van het buitengebied.

De ChristenUnie vindt dat niet alles in dienst hoeft te staan van de economie. Naast werken moet er ook tijd zijn voor ontspanning, ontmoeting en rust. De vrije zondag geeft mensen de mogelijkheid tot kerkgang, familiebezoek en tot loskomen van werk en consumptie. Wij zijn tegen de openstelling van winkels op zondag.

Kortom:

 • voortvarend arbeidsmarktbeleid in goede samenwerking met DEAL-gemeenten
 • landelijke en regionale lobby binnenhalen bedrijven
 • ondersteuning verdubbeling N33
 • ondersteuning professionalisering ondernemerschap
 • geen voorstander van koopzondagen

 

2 Jongeren en arbeidsmarkt

Een deel van de jeugd in Appingedam heeft een opleidingsniveau dat niet aansluit op de werkgelegenheid. Zij zijn de meest kwetsbare groep. De economische crisis maakt dit nu weer extra voelbaar en urgent.

Wij vinden het belangrijk dat jongeren een goede kans hebben op de arbeidsmarkt. Schooluitval is funest. De bestrijding daarvan is sterk verbeterd, met meer aandacht voor niet-leerplichtige leerlingen die zonder diploma afhaken. Ondersteund door de nieuwe Wet Investeren in Jongeren kan dit beleid goed worden voortgezet. 

Het gaat er niet alleen om jongeren aan het werk te krijgen (jongeren zijn nog wel geliefd als goedkope arbeidskracht), maar we zetten sterk in om hen door een goede opleiding en arbeidsethos ook op lange termijn voor de arbeidsmarkt aantrekkelijk te doen zijn.

De ChristenUnie ondersteunt van harte activiteiten van onderwijs, werkveld en gemeente, waarbij naar betere aansluiting op de arbeidsmarkt gestreefd wordt jongeren gestimuleerd  worden hun opleiding af te maken en - voor hen die het in zich hebben – aangemoedigd worden door te leren.  Dit moet ertoe leiden dat er meer MBO-niveau4-opleidingen in de regio te volgen zijn.

Kortom:

 • voortzetting ingezette arbeidsmarktbeleid
 • voorkomen schooluitval
 • stimuleren initiatieven in m.n. techniek-, zorg- en onderwijssector
 • stimuleren van MBO-niveau 4 opleidingen in de regio
 • aandacht voor lange termijnresultaten in opleiding jongeren

 

3 Bloeiende binnenstad

Ons centrum mag er zijn! Met Dijkstraat en Damsterdiep, Wijkstraat en Jachthaven mag het met recht Klein Venetië genoemd worden. De recessie, de bevolkingskrimp, het internetwinkelen en daarbovenop de verhuizing van de Apotheek naar het Overdiep, hebben hun uitwerking op het centrum.

Nieuwe impulsen in het centrum hebben hoge prioriteit. Appingedam moet inzetten op de eigen sterke punten: het historisch centrum, het Damsterdiep en de Jachthaven zijn een mooie entourage voor het kleinschalig winkelen en recreëren. Om bezoekers en ondernemers te trekken moet het centrum zichzelf wel goed verkopen. Als ‘Parel in de regio’ moet Appingedam als parel stralen.

We vinden dat door meer (bloeiend) groen, beter onderhoud en meer schoonmaakactiviteit het centrum een zelfbewuster uitstraling kan hebben. Dit is een zaak van gemeente, ondernemers, VVV en bewoners. Alle partijen mogen met ambitie Appingedam de allure geven die het verdient. Dit is van wezenlijk belang voor het trekken van bezoekers, en zorgt dat zij steeds weer terugkomen.

Het ingestelde fonds voor Centrumontwikkeling is een goede zaak. Hiermee worden op termijn aandachtvestigende activiteiten mogelijk gemaakt.

Kortom:

 • hoge prioriteit centrumontwikkeling
 • verbeteren uitstraling centrum in samenwerking met alle betrokkenen
 • voorstander van fonds Centrumontwikkeling

 

4 Toerisme, recreatie en promotie

De ChristenUnie geeft hoge prioriteit aan de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Appingedam heeft hèt voor vaarrecreanten: welke plaats heeft een haven zo dicht aan het centrum? Samenwerking tussen de verschillende organisaties heeft geleid tot mooie evenementen op het gebied van kunst en cultuur (Het geheim van Appingedam, 150 jaar spoorlijn, De Vliegende Hollander).

We vinden dat toerisme en recreatie lokaal en regionaal verder ontwikkeld moet worden, de mogelijkheden benut en uitgebreid. Het is goed voor de levendigheid, leefbaarheid en lokale economie. Zaak is wel de regio goed te promoten. En dat is meer dan alleen bekendmaken van activiteiten. Het hele toeristische veld moet in kaart gebracht en uitgevent worden. Daarbij vinden wij goede websites en goede toeristische bewegwijzering, met daarnaast folders, routes en speciale uitgaven onmisbaar.

We vinden dat er goed recreatiebeleid moet komen, waarin bestaande en nieuwe mogelijkheden ontwikkeld worden voor bestaande en nieuwe doelgroepen, aangevuld met  een goed promotieplan. Een netwerk van fiets-, voet- en ruiterpaden moet voor samenhang van de groene gebieden zorgen, met voorzieningen als vis- en aanlegsteigers, bankjes en picknickplekken. Er moet waar mogelijk gebruik gemaakt worden van Europese subsidies voor activiteiten. Doel van dit alles is ook hier: het aantrekken van bezoekers, een toename van de verblijfsduur, en toename van herhaald bezoek.

Het Eendrachtterrein biedt kansen in de verdere ontwikkeling van waterrecreatie. Deze moeten onderzocht en benut worden. Provinciaal is het goed dat het fietspadennetwerk aandacht heeft. Daarnaast moeten ook de vaarwegen voor pleziervaart in de provincie nog meer met elkaar in verbinding gebracht worden. Doorvaarhoogtes van bruggen moeten goed zijn. Zo ontstaan er meer variatiemogelijkheden in vaarroutes.

Appingedam mag en moet gezien worden!

Kortom:

 • toerisme verder ontwikkelen in de regio
 • goede promotie toeristische en recreatieve mogelijkheden
 • recreatiebeleid
 • verbeteren provinciaal fietspaden- en vaarwegennetwerk

 

 Terug naar boven